This page contains a Flash digital edition of a book.
atenianã exista procedura ostracismului, adicã exilarea în alte cetãþi greceºti. Toate aceste
reguli erau prevãzute într-o constituþie. Pericle a fost cel mai important conducãtor al
Atenei în secolul V îH. Sparta era un stat militarist în care singura preocupare
a locuitorilor era rãzboiul.“
Aplicaþie
III
.
1. Completeazã spaþiile libere din textul urmãtor cu noþiunile potrivite. Forma gramaticalã a
noþiunilor ºi a termenilor nu este cea cerutã de text.
Revoluþia din decembrie 1989 a dus la cãderea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regimul politic din România a devenit unul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
România este o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . condusã de un . . . . . . .
. . . . . . . . .Parlamentul României este alcãtuit din douã camere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ºi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economia româneascã se aflã într-o perioadã de . . . . . . . . . . . . .
România a fost acceptatã în . . . . . . . . . . ºi urmeazã sã devinã membrã a . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Noþiuni: NATO, democraþie, Republicã, Uniunea Europeanã, preºedinte,
Adunarea Deputaþilor, regim comunist, Senat, tranziþie.
2. Alcãtuieºte câte un enunþ cu fiecare din urmãtoarele noþiuni:
– Evul Mediu
– Proces istoric
– Democraþie
– Preºedinte
– Descoperirea Americii
– Revoluþia francezã
3. Imaginea alãturatã reprezintã expresia terorismului contemporan. Atentatele teroriste de la Madrid
Gãseºte trei termeni care exprimã sentimentele tale faþã de (2004)
aceastã imagine.
4. Citeºte textul, analizeazã explicaþia termenilor ºi apreciazã dacã economia din timpul regimului
comunist a fost un element pozitiv sau negativ pentru dezvoltarea liberã a personalitãþii umane.
„În economie s-a trecut la adoptarea modelului economiei de comandã. În toate þãrile comuniste
s-au format comisii ale planificãrii de stat. Economia de stat planificatã a avut ca bazã
naþionalizarea principalelor mijloace de producþie. Economia fiecãrei naþiuni a fost orientatã spre
industrializare forþatã. Proprietatea privatã asupra pãmântului a fost desfiinþatã ºi înlocuitã cu
gospodãriile colective. Temeiul ideologic al colectivizãrii era credinþa cã þãrãnimea constituie prin
definiþie o clasã reacþionarã.” (Vladimir Tismãnenu, Reinventarea politicului)
Dicþionar:
– economie de comandã: economie condusã dupã reguli aplicate în funcþie de interesele
politice ale partidului comunist;
– planificare de stat: economie planificatã ºi controlatã de cãtre stat;
– naþionalizare: trecerea tuturor proprietãþilor particulare în proprietatea statului;
– industrializare forþatã: industrializare realizatã într-un ritm alert ºi la dimensiuni care nu þin
seama de resursele de materii prime ºi de pieþele de desfacere;
– colectivizare: confiscarea pãmânturilor aflate în proprietatea privatã a þãranilor ºi trecerea lor
în proprietate colectivã;
– gospodãrii colective: formã de organizare a activitãþilor agricole dupã colectivizare;
– clasã reacþionarã: categorie socialã care se credea cã luptã împotriva comunismului.
De reţinut
• Cunoaºterea limbajului istoric sau a limbajului de specialitate ne ajutã sã înþelegem mesajele pe
care le transmit sursele istorice, cãrþile de istorie, ziarele, televiziunile etc.
• Noþiunile ºi conceptele istorice pot fi desluºite cu ajutorul dicþionarelor sau din contextul în care
ele se gãsesc.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 17
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com