This page contains a Flash digital edition of a book.
Aplicaþie
II
.
1. Ce informaþii îþi poate oferi o bancnotã?
2. Dar o sticlã de apã mineralã?
3. Þine un jurnal timp de o lunã, în care sã consemnezi toate evenimentele care au loc la
ºcoalã ºi care crezi cã meritã sã fie amintite într-o istorie a ºcolii din acest an. Comparã
informaþiile tale cu cele ale colegilor. De ce lucrurile consemnate de voi sunt diferite?
Care este adevãrul?
Relatãrile oamenilor, consemnate în scris Fiecare dintre aceste tipuri de surse trebuie
(jurnale, memorii, scrisori etc), cu privire la supusã unei analize care poate cuprinde
diverse evenimente din viaþa personalã sau urmãtoarele întrebãri:
din viaþa unei comunitãþi, reprezintã surse – Cine este autorul sursei ºi în ce scop
istorice importante pentru istoric. Chiar a elaborat-o?
dacã exprimã un punct de vedere personal, – Autorul a fost implicat, a fost martor
aceste izvoare pot sã ofere o imagine a mo- sau doar povesteºte despre
dului în care gândeau oamenii la un mo- evenimente?
ment dat, a sentimentelor lor faþã de diverse – Ce interese avea autorul sursei:
evenimente. politice, economice, financiare?
Relatarea oralã a unor evenimente de cãtre Apãra interesele unui grup?
persoane implicate în acele evenimente, de – Ce profesie are autorul care a
cãtre martori neimplicaþi, sau povestirile redactat sursa?
unor persoane care au fost doar contempo- – Autorul avea interesul sã falsifice ade-
rane cu evenimentele sunt ºi ele surse de vãrul sau sã nu-l spunã în întregime?
informare ale istoricului. – Ce vârstã ºi ce experienþã de viaþã
are cel care a redactat sursa?
Aplicaþie
III
.
1. Analizeazã textele urmãtoare ºi precizeazã:
– Ce fel de surse istorice sunt cele douã texte?
– Care este poziþia autorilor faþã de etnia rromilor în fiecare dintre aceste texte?
„Þiganii nomazi ºi seminomazi trebuie sã fie internaþi în lagãre de muncã forþatã. Acolo sã
li se schimbe hainele, sã fie raºi, tunºi ºi sterilizaþi. Pentru a se acoperi cheltuielile cu
întreþinerea lor, trebuie puºi la muncã forþatã. Cu prima generaþie am scãpa de ei. Cei stabili
vor fi sterilizaþi la domiciliu, pentru ca în cursul unei generaþii sã fie curãþit locul ºi de ei.”
(Program de exterminare a þiganilor din 1941)
„Dupã 1989 asistãm la un fenomen nou în cadrul populaþiei de romi din România. Romii
au început sã se manifeste în viaþa publicã, sã îºi afirme interesele specifice ºi dreptul la
o viaþã demnã ºi la respect din partea celorlalþi cetãþeni. S-au format organizaþii civice ºi
politice ale romilor, inclusiv câteva partide politice. În mod evident suntem martorii unei
miºcãri de afirmare a romilor ca etnie.”
(Viorel Achim, Þiganii în istoria României)
2. Alege un ziar sau urmãreºte un buletin de ºtiri la televiziune ºi descoperã:
– o informaþie din domeniul economic;
– o informaþie despre politica externã;
– o informaþie sportivã;
– o informaþie despre politica internã;
– o informaþie despre protecþia mediului;
– o informaþie care prezintã o încãlcare a drepturilor omului.
De reţinut
• Sursele istorice reprezintã dovezile pe baza cãrora se reconstituie trecutul.
• Sursele istorice scrise au apãrut odatã cu inventarea scrierii ºi ele înseamnã începutul istoriei.
• Sursele istorice nescrise transmit informaþii care pot fi identificate cu ajutorul imaginaþiei
istoricului.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 15
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com