This page contains a Flash digital edition of a book.
ISTORIE
Introducere
Bine ai venit între paginile acestei cãrþi!
Aceasta nu este o carte de istorie obiºnuitã. Nu este o poveste cu
eroi, regi sau rãzboaie. Vei învãþa despre astfel de lucruri în anii
care urmeazã. Aceasta e doar o carte care te ajutã sã înþelegi
istoria pe care ai vrea sã o citeºti singur, din cãrþile de istorie pe
care þi le alegi singur.
Aceastã carte te ajutã sã înþelegi istoria recentã, cea pe care ai
trãit-o anii trecuþi sau chiar zilele trecute. Sau istoria pe care þi-o
povestesc pãrinþii, bunicii sau cunoscuþii.
Titlul Istorie este însoþit de un subtitlu: Orientare în timp ºi
spaþiu istoric. În 12 lecþii vei învãþa cum se mãsoarã timpul
istoric, ce este cronologia ºi care sunt epocile istorice. Vei
descoperi cã lumea cunoscutã de oameni nu a fost întotdeauna
cea pe care o cunoaºtem astãzi, ci mult mai micã. Cum au
descoperit oamenii alte teritorii, cum ºi-au construit aºezãrile,
cum au trãit, de ce s-au îmbolnãvit, ce plante au cultivat ºi cum
ºi-au organizat viaþa sunt întrebãri la care vei gãsi rãspunsul în
cele 12 lecþii.
Cel mai important lucru pe care îl vei învãþa este acela de a face
anumite lucruri singur, fãrã ajutorul profesorului sau al colegilor:
sã ordonezi fapte ºi întâmplãri prin care au trecut oamenii, sã le
aºezi în ordine logicã, descoperind cauzele ºi efectele lor, sã
foloseºti unitãþile de mãsurã ale timpului, sã observi legãturile
dintre mediul geografic ºi viaþa oamenilor, sã citeºti o hartã ºi sã
descoperi informaþii care te intereseazã într-un text scris.
De ce ai nevoie de toate lucrurile acestea în viaþa de toate zilele?
Ca sã ºtii unde ar fi cel mai bine sã-þi construieºti o casã, ca sã
nu fii pãcãlit de alþii atunci când, de exemplu, þi se înregistreazã
timpul lucrat într-o foaie de pontaj sau în cartea de muncã, sã te
orientezi pe o hartã atunci când pleci în vacanþã, sã poþi spune
exact ce îþi doreºti ºi cei din jur sã înþeleagã ce vrei, sã înþelegi
ºtirile din ziare sau de la televizor.
Asta înseamnã orientare, comunicare ºi eficienþã în viaþa ta
personalã. Înseamnã sã fii tu însuþi!
Succes!
4 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com