search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


IT-werkgroep CESNI voortvarend van start


STRAATSBURG Een nieuwe permanente werk- groep voor informatietechnologie, ingesteld door het Europees Comité voor de opstel- ling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI), is 13 en 14 juni meteen voortvarend van start gegaan.


Vertegenwoordigers van de bevoegde autoritei- ten van zowel de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) als van de Europese binnenvaartorgani- saties, de waterpolitie, Europese Commissie, Donaucommissie en CCR hebben een werkpro- gramma voor de komende drie jaar vastgesteld. Bij de uitvoering ervan is een van de aan- dachtspunten de integratie van de onafhanke- lijke Europese RIS Expert Groups (waarbij RIS staat voor River Information Services) in de processen en structuren van CESNI. De werk- groep zal de voorstellen die hiervoor zijn ont- wikkeld tijdens deze vergadering voorleggen aan het Comité, dat hierover op 15 oktober van dit jaar een beslissing neemt.


Voorzitter Als eerste ‘officiële daad’ heeſt de IT- werkgroep een voorzitter en diens waarnemer


9


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


Groepsfoto van de startbijeenkomst.


benoemd. De Duitser Nils Braunroth van het Bondsministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur zal de werkgroep voorzit- ten in 2019 en 2020, terwijl de Nederlander Brian Vrijaldenhoven, medewerker van Rijkswaterstaat en tevens hoofd van de ERI Expert Group, de functie van plaatsvervan- gend voorzitter op zich neemt.


Foto CESNI


Braunroth heeſt meteen een beroep op alle lidstaten van de EU en CCR gedaan om des- kundigen voor zijn werkgroep aan te wijzen, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. Hij heeſt tevens de erkende organisaties bij CESNI opgeroepen om een ‘beslissende rol te spelen’ in de digitalisering van de Europese binnenvaart.


Klassieke waterfiets wordt omgetoverd tot canvas


AMSTERDAM Stromma Nederland viert de 35ste verjaardag van haar waterfiets met een drij- vende expositie, bestaande uit tien bijzondere waterfietsen ontworpen door Amsterdams ta- lent. De waterfietsen zijn omgetoverd tot can- vas, waar Amsterdamse kunstenaars een crea- tieve invulling aan hebben geven.


De ontwerpen zijn geïnspireerd op het thema ‘Liefde voor Amsterdam’. Peter Duwel, CEO Stromma Nederland: “Met deze drijvende ex- positie willen wij iets teruggeven aan de stad. Als gastheer van Amsterdam delen wij dage- lijks onze liefde voor de stad met onze gas- ten. Dit is dan ook het uitgangspunt van de


De Federatie van Schippersbonden (exclu- sief CBOB) heeſt met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart een intentie- verklaring getekend dat deze organisaties zich gezamenlijk presenteren, wanneer ze het ergens over eens zijn. Zijn ze het niet eens, dan treden ze afzonderlijk naar buiten. Deze stap van een bond van parti- culieren (Federatie) naar een van oudsher als ‘redersclub’ bekend staande organisatie (CBRB) wordt door de overige bonden van particuliere schippers niet toegejuicht.


20 JAAR GELEDEN


expositie en is terug te zien in alle ontwer- pen”. De expositie op de grachten wordt 11 juli feestelijk geopend bij de Stromma-locatie


FIETSBRUG OVER SCHELDE KOMT ER


Havenwethouder De Ridder: “Droom zal eindelijk werkelijkheid worden” BRUSSEL De rivierloodsen en verschillende nautische experts, op wie zij een beroep heb- ben gedaan, willen niets weten van de be- staande plannen voor een fietsbrug over de Schelde in Antwerpen. Het gaat om een be- sluit dat het Antwerps stadsbestuur vorig jaar nam en dat aanvankelijk voluit gesteund werd door de Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts, maar die nu via zijn kabinet gas terug- neemt door te stellen dat het hele project nog in een “zeer prille fase” verkeert en dat er een “grondig onderzoek” bezig is naar de “haal- baarheid en de nautische toegankelijkheid”. De Antwerpse havenwethouder Annick De Ridder is duidelijker. Volgens haar zullen de rivierlood- sen (alsnog) nauw betrokken worden bij het project, maar zal de fietsbrug er ondanks de kritiek komen, omdat hiermee eindelijke een droom van de Antwerpenaren werkelijkheid zal worden.


Hoeveel dat zal zijn, hangt af van de mate waar- in stadsbestuur en Vlaamse regering bereid zijn tot de aanpassingen die de loodsen en experts noodzakelijk achten.


Hinder voor zee- en binnenvaart De rivierloodsen en de geraadpleegde experts zeggen niets tegen een fietsbrug op zich te heb- ben, maar ze zijn verbaasd en geschrokken over de andere bijzonderheden die daarover naar buiten zijn gekomen. Volgens hen zal de fiets- brug zware hinder voor de zee- en binnenvaart veroorzaken, voor onveilige situaties zorgen en bovendien negatieve gevolgen hebben voor een aantal bedrijven. En als klap op de vuurpijl: gro- te cruiseschepen zullen de Antwerpse haven niet meer binnen kunnen met grote economische schade als gevolg.


JAN SCHILS


Hoe de brug eruit zal zien, is nog niet vrijgege- ven. De Vlaamse Waterweg, die de waterwegen in Vlaanderen beheert, heeſt wel een “voorlo- pig” ontwerp klaar, maar dat ligt veilig in een kluis opgeborgen. Bekend is wel dat de fietsbrug ter hoogte van de Kennedytunnel 10 meter bo- ven het wateroppervlak komt te liggen en dat een deel ervan kan worden geopend om sche- pen door te laten. De doorvaartbreedte bedraagt 80 tot 90 meter. Het is de bedoeling om de fiets- brug in 2024 te openen. Er hangt een prijs- kaartje aan van 71 miljoen euro. Dat geld komt uit de begroting van de Vlaamse regering. Maar volgens de loodsen en experts zal dat bedrag niet volstaan omdat de noodzakelijke wijzigin- gen aan het project de kosten zullen verhogen.


De rivierloodsen en hun experts hebben inmid- dels al een eigen onderzoek ingesteld waar- bij proefvaarten werden gesimuleerd in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout om de doorvaartbreedte van de fietsbrug en de impact van de stroming en wind tijdens de door- vaart door de brug te testen. Volgens woordvoer- der Yves Verspreet van de Beroepsvereniging van Loodsen is uit het onderzoek gebleken dat de brugopening minstens 100 meter breed moet zijn omdat ze in een bocht van de Schelde ligt. De voorgestelde hoogte van 10 meter is vol- gens de onderzoekers onrealistisch. Verspreet: “Binnenvaartcontainerschepen varen momen- teel met 4 containers hoog opgestapeld, sommi- ge zelfs met vijf. Daarom worden bijvoorbeeld al enige tijd de bruggen over het Albertkanaal ver- vangen door een hogere brug. De fietsbrug moet minstens 12 meter hoog worden”.


Geen cruiseschepen meer Verspreet wijst erop dat ook de bereikbaarheid van de bedrijven die voorbij de brug liggen zo- als Engie Fabricom Smulders en Tankopslag Verbeke in de problemen geraken omdat het moeilijker wordt daar met grote schepen of hoge ladingen te geraken: “Een brug passeren wordt bij harde wind niet gemakkelijk. Engie en Smulders bouwen turbines en grote transfor- matoren voor windmolenparken. Dat zijn instal- laties van 1.500 tot 4.000 ton en 40 op 40 meter. Die moeten met verschillende sleepboten door de brug. De bedrijven zullen moeten nagaan hoe ze dat wel aankunnen. En cruiseschepen van meer dan 230 meter voeren vandaag al een draaimanoeuvres uit boven de Kennedytunnel omdat het vaarwater daar breder is. Met de fietsbrug is dat niet meer mogelijk. Het zal erop neerkomen dat passagiersschepen alleen nog bij hoog water in Antwerpen kunnen aankomen of vertrekken”. Grotere passagiersschepen zul- len daardoor volgens hem Antwerpen gaan ver- mijden. Menigeen vraagt zich volgens Verspreet dan ook af wat nog de zin is van de investerin- gen in Antwerpen voor de bouw van een nieuwe cruiseterminal. De loodsen en experts zetten ook vraagtekens bij de geschatte doorvaarttijd die zeeschepen nodig hebben om de fietsbrug te passeren. De Vlaamse Waterweg beweert dat de brug maar tien minu- ten zal sluiten wanneer er een schip doorvaart, maar uit het onderzoek blijkt die berekening opnieuw onrealistisch en zal de doorvaart min- stens 30 tot 45 minuten duren. Om veiligheids- redenen moet de fietsbrug geruime tijd voor de doorvaart ontruimd worden. Na de doorvaart van een schop moet vervolgens ook de sleep- boot, die het zeeschip heeſt begeleid, omdraaien en de fietsbrug een tweede keer passeren.


Leidseplein. De creaties zijn een jaar lang te zien op de waterfietsen.


Opening Do 11 juli • 15.00-17.00 uur Leidse bosje 2 • Amsterdam


Eind dit jaar ziet een nieuw samenwerkings- verband het licht. Onder de naam Rhine Combi Link (RCL) gaan spoor en binnen- vaart vanuit Emmerich nauw met elkaar samenwerken. “Twee jaar lang is eraan geknutseld, we zijn er bijna mee klaar”, zegt directeur Jos Denis van CCS, een van de deelnemende partijen. Hij is er stellig van overtuigd dat alleen door samenwerking met het spoor meer vracht naar het water is te krijgen. CCS heet voluit: Combined Contai- ner Service GmbH & Co KG, Ludwigshafen.


10 JAAR GELEDEN


“We moeten zoeken naar strategieën om te overleven en tijdwinst is daarbij heel be- langrijk”, aldus Jan Vogelaar (voorzitter van de werkgroep financiën in het Crisisberaad) tijdens het welbekende Crisisberaad op 17 juni. En die tijdwinst krijgt de sector. In de garantieregeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) komt tijdelijk de mogelijkheid om aflossingen maximaal twee jaar uit te stel- len. Hiermee wil minister Van der Hoeven ondernemers tijdens de crisis meer financiële ruimte geven.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60