This page contains a Flash digital edition of a book.
van oorlog en seks


zoeken wel degelijk naar een plaats- vervangende liefde, een houvast in ontwrichtende tijden en de bevesti- ging – te midden van massale slach- ting – iets waard te zijn als individu. Vandaar die onuitroeibare belofte bij het onvermijdelijke afscheid: ‘Ik zal altijd aan je blijven denken.’ Niet voor niets vallen soldaten en bloc voor hun verpleegsters, die de gewonden liefderijk en schier belangeloos aan de boezem nemen. Pelotonscommandant Raleigh Treve- lyan (de fameuze militair-historicus) viel in Italië voor zijn betoverende verpleegster Celia: ‘You are a neces- sary drug?’ Bekend ook zijn de ver- halen van soldaten die er buiten het slagveld parallelle huishoudens op nahouden, met prostituees in de rol van surrogaatechtgenotes. Het omge- keerde gaat ook op. Vrouwen van soldaten die vechten aan het front laten zich vaak niet onbetuigd. Het seksuele gedrag van het thuisfront was in menig oorlog een politiek en militair probleem. De kans dat deze ‘geheime prostitutie’ uitliep op een geslachtsziekte was zo groot, dat de legerleiding zich tijdens de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld reali- seerde dat het voor de mannen wel- licht veiliger was als ze met verlof niet naar huis gingen. De ‘geheime prostitutie’ was in werkelijkheid een aanduiding voor seks buiten het huwelijk, dat moge duidelijk zijn. Blijkbaar liep een en ander soms danig uit de hand. Zozeer zelfs dat de legerleiding schade aan het moreel van de soldaten vreesde. Die laatsten zouden immers hun vrou- wen wel eens kunnen verdenken van promiscue gedrag. Het wellustige gedrag van Amerikaanse G.I.’s in Groot-Brittannië veroorzaakte nogal wat politieke spanningen tussen Washington en Londen. Nog maar een paar jaar geleden openbaarde de Britse overheid, na meer dan vijftig jaar geheimhouding, een rapport uit 1943. Dit rapport benoemde de angst bij de Britse overheid voor diploma- tieke problemen met de Verenigde Staten vanwege het ‘hoerige gedrag


van de Good Time Girls en gelegen- heidsprostituees’. Sommige meiden verwierven zelfs de bijnaam Picca- dilly Commandos.


Dankbare Françaises Veel wetenschappers leggen het ver-


band tussen vechten en gevaar ener- zijds en het veroveren van vrouwen en de belofte van seks anderzijds. De bekende Israëlische militair-his- toricus Martin van Creveld bestem- pelt dit verband in al zijn eenvoud: ‘De werkelijke reden dat er oorlog bestaat, is dat mannen van oorlog houden en vrouwen van krijgers.’ Oorlog maakt seksualiteit en moraal


opperbevel verspreidde bewust de mythe dat Franse vrouwen beschik- baar én ervaren waren. Dat Ameri- kaanse soldaten als seksuele roofdie- ren het land afstroopten, kwam nogal als een schok voor de toch niet als preuts bekendstaande Fransen. De robuuste seksuele drijfveren van omvangrijke groepen jonge man- nen in uniform blijven dus niet zonder gevolgen. Geslachtsziekten vormen een terugkerend probleem. Een kwart van alle Britse militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog gehospitaliseerd raakte, leed aan een venerische ziekte. Menig oorlogs- vermoeide soldaat ontsnapte zo aan


Eerste Militaire Vorming, les seksuele voorlichting door een arts, Hollandsche Rading, circa 1975.


sneller tot een kwestie van het per- soonlijk geweten (‘Dat maak ik zelf wel uit!’) en minder van maatschap- pelijke normen. De Amerikaanse onderzoeker Marie Louise Roberts kwam in haar studie What soldiers do tot een boeiende conclusie. Vol- gens Roberts ging het de gemiddelde Amerikaanse soldaat in 1944-’45 helemaal niet om vaderlandsliefde of ‘making the world safe for demo- cracy’. Ze vochten bovenal vanwege het lonkende vooruitzicht dat mas- sa’s dankbare Franse mademoisel- les hun bevrijders op alle denkbare manieren zouden belonen. Sterker nog, aldus Roberts, het Amerikaanse


de gruwelen van het front. Adolf Hitler – die blijkbaar zelf enige erva- ring met syfilis had – schijnt ooit de ontwikkeling van siliconen sekspop- pen te hebben bevolen om het aantal geslachtsziekten terug te dringen. De verantwoordelijken overwogen een blonde pop met het zo stereotype opgerolde haar aan beide zijden van het hoofd. De keuze viel echter op een meer jongensachtige sekspop. De poppen leverden uiteindelijk geen actieve bijdrage aan het frontmoreel.


Veldbordelen


Legers experimenteerden onder meer met bordelen onder medische


NOVEMBER 2014 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65