This page contains a Flash digital edition of a book.
LZV-VOORZITTER BEREND BERENDSEN REAGEERT OP KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK


‘Veteranenzorg dieper in de regio aanbieden’


Veteranen zijn over het algemeen tevreden over het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Wel is er kritiek op de reistijden, het vaker moeten uitleggen wat het ziektebeeld is en de mate van aandacht voor partners. Dat blijkt uit een speciaal voor veteranen ontwikkeld klanttevredenheids- onderzoek. LZV-voorzitter Berend Berendsen: “Dit helpt ons om onze speerpunten aan te scherpen.”


Door: Fred Lardenoye Foto: Jos Morren


H


et onderzoek werd uitge- voerd in opdracht van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek


(RZO), die sinds juni geleid wordt door voormalig minister van Buiten- landse Zaken Uri Rosenthal. Voor het onderzoek werden alle vetera- nen benaderd die in de tien bij het LZV aangesloten civiele en militaire zorginstellingen behandeld worden. De respons daarop was hoger dan gemiddeld bij dit soort onderzoek, ongeveer 35 procent. Voor het onder- zoek is een zogeheten Consumer Quality Index gebruikt die na een pilot is aangepast aan de specifieke veteranenzorg. Voorzitter van het LZV, kolonel-arts Berend Berendsen is blij met het onderzoek. “We hebben binnen het LZV ook een aantal andere manieren om ervaringen te meten en te delen, maar ik vind dat daarbij ook hoort dat je zo’n gevalideerd instrument als dit in je arsenaal hebt. Zodat je op een betrouwbare manier antwoorden krijgt over de zorg en tendensen ziet waar je je beleid op kunt afstemmen.”


Behandelaars


De veteranen in het onderzoek oor- delen over het algemeen positief tot zeer positief over de behandelaars.


22 NOVEMBER 2014


Het begrip dat getoond wordt voor de missie en de ervaringen, scoort hoog bij veteranen. Vergeleken met onderzoek onder burgers in de (gees- telijke) gezondheidszorg, blijkt dat veteranen positiever oordelen over de bejegening door behandelaars en begeleiders.


Berendsen is blij met deze uitkom- sten. “Deze ervaringen van veteranen bevestigen dat we het goed aanpak- ken door met behandelaars te wer- ken die een speciaal aandachtsgebied voor dit soort zorg hebben en zich daar ook op toeleggen. Het is mooi dat we dat in dit tevredenheidson- derzoek terughoren, want we horen dit ook via onze eigen kanalen.” Wel komt in dit onderzoek de bekende klacht naar voren dat vete- ranen hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen, met name als er van behandelaar gewisseld moet worden. “Ook dat komt overeen met wat we vaak horen. Daar zijn wij intern natuurlijk ook altijd mee bezig, want het systeem is er juist op gericht om dat zo minimaal mogelijk te hoeven doen.”


Berendsen plaatst hier ook een kant- tekening. “Als je met verschillende hulpverleners werkt, ontkom je er niet aan om met name de ervaringen van mensen opnieuw te bespreken.


Voorzitter van het LZV, kolonel-arts Berend Berendsen: “We kunnen niet op elke plaats in Nederland zijn en kwaliteit bieden, maar we proberen het uiterste te doen.”


Want het is ook steeds een onderzoek van een professional waar je mee te maken hebt.”


Het onderzoeksrapport wijst erop dat de communicatie hierover beter zou kunnen. De kolonel-arts ziet dat als een ‘extra opdracht’. “Ik ben zelf ook psychiater in de militaire gezond- heidszorg en in mijn praktijk geef ik altijd aan dat ik een aantal dingen ga vragen die van belang zijn, maar die een cliënt mogelijk al eerder verteld heeft. Ik leg dan uit dat het nodig is voor het onderzoek, maar dat hij of zij maar moet aangeven als er gedub- beld wordt. Los daarvan ben ik ervan overtuigd dat het systeem juist zo is ingericht dat je niet nodeloos twee keer je verhaal hoeft te vertellen. Ik deed dit werk ook al voordat het LZV bestond en toen had ik in mijn spreekkamer wel vaker de indruk dat mensen weer een heel onderzoek over moesten doen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65