This page contains a Flash digital edition of a book.
VOORMALIG DEFENSIESEKSUOLOOG EN VETERAAN HAN VAN DER VEEN:


‘Je mag alles uitvreten, maar je moet er thuis niet over praten’


Door: Anne Salomons Foto: Birgit de Roij


Seks op missie? “Alles wat onder burgers plaatsvindt, vindt ook bij militairen plaats”, aldus voormalig Defensieseksuoloog en Eritreaveteraan (UNMEE) Han van der Veen.


Voormalig Defensieseksuoloog Han van der Veen.


H


an van der Veen (65) ging afgelopen april bij Defensie met pensioen. Hij was de enige in de


hulpverlening werkzame geregis- treerde seksuoloog bij Defensie, maar zijn functie als klinisch psycholoog met specialisatie seksuologie wordt, vooralsnog, niet meer opgevuld. Van der Veen benadrukt: “Ik hoop dat de behandelaars bij Defensie wijs genoeg zijn om patiënten die kampen met seksuele problemen die specifieke deskundigheid vereisen, te verwijzen naar geregistreerde seksuologen in de burgermaatschappij.” Van der Veen begon in 1977 zijn carrière bij Defensie als hoofd van de afdeling Bijzonder Psycholo- gisch Onderzoek bij de Koninklijke Marine (KM). Op deze afdeling was het onderwerp ‘seks’ niet aan de orde; het ging er hier om kandida- ten psychologisch te beoordelen op geschiktheid voor hoogrisicofuncties, zoals de functie van duiker en het werken aan boord van een onder- zeeboot. Ook leverde de afdeling een bijdrage aan de laatste selectie van Nederlandse kandidaten voor de functie van astronaut, onder wie André Kuipers.


16 NOVEMBER 2014


Specialisatie Pas later, toen Van der Veen als


behandelaar bij de toenmalige afde- ling GGZ van de KM werd tewerk- gesteld, specialiseerde hij zich in de behandeling van seksuele proble- men. Hij behield deze specialisatie ook toen hij bij de Militaire Gees- telijke Gezondheidszorg (MGGZ) werkte. Hij specialiseerde zich in de seksuologie omdat hij bij de behan- deling van patiënten vaststelde dat psychische problemen vaak ook van invloed zijn op het seksuele functio- neren van de patiënt en, omgekeerd, seksuele problemen meer dan eens ook tot psychische problemen en relatieproblemen leiden. Zo kunnen mensen die seksueel misbruikt zijn, gaan lijden aan een posttraumati- sche stress stoornis (PTSS) en kan een depressie tot gevolg hebben dat iemand helemaal niet meer actief is op het seksuele vlak of juist hyper- actief.


“Seksuele problemen kunnen ook min of meer op zichzelf staan en niet het gevolg of de oorzaak zijn van andere problemen”, aldus Van der Veen. “Zo was een van mijn eerste seksuologische gevallen bij Defensie een geval van parafilie. Een parafilie


is een niet gangbare vorm van seksu- aliteit, zoals exhibitionisme of maso- chisme. Vroeger werd homoseksuali- teit ook als een parafilie gezien, maar tegenwoordig wordt het niet meer gerekend tot de ‘afwijkingen’ en wordt het meer samenlevingsbreed geaccepteerd. Alhoewel? Er openlijk bij Defensie voor uitkomen dat je homoseksueel bent, is voor velen nog iets te veel gevraagd. Mannelijke collega’s erkennen het bestaan, als het maar niet te dichtbij komt. Vrou- welijke homoseksualiteit wordt door mannen daarentegen veel makkelij- ker geaccepteerd, dat prikkelt toch de fantasie. Er zijn overigens ook een paar transgenders werkzaam bin- nen Defensie; mannen of vrouwen die zich tijdens hun aanstelling bij Defensie tot vrouw of man hebben laten ombouwen en ogenschijnlijk volledig door hun collega’s worden geaccepteerd.” Van der Veen, die bij het AMC in Amsterdam vooral seksueel getrau- matiseerde patiënten behandelt, benadrukt dat de problematiek van zijn patiënten bij het AMC door- gaans veel complexer is dan die hij bij Defensie is tegengekomen. De meest voorkomende seksuele


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65