search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
18 Stoomsleepboot Noordzee vaart weer op eigen kracht


915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


bekostigen, werd ook gestart met fondsen- werving. De grootste klus was het vervangen van de afgekeurde stoomketel en het opnieuw aansluiten van een andere door de stichting aangekochte ketel. Verder werden alle sys- temen overhaald en de romp, het dek en het dekhuis geconserveerd.


Maar een absolute mijlpaal werd dit jaar in het weekeinde van 23 juni bereikt toen met een speciale brander de nieuwe ketel onder stoom kon worden gebracht. Op zondagavond werd een druk van 8 bar bereikt en kon de Compound stoommachine, na ruim acht jaar te hebben stilgestaan, weer in werking wor- den gesteld. Deze in 1922 door Blohm & Voss gebouwde stoommachine drijſt de schroef aan. Bijzonder is dat voor het opstoken milieuvriendelijk GTL brandstof is gebruikt.


Op donderdagmiddag 27 juni konden de tros- sen los, waarna de Noordzee geheel op eigen kracht van Museumhaven Willemsoord naar Damen Shipyards Den Helder voer voor het doen van een slingerproef. Bestuurslid Paul Schaap van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee: “De afgelopen 2,5 jaar is door de groep vrijwilligers een fantastische prestatie geleverd.


De stoomsleepboot Noordzee begint na een stilstand van bijna negen jaar op eigen kracht aan haar eerste vaartocht.


DEN HELDER De complete restauratie van de monumentale stoomsleepboot Noordzee heeſt na ruim 2,5 jaar hard werken een abso- lute mijlpaal bereikt met het opstoken van de nieuwe ketel en het weer in werking stel- len van de stoommachine. Hierna heeſt de sleper op eigen kracht een korte vaartocht gemaakt naar de nabijgelegen Damen-werf.


De sleper, eigendom van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee, is bijna 100 jaar


oud. Het bijna 23 meter lange vaartuig is in opdracht van de Duitse scheepswerf Blohm & Voss op de naburige werf van Janssen & Schmilinsky in Hamburg gebouwd en in mei 1922 in gebruik genomen. Toen de Noordzee in 1975 voor de sloop dreigde te worden verkocht, ontfermde jachtbouwer Kees Jongert zich over de sleper en bracht deze na een uitgebreide restauratie weer in de vaart. Na diens overlijden, in 2010, werd de stoomsleper ondergebracht bij de Stichting


Foto SSN


Stoomsleepboot Noordzee en kort daarop in Medemblik opgelegd.


Eind 2016 besloot het bestuur van deze stichting de sleper naar Museumhaven Willemsoord in Den Helder te verhalen, waar door een enthousiaste groep vrijwilligers de complete restauratie ter hand werd geno- men. Bijna alle hiervoor benodigde werk- zaamheden zijn in deze museumhaven uitge- voerd. Om het restauratieproject te kunnen


Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd aan de diverse fondsen, organisaties, bedrijven en donateurs die de restauratie financieel moge- lijk hebben gemaakt, alsmede aan allen die onze crowdfundingscampagne tot een succes hebben gemaakt. De komende weken worden nog de laatste puntjes op de i gezet, waarna de Noordzee weer volledig onder stoom het ruime sop zal kunnen kiezen”.


u


DÜSSELDORF Met investeringen in een railter- minal in Wit-Rusland en de oprichting van het spoortransportbedrijf dpa Polska Intermodal, een joint venture met Chinese, Wit-Russische en Poolse partners, breidt de Duisburger Hafen AG, duisport, zijn activiteiten langs en op de zogenoemde zijderoute over land uit.


JUDITH STALPERS


Op initiatief en onder leiding van duisport is een joint venture opgericht om in het Great Stone Industrial Park vlakbij de Wit-Russische hoofdstad Minsk, een spoorterminal te bou- wen en uit te baten. Deelnemers zijn naast duis- port het Zwitserse transport- en logistiekbe- drijf Hupac en het Wit-Russische staatsspoor. Grootste partner is een lokale dochter van het Chinese staatsbedrijf China Merchants Group.


Het logistiekcentrum in Great Stone is 80 hecta- re groot rond een gigantisch spoorknooppunt. Het wordt het grootste spooroverslagcentrum ter wereld. Nu ontwikkelt duisport samen met zijn partners dit spoorterminal voor container- overslag met een oppervlakte van 30 hectare. In de eerste fase zal de overslagcapaciteit 180.000 teu per jaar bereiken. Uitbouw is mogelijk tot 500.000 teu per jaar.


Op de overige 50 hectaren is ruimte voor logis- tiek gerelateerde bedrijven. Bouwbegin is voor 2020 aangekondigd. Een jaar later kunnen de eerste containers worden overgeslagen. De overeenkomst tussen de partners werd op 2 juli jongstleden in Minsk ondertekend. Hoe groot het financiële engagement van duisport is, maakt het havenbedrijf niet bekend. Chinese en Wit-Russische bronnen hebben de kosten voor de ‘logistic hub’ in het Great Stone park met 120 miljoen dollar aangegeven.


Als u de e-paper leest, kunt u hier de beelden bekijken van de eerste vaart.


INVESTERINGEN IN RAILTERMINAL WIT-RUSLAND EN EIGEN SPOORWEGBEDRIJF Duisburger Hafen bouwt gestaag door aan haar zijderouteplannen


Chongqing. Die waren, volgens de krant, bin- nen tien dagen vanuit Duisburg gearriveerd. Kennelijk is het nu al mogelijk de afstand in tien dagen af te leggen.


OBOR – zijderoutes Het One Belt One Road initiatief is een


Van links naar rechts: Du Baozhong (China Merchants, CJSC), Erich Staake (CEO, Duisburger Hafen AG), Vladimir Morozov (Belarusian Railways) en Michail Stahlhut (Hupac SA).


Knooppunt Het hele Great Stone Industry Park is opgericht door de China Merchants Group als het belang- rijkste knooppunt op de One Belt One Road treinverbinding tussen verschillende Chinese grote steden (onder meer Chongqing, Beijing, Xi’an) en de Europese Unie. Duisburg is een van de belangrijkste eindpunten in Europa. Duisport heeſt een minderheidsaandeel in de ontwikkelingsmaatschappij van Great Stone, de China-Belarus Industrial Park Development Company. De havengroep levert eveneens een bestuurslid.


De grootaandeelhouders van het park zijn de Chinese staatbedrijven China Merchant Group en metaal- en machineconglomeraat Sinomach. Met zijn engagement op de zijde- route ontwikkelt duisport zich verder weg van een waterzijdige haven naar een transport- en logistieke dienstverlener, met focus op spoorterminals.


Foto duisport


Polska Intermodal Op dezelfde dag en eveneens in Minsk onder- tekende duisport-ceo Erich Staake het verdrag voor een nieuw consortium dat spoordiensten met name tussen Polen en Duisburg zal leve- ren. Partners in dit project zijn behalve duisport ook weer de China Merchant Group, en wel het dochterbedrijf China Merchants China-Belarus Commerce & Logistics Corporation, het Poolse Erontrans en Belintertrans, een dochter van het Wit-Russische staatsspoor. dpa Polska’s taak is de afhandeling van treinen op de Pools-Wit-Russische grens efficiënter te maken, zodat de transporten op de relatie met Duisburg sneller kunnen verlopen. De verbindin- gen tussen duisport en de Chinese bestemmin- gen moeten van de huidige 14-daagse rit naar tien dagen worden teruggebracht.


Overigens meldde de Chinese staatskrant China Daily net vorige week (5 juli) de aankomst van zes dure S-klasse Mercedes personenwagens in


groots opgezet Chinees strategisch pro- ject om handel en transport tussen China en Europa intensiever en sneller te ma- ken. Tevens wil China de verbindende re- gio’s tussen China en de Europese Unie mee ontwikkelen. China verwijst daarbij naar de oude zijderoutes. Het gaat om een netwerk aan spoorwegverbindingen over land (One Belt) en een aantal maritieme routes langs belangrijke zeehavens tot in de Middellandse zee (One Road). Chinese staatsbedrijven horen tot de grootste in- vesteerders, met op locatie kleiner, meestal ook nationale partners.


Duisport – HUPAC Met HUPAC had duisport in juni een over-


eenkomst tot nauwere samenwerking ge- sloten. Dat ging over de activiteiten in Great Stone, maar ook in duisport zelf. HUPAC moet duisport helpen om de activiteiten op de verschillende terminals in Duisburg be- ter op elkaar te laten aansluiten. Dit om de hub-functie van duisport efficiënter en dus aantrekkelijker te maken. Daarbij richten de activiteiten zich niet alleen op de transpor- ten van en naar de China-route, met alle lo- caties langs de zijderoute. Het gaat er ook om dat de verbindingen met de zeehavens Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam verbe- terd worden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60