This page contains a Flash digital edition of a book.
volgens Wecke de Wereld HoerA! S


ex en krijgsmacht is vooral een onderwerp dat pas in de publi- citeit komt als er iets mis is, als een of ander incident kan wor- den opgeblazen tot sensationele aan- dachttrekkende proporties. Het is zoiets als met veteranen, die vooral in het nieuws komen als er in negatieve zin over hun behandeling door het ministe- rie kan worden bericht.


Maar het zou juist merk- en nieuws- waardig zijn, als er geen enkel incident te melden was. En al helemaal niet als bij de marine, bij het varend deel, de jongelui gedurende langere tijd in een kleine ruimte opgesloten zitten en zich, in termen van onderzoeker Jan Schoeman, niet tot ganzenborden zul- len beperken. Nederlandse militairen die meerdere jaren, grotendeels in niet aflatende verveling, in ons Indië hebben doorgebracht, hadden uiteraard ook hun seksuele behoefte. Alhoewel de over- heid daar kennelijk amper een bood- schap aan had. Wellicht gedreven door een calvinistische overtuiging, beperkte zij zich in feite tot de waarschuwing dat het buitenechtelijk geslachtsverkeer zeer ernstige gevolgen voor de jongens zou hebben. Erik van den Berg noemt in zijn artikel ‘Geslachtsziekten groot probleem onder Indië-troepen’ de aandachtspun- ten uit het Voorschrift Hygiënische en andere Wenken voor den Soldaat uit 1945: ‘Het zal den soldaat al zeer spoe- dig na aankomst in Indië blijken dat


aan de voldoening voor zijn geslachts- drift hier zeer weinig hinderpalen in den weg worden gelegd’ en ‘Maar hij zal even spoedig vernemen, of tot zijn nadeel ondervinden, dat de gevaren, aan geslachtsgemeenschap verbonden, hier veel groter zijn dan in Europa’. Behalve de kinderen die uit de ontraden geslachtsgemeenschap met de lokale bevolking voortkwamen, waren voor duizenden de resultaten ook te rang- schikken onder de termen gonorroe, syfilis en weke sjanker.


Ook de spanning van het gevecht heeft zijn relatie met seksuele behoeften


Overigens niet alleen is verveling des duivels oorkussen, ook de spanning van het gevecht heeft zijn relatie met sek- suele behoeften. Gedurende de Eerste Wereldoorlog zouden de Canadezen het record geslachtsziekten hebben geves- tigd met 20 procent van de troepen. Geslachtsziekten konden in bepaalde gevallen zwaardere verliezen tot gevolg hebben dan de aanvallen van de vijand. Om toch enige controle te behouden en het probleem te reguleren, waren er de veelbeschreven frontbordelen, met blauw licht voor de officieren en rood voor de manschappen. Voormalig VVD-minister Annemarie Jorritsma zou in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland naar aanlei- ding van aanbevelingen van de Task- force Vrouwen, Veiligheid en Conflict, waarvan zij voorzitter was, hebben opgemerkt dat ‘de Nederlandse krijgs- macht prostituees moet meesturen naar oorlogsgebieden waar onze jongens actief zijn. Het meesturen van dames


van lichte zeden zou veel seksuele span- ning bij soldaten wegnemen. Bovendien blijven onze jongens dan van hun vrou- welijke collega’s af’, zo meende zij. De vraag is wel of de achterblijvende partner van de uitgezonden soldaat zoveel heil in deze aanbeveling zag. Als het om seksuele problemen van de krijgsmacht gaat, moet het thuis- front per definitie ook onder het begrip ‘krijgsmacht’ vallen, met alle verant- woordelijkheden van de overheid voor de achterblijvende partner, kinderen en ouders.


Maar goed, ik heb van die aanbeveling van Jorritsma toch nog gedroomd. In het kort kwam het erop neer dat Defensie voor elk krijgsmachtdeel een toegesne- den afdeling animeersoldaten had geor- ganiseerd. Zij hadden diverse rangen, zoals Hoer A, B en C, of beter: der eerste, der tweede of der derde klasse, zulks corresponderend met de rang van de in dezen behoeftige onderofficier, korpo- raal dan wel soldaat. En escortdames, alleen voor hoger opgeleiden. De oplei- ding van de nieuwe eenheid was in een van de toch al geruime tijd leegstaande kazernes gevestigd. De minister zelve verrichtte de opening, waarbij zij de nieuwe eenheid als uniek presenteerde, een voorbeeld voor de krijgsmachten van onze NAVO-partners. Een Neder- landse en een Amerikaanse generaal, die als ervaringsdeskundige gevraagd waren, bleken op het laatste moment echter te hebben afgezegd. Ze waren bang hun wachtgeld kwijt te raken. Het mocht de feestvreugde niet bederven. Een militaire kapel speelde Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Aan het slot deelden de pas afgestudeer- den aan iedereen een bundeltje oranje condooms met sinaasappelsmaak uit. Helaas, toen ik aan de beurt was, bleek ik alweer klaarwakker.


Drs. Leon Wecke is docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-directeur van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken.


NOVEMBER 2014 15


Column


Foto: WilliamMoore


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65