This page contains a Flash digital edition of a book.
TIMPUL ISTORIC
Epocile istorice
2
Amintește-ţi!
• Câte ere, epoci sau perioade istorice cunoºti pânã acum?
• Cum crezi cã s-ar putea numi epoca în care trãim?
Descoperă!
Pentru a-ºi uºura munca ºi pentru a face istoria mai uºor de înþeles pentru cei care o
învaþã sau o citesc din plãcere, istoricii au divizat trecutul în perioade sau epoci istorice.
Ele se diferenþiazã unele de altele prin elementele comune care caracterizeazã perioade
mai lungi de timp ºi care sunt diferite de la o epocã la alta.
Fiecare epocã este delimitatã de urmãtoarea prin evenimente foarte importante care au
influenþat evoluþia ulterioarã a societãþii. Acest lucru nu înseamnã cã o epocã s-a încheiat
brusc datoritã unui eveniment. Ele sunt alese în mod simbolic ºi sunt, în general, acceptate
de cãtre toþi istoricii. De regulã, evenimentele care au marcat istoria universalã nu coincid
cu cele care sunt acceptate în istoria naþionalã ca limite ale unei perioade istorice.
Istoria universalã este divizatã în cinci mari epoci. Iatã cum ar putea fi ele reprezentate
pe axa timpului.
ªtiaþi cã?
• În jurul anului 3000 îH a fost inventatã scrierea.
• Primele tipuri de scriere au fost cuneiformele în Mesopotamia, hieroglifele în Egipt ºi
scrierea chinezã.
• Alfabetul a fost inventat mai târziu în lumea fenicianã.
• Ulterior au apãrut alfabetul grec, alfabetul roman ºi alfabetul chirilic folosit de slavi.
Aplicaþie
I
.
1. De ce crezi cã a fost atât de importantã inventarea scrierii? Formuleazã douã argumente.
2. Cum crezi cã îºi transmiteau oamenii cunoºtinþele de la o generaþie la alta înainte de
inventarea scrierii?
3. Dacã te uiþi cu atenþie pe axa timpului, vei constata cã preistoria a fost cea mai lungã perioadã
din istoria umanitãþii. De ce? De ce perioadele care urmeazã sunt din ce în ce mai scurte?
ªtiaþi cã?
• În jurul anului 3000 îH a fost descoperitã prelucrarea metalelor.
• Primele oraºe au apãrut o datã cu inventarea scrierii ºi apariþia
metalurgiei.
• Metalul a inaugurat o nouã epocã în istoria umanitãþii.
Aplicaþie
II
.
1. Care crezi cã erau materialele utilizate de om înainte de
descoperirea prelucrãrii metalelor?
2. Numeºte obiecte pe care oamenii le-au realizat din metal ºi care
au schimbat viaþa oamenilor în jurul anului 3000 îH.
3. Ce alte materiale au inventat ºi utilizeazã oamenii în perioada
contemporanã? Cuneiforme
10 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com