This page contains a Flash digital edition of a book.
TIMPUL ISTORIC
Evaluare capitol
I
1. Citeºte lista de evenimente de mai jos ºi rãspunde la urmãtoarele cerinþe:
– Ordoneazã evenimentele pe o axã cronologicã.
– Ordoneazã evenimentele într-un tabel cronologic dupã urmãtorul model:
Anul Evenimentul
– În ce secol a avut loc fiecare dintre evenimentele menþionate?
– În ce epocã istoricã au avut loc primele cinci evenimente din listã?
• 330: întemeierea oraºului Constantinopol;
• 753 îH: întemeierea Romei;
• 1492: descoperirea Americii;
• 1866: prima Constituþie din România;
• 1945: sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial;
• 313: creºtinismul a devenit religie oficialã a Imperiului roman;
• 1918: încheierea primului rãzboi mondial;
• 1600: prima unire a Þãrilor Române în timpul lui Mihai Viteazul;
• 106: cucerirea Daciei de cãtre romani;
• 776 îH: au loc primele Jocuri Olimpice;
• 1475: ªtefan cel Mare a câºtigat bãtãlia de la Vaslui;
• 1453: constantinopolul a fost cucerit de cãtre Mahomed al II-lea.
5. Aºeazã evenimentele enumerate mai jos în funcþie de nivelul impactului pe care l-au avut
sau îl au:
Impact la nivel… personal local naþional
box3
european
box3
mondial
Sãrbãtoarea liliacului
box3 box3 box3
Ziua de naºtere a preºedintelui României
box3 box3
box3
box3
box3
box3
box3
box3
9 Mai - Ziua Europei
box3 box3
1 Decembrie - Ziua naþionalã a României
box3 box3 box3 box3 box3
1 Mai - Ziua internaþionalã a muncii
box3 box3 box3 box3 box3
15 august - Ziua marinei
box3 box3 box3 box3 box3
5 octombrie - Ziua mondialã a educaþiei
box3 box3 box3 box3 box3
Ziua ta de naºtere
box3 box3
box3
box3
box3
box3
box3
box3
1948 - Înfiinþarea Consiliului Europei
box3 box3
6. Care dintre enunþurile de mai jos reprezintã evenimente istorice ºi care sunt procese
istorice? Bifleazã rãspunsul corect!
Eveniment Proces
istoric istoric
– Formarea poporului român box3box3
– Cucerirea Daciei de cãtre romani box3box3
– Industrializarea box3box3
– Globalizarea box3box3
– Moartea lui Mihai Viteazul box3box3
– Începutul primului rãzboi mondial box3box3
– Migraþia popoarelor box3box3
– Cucerirea Constantinopolului de cãtre turci box3box3
– Rãspândirea creºtinismului box3box3
7. Alcãtuieºte câte douã enunþuri cu fiecare dintre cuvintele urmãtoare: globalizare,
societate informaþionalã, Uniunea Europeanã, democraþie, economie de piaþã.
8. Formuleazã un text de 20 de rânduri, folosind urmãtoarele noþiuni: terorism, atentat,
drepturile omului.
18 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com