This page contains a Flash digital edition of a book.
Actief dienende veteranen Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren, Yvon de Reuver en Hein Scheffer


Dit jaar bestaat het Veteranen Platform (VP) 25 jaar. Om dit jubileum te vieren, heeft het VP op 2 oktober op de Marinierskazerne in Doorn een diner de corps gehouden waaraan de besturen van de bij het VP aangesloten orga- nisaties deelnamen, maar ook tal van autoriteiten die een belangrijke rol spelen in de veteranengemeenschap. Met dit gezamenlijke diner is de goede samenwerking die nodig is tussen alle instanties die een rol spelen bin- nen de veteranengemeenschap nogmaals onderstreept; een samenwerking die noodzakelijk is om de belangen van de veteranen te kunnen behartigen.


In mijn toespraak heb ik aangegeven dat het betrekken van de actief dienende veteranen bij de veteranengemeenschap een belangrijk speerpunt is van het VP. Ik zie de bij het VP aange- sloten organisaties worstelen met het bereiken en enthousias- meren van de veteranen in werkelijke dienst, maar ik zie ook dat de commandanten van de eenheden daar een weg in pro- beren te vinden. Op de veteranendagen van de krijgsmachtde- len zie ik verschillen in de manieren waarop de krijgsmacht- delen veteranen in werkelijke dienst en veteranen uit dienst proberen samen te brengen, met wisselend succes. Ik ben in gesprek met de Inspecteur der Veteranen en de commandan- ten van de krijgsmachtdelen om te kijken hoe we hier in geza-


Veteranen positief over veteranendag


De tiende editie van de Neder- landse Veteranendag heeft over het algemeen een positieve indruk achtergelaten. Zowel de gezelligheid op het Malie-


veld, het defilé door drukbezocht Den Haag als de plechtig- heid in de Ridderzaal viel goed in de smaak bij de aanwezige veteranen. Dat blijkt uit het jaarlijkse evaluatieonderzoek Nederlandse Veteranendag, gehouden onder veteranenpas- houders en uitgevoerd door het Veteraneninstituut, op verzoek van het Nationaal Comité Veteranendag. Negenhonderd veteranenpashouders konden hun mening geven via een vragenlijst. Deze ging over de Nederlandse Vete- ranendag, de veteranendag in eigen regio en de media-aandacht omtrent veteranendag. Met dit alles bleken de veteranen – net als vorig jaar – ruimschoots tevreden. Zo kreeg de Nederlandse Veteranendag gemiddeld een dikke acht als rapportcijfer. De veteranendag in de eigen regio kon rekenen op precies een acht. Daarbij vindt maar liefst 97 procent van de veteranen dat vete- ranendag bijdraagt aan maatschappelijke erkenning en waar- dering voor veteranen. Het dragen van de witte anjer is door de jaren heen uitgegroeid tot een symbool voor deze erken-


50 NOVEMBER 2014


Veteranen op het Malieveld tijdens de Nederlandse Veteranendag 2014. Foto: archief Nederlandse Veteranendag


ning en waardering. Dit jaar is voor het eerst gevraagd hoe belangrijk de veteranen het opspelden van deze witte anjer op de veteranendag vinden. Dit vindt bijna de helft belangrijk of zelfs heel belangrijk.


Aandachtspunt blijft wel het betrekken van jonge veteranen bij veteranendag. Dat geldt voor zowel de veteranendag op landelijk als op lokaal niveau. Met name degenen onder de 41 jaar bezoeken deze dagen minder dan oudere veteranen. (YdR)


Lees het hele rapport op veteraneninstituut.nl/veteranen-hun-missies/publicaties


menlijkheid verbetering in kunnen brengen. Een belangrijke belemmering waar de bij het VP aangesloten organisaties tegenaan lopen, is de geringe aandacht voor veteranen in de Defensiemedia en het niet rechtstreeks kunnen bena- deren van de veteranen in werkelijke dienst. Op verzoek kan het Veteraneninstituut de verzending verzorgen naar veteranen die opgenomen zijn in het


Veteranen Registratie Systeem. Dat is voor de actief die- nende veteranen op het moment dat ik dit schrijf helaas nog niet mogelijk. Het heeft te maken met privacywetgeving en de toepassing daarvan en niet met techniek. De actief die- nende veteraan moet zelf toestemming geven voor het gebruik van zijn of haar gegevens en er wordt hard gewerkt om dit te regelen. Het VP zal blijvend aandacht vragen voor het geven van aandacht aan de veteraan in de Defensiemedia en de vinger aan de pols houden bij het regelen van de privacywet- geving, zodat ook alle actief dienende veteranen de veteranen- pas krijgen en kunnen worden benaderd voor veteranenactivi- teiten.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65