This page contains a Flash digital edition of a book.
TIMPUL ISTORIC
Limbajul istoric
5
Amintește-ţi!
• Trimite o scrisoare de 30-40 de cuvinte colegului de bancã, prin care sã-l convingi cã
trecerea de la Antichitate la Evul Mediu a fost un proces istoric. Utilizeazã urmãtoarele
noþiuni: „durata lungã”, „eveniment“, „barbari“, „formarea popoarelor“.
• Reformuleazã acest text fãrã sã foloseºti termenii indicaþi.
Descoperă!
Limbajul istoric de specialitate nu este deosebit de limbajul pe care îl folosim în viaþa
cotidianã. Cuvintele sau expresiile utilizate pentru a descrie o epocã, un proces istoric
sau un eveniment fac parte din vocabularul obiºnuit. Cel mai important lucru este sã
folosim noþiunile potrivite în anumite contexte, astfel încât exprimarea noastrã sã fie cât
mai aproape de adevãr. Nu putem, sã transferãm înþelesul unor noþiuni din prezent la
activitãþi, evenimente sau procese istorice desfãºurate cu foarte mult timp în urmã.
Aplicaþie
I
.
Citeºte textul urmãtor ºi identificã noþiuni care nu pot fi folosite pentru a caracteriza
activitãþile umane din antichitatea greacã.
„Industria din antichitatea greacã producea arme ºi unelte de metal, podoabe din aur ºi
argint, obiecte de ceramicã, haine din materiale supraelastice. Meºteºugarii luau
împrumuturi de la bãnci pentru a putea creºte producþia. Comerþul era global la nivelul
Mãrii Mediterane. Locuitorii din oraºele greceºti luptau pentru apãrarea drepturilor
omului. Pericle a fost primarul Atenei.“
Comentariu ajutãtor:
a. Într-adevãr, în lumea greacã se produceau numeroase tipuri de produse, dar
temenul industrie este specific lumii moderne, când apar maºinile care înlocuiesc
munca manualã.
b. Materialele supraelestice s-au inventat în secolul XX.
c. Bãncile, ca instituþii de credit, au apãrut în secolul XVIII. În antichitate, creditul
era cunoscut sub numele de cãmãtãrie.
d. Grecii controlau tot comerþul din Marea Mediteranã, dar termenul „global” se
aplicã azi pentru a desemna globalizarea economiei sau a comunicaþiilor la nivel
mondial.
e. Grecii credeau în democraþie, egalitate ºi libertate, dar noþiunea de drepturile
omului a apãrut în secolul al XVIII-lea.
f. Pericle a fost conducãtorul Atenei. Noþiunea de primar aparþine epocii
contemporane.
ªtiaþi cã?
• Putem descoperi semnificaþia sau înþelesul noþiunilor ºi termenilor istorici cu ajutorul
dicþionarelor de specialitate sau al DEX-ului.
• Utilizarea greºitã a termenilor de specialitate poate da naºtere la confuzii, unele
amuzante, altele cu consecinþe grave pentru reconstituirea adevãrului istoric.
Aplicaþie
II
.
1. Citeºte textul ºi alcãtuieºte un mic dicþionar cu termenii pe care i-ai gãsit explicaþi acolo.
„Atena a fost o cetate în care regimul politic era democratic. Democraþia atenianã se baza
pe libertatea ºi egalitatea cetãþenilor. Negustorii ºi meºteºugarii formau demosul, adicã
cetãþenii Atenei. Ei erau poporul. Împotriva celor care doreau sã uzurpe democraþia
16 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com