search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


Dipje in Belgische binnenvaartcijfers


BRUSSEL In het vierde kwartaal van 2018 ver- voerden binnenschepen meer dan 50 miljoen ton goederen over de Belgische binnenvaart- wegen. Dat is een daling van 1,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor, maar wel een stijging van 0,16 procent ten opzichte van het derde kwartaal uit het extreem droge na- jaar van 2018.


Het containervervoer verzorgd door binnen- vaartschepen omvatte 7,9 miljoen ton, wat weer een daling betekent van bijna 5,1 procent in ver- gelijking met het eerdere kwartaal en een daling van zelfs 15,5 procent op jaarbasis. De Statbel- cijfers voor het derde en vierde kwartaal zijn nog voorlopig en hebben betrekking op de bin- nenvaart van alle schepen op de Belgische bin- nenwateren; ook die uit het buitenland.


Akkoord over afbouw baggerschip Barmeijer


NIJMEGEN Alewijnse Marine heeſt over- eenstemming bereikt over de doorstart van de elektrotechnische werkzaamhe- den aan boord van een sleephopperzui- ger bij scheepswerf Barkmeijer Shipyards in Harlingen.


Na de overname van het failliete Barkmeijer door Thecla Bodewes Shipyards is een nieuwe klant gevonden voor de aankoop van het bag- gerschip. De werkzaamheden zijn inmiddels


in volle gang en de oplevering staat gepland voor maart 2020.


De hopperzuiger, met bouwnummer 347, wordt deels op de werf in Stroobos afge- bouwd in opdracht van De Hoop Terneuzen bv. Het baggerschip kan straks telkens maxi- maal 3.000 kuub laden, heeſt een lengte van 105,90 meter, een breedte van 15,85 meter en een diepgang van 6,94 meter. Aan boord komt accommodatie voor 14 opvarenden.


41 FRANKRIJK VOORUIT


Vroeger stond langs de Franse wegen bij werkzaamheden een waarschuwingsbord met de tekst: “France ..Advance". Verbetering is vooruitgang, zo werd daarmee gesuggereerd. De kreet moet nodig worden opgeknapt.


‘Geknakt’ beleid GÉ VAN DE ZON


Dat er een ligplaatsprobleem is, mag inmid- dels wel duidelijk zijn. Frankrijk steekt daarbij echter nog gunstig af bij Nederland. We zien dat het daar nog normaal gevonden wordt dat schippers ook een leven hebben en soms wat langer een ligplaats nodig hebben. We zien hier ook dat het water veelvuldig gebruikt wordt om allerlei ‘wonen-op-het-waterprojec- ten’ een kans te geven; gewild of ongewild. En zo gaat er nog wel eens wat mis.


Regelmatig zinken (woon)schepen af. En de Fransen weten duidelijk niet hoe ze het pro- bleem van die overlast veroorzakende wrak- ken moeten oplossen. Zo wilde men alle


Consortium neemt Euroports over


BRUSSEL Een consortium van R-Logitech en de Vlaamse en federale investerings- maatschappijen PMV en FPIM heeſt de overname van het internationale ha- venoverslagbedrijf Euroports voltooid. Meerderheidsaandeelhouder R-Logitech is een dochteronderneming van het con- glomeraat Monaco Resources Group. Investeringsmaatschappijen PMV en FPIM hebben elk een gelijk aandeel en worden minderheidsaandeelhouder.


Euroports is een van de grootste maritieme in- frastructuurbedrijven in Europa en exploiteert 26 deep sea-haventerminals, die strategisch gelegen zijn aan belangrijke handelsroutes. De meer dan 3000 werknemers staan in van het ontwikkelen, exploiteren en beheren we- reldwijde maritieme supply chain-oplossin- gen voor internationale klanten in verschillen- de industriële sectoren. Euroports behandelt meer dan 60 miljoen ton bulk-, breakbulk-, container- en vloeibare producten per jaar voor grote bedrijven.


Op de Seine.


Broekman Logistics boekt sterke omzetgroei en met hogere winst


CLNI sinds 1 juli van kracht


ROTTERDAM Op 1 juli is het CLNI 2012 - het nieuwe verdrag inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart - in werking getreden in Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Servië. Dit ver- drag vervangt het aansprakelijkheidsver- drag uit 1988. België en Frankrijk hebben de ratificatie aangekondigd en zullen het verdrag eveneens binnenkort toepassen. In Zwitserland loopt een consultatie inzake de vraag of ratificatie tot het verdrag nu op- portuun is.


Het CLNI 2012 onderscheidt zich van het ver- drag uit 1988 met name door een uitgebreid toepassingsgebied. Waar het vorige verdrag alleen van toepassing was op de Rijn en de Moezel staat het CLNI 2012 open voor ratifi- catie door alle landen.


Na de realisatie van de verbinding tussen Rijn en Donau in 1992 werd de discussie met betrekking tot de uitbreiding van het toe- passingsgebied geopend om daarmee het systeem van de beperking van de aanspra- kelijkheid met name ook in Donaulanden te introduceren. Dit leidde na intensieve onder- handelingen aan het begin van deze eeuw tot de ondertekening van het nieuwe ver- drag in 2012. Aan de onderhandelingen heb- ben in totaal dertien landen deelgenomen. Daarnaast waren ook internationale organi- saties betrokken.


Zo heeſt de IVR deelgenomen aan de onder- handelingen en zich met succes ingezet voor het behoud van de beperking van de aan- sprakelijkheid in de binnenvaart, met name op het gebied van het personenvervoer.


Verhoogde limieten In het nieuwe verdrag werden de algemene beperkingslimieten verhoogd met 50 pro- cent onder ander voor de inflatiecorrectie van de afgelopen decennia. Tevens is een nieuw artikel met verhoogde limieten voor schades veroorzaakt door gevaarlijke goede- ren ingevoerd en zijn de limieten voor claims bij letsel in het personenvervoer aanzienlijk verhoogd.


IVR-Colloquium Naar aanleiding van het nieuwe verdrag or- ganiseert de IVR op 5 september een collo- quium dat vanwege de eerste ratificatie van de CLNI 2012 door Servië in Belgrado zal plaatsvinden. Het colloquium besteedt uit- voerig aandacht aan het nieuwe verdrag en de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Het zal bovendien andere relevan- tie verdragen in de binnenvaart behandelen zoals het registratieverdrag en aanvarings- verdrag evenals de Avarij-Grosse regels van de IVR.


Aanmelding voor dit event is nu open via www.ivr-eu.com.


ROTTERDAM Broekman Logistics, leverancier van de wereldwijde supply chain-oplossingen, meldt een recordjaar met een sterke omzet- groei van 188 naar 200 miljoen euro voor 2018. Voorts slaagde het bedrijf erin om zijn bottom- line resultaten te verbeteren, als gevolg van de investeringen die het de afgelopen jaren heeſt gedaan. Broekman heeſt zijn hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in India, Tsjechië, Polen, België, Singapore en China.


Volgens Raymond Riemen, CEO van Broekman Logistics, was het jaar 2018 ‘het kantelpunt’ waarin het bedrijf begint te profiteren van de investeringsstrategie die het de afgelopen ja- ren heeſt gevolgd. Een groeistrategie door se- lectieve investeringen in activa en bedrijfsbre- de investeringen in ‘Operational Excellence’ en ‘Human Resource Development’ leidden tot een omzetstijging van 6 procent - bovenop de groei van 22 procent vorig jaar - en een sterke groei van de operationele kasstroom.


“Deze aanzienlijke toename van de nettowinst is grotendeels gebaseerd op organische groei


in alle drie de bedrijfsdivisies, mede dankzij de investeringen van de voorgaande jaren, hoe- wel gedeeltelijk beïnvloed door de winst gerela- teerd aan de bouw van ons nieuwe warehouse in Venlo - een belangrijke pijler in onze groei- strategie gericht op investeringen in mensen, systemen en onroerend goed, om zo duurza- me waarde te creëren”, zegt Diederik Günther, CFO Broekman Logistics. “Bovendien hebben we in 2018 belangrijke stappen gezet in onze duurzaamheidsinspanningen, die we volgende maand melden in ons MVO-verslag”.


Breakbulk Terminals De divisie Breakbulk Terminals rapporteert een omzetstijging van 5 procent en een sterke winst- groei als gevolg van de investeringen in vaste activa. De uitbreidingen in de loodsen en ver- beteringen in operationele efficiëntie, gecom- bineerd met een solide bezettingsgraad van de All-Weather Terminal en een verhoogde focus voor het aanbieden van een totale supply chain- oplossing voor gecompliceerde projectladinglo- gistiek, resulteerden in gezonde en stabiele in- komsten voor de hele groep.


In de rubriek Frankrijk Vooruit besteden we aandacht aan de staat van de Franse vaarwegen.


schepen met dubbelingen verbieden (gedeel- telijk overgenomen door de CCR), en nu horen we zelfs geruchten dat men alle schepen voor- zien van klinknagels wil verbieden. Kennelijk is ‘verbieden’ het makkelijkste beleid.


Maar of je daar dit soort toestanden mee uit de weg ruimt? We zien veelvuldig (verlaten) schepen die bij hoog en laag water onbe- heerd liggen. Dan komt het voor, dat die sche- pen opeens op het land terechtkomen of zelfs breken. Jaren later liggen ze er nog steeds zo treurig bij, langzaam afzinkend. Kennelijk heeſt Frankrijk door de jaren heen nog geen afdoend antwoord gevonden op dit ‘geknak- te’ beleid.


De hoofdzetel van Broekman, aan de Waalhaven ZZ.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60