search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


RDM ROTTERDAM VIERT 10 JAAR ALS INNOVATIECENTRUM Future Flux Festival flitsend feest


7


Film ‘De Nederlandse Rijnvaart’ in Binnenvaartmuseum


DORDRECHT Zaterdag 13 juli wordt in het binnenvaartmuseum in Dordrecht op groot scherm de film ‘De Nederlandse Rijnvaart’ vertoond. Deze zwart-wit film uit 1950 laat prachtige beelden zien van de Rijnvaart van Rotterdam naar Bazel.


Het Binnenvaartmuseum is deze dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Kinderen kunnen ’s morgens cupcakes versieren - en mogen die


Nationaal Binnenvaart Congres


De samenwerkende binnenvaartorgani- saties EICB, BTB en BVB nodigen ie- dereen van harte uit voor het eerste Nationaal Binnenvaart Congres op 3 okto- ber in Diergaarde Blijdorp. Niemand min- der dan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, zal het congres openen.


Reserveer 3 oktober alvast in je agenda en geef via www.nationaalbinnenvaartcongres.nl aan of je erbij bent. Schrijf je in voor de nieuwsbrief


en blijf op de hoogte van de verdere invulling van het programma, updates en de aankondi- ging van interessante sprekers.


Achter de schermen zijn ze nog druk doende met de organisatie. De organisaties willen dat dit congres nuttig is voor alle bezoekers. Dus heb je nog ideeën of wensen over onderwer- pen die aandacht verdienen in het program- ma, laat het dan weten! Stuur je verzoek in via info@nationaalbinnenvaartcongres.nl


natuurlijk ook lekker opeten – en volwasse- nen worden getrakteerd op cupcakes bij de koffie of thee. Enthousiaste gidsen uit de bin- nenvaartwereld verzorgen tevens de hele dag familierondleidingen.


Het Binnenvaartmuseum is gevestigd aan boord van de René Siegfried aan de Maasstraat 13 in Dordrecht. Toegang is gratis.


Carmen, de ‘afvalfee’, gekleed in een robe van petflessen en ander afval.


ROTTERDAM-HEIJPLAAT De voormalige scheepswerf RDM Rotterdam is in de afge- lopen tien jaar veranderd in een centrum waarin opleidingen en innovatieve bedrijven samen gaan. Dit tienjarig jubileum werd op 4 juli uitbundig gevierd met het Future Flux Festival.


WILFRIED VELDHUIJZEN


Voor dit festival werd de reusachtige Onderzeebootloods omgetoverd tot een heuse expositiehal. Waar eens duikboten voor Marines werden gebouwd, was die dag van 11.00 tot 22.00 uur een tentoonstelling met een aaneenschakeling van stands en showmodellen van de bedrijven die in RDM Rotterdam en M4H gevestigd zijn. Samen met RDM Rotterdam vormt M4H - aan de andere kant van de Nieuwe Maas - Rotterdam Makers District. Daarbij is het de bedoeling dat jonge bedrijven op RDM Rotterdam de ruimte krij- gen om door te groeien tot gevestigde onder- nemingen in M4H.


Blik op 2029 Hoogtepunt van de festiviteiten was de Grand Opening op het 10 jaar RDM podium. In af- wachting van de sprekers werd de bomvol- le zaal onthaald op een optreden van Dalma Doman van het Scapino Ballet, met een com- binatie van ballet en pantomime. De spre- kers werden ingeleid door Remco de Boer (BNR). Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf feliciteerde het jarige RDM Rotterdam. “Niet de sterkste of de slimste wint, maar diegene die zich het beste aan- past”, zei de havendirecteur. Volgens hem is dat van toepassing op RDM, dat in die tien jaar is uitgegroeid tot een verzameling van 60 start-ups met 600 medewerkers en 2.500 stu- denten. Zijn wens voor de komende tien jaar is, dat alle stakeholders in de haven de inno- vatie ondersteunen.


Ron Bormans, president-directeur van de University of Applied Science keek terug op de afgelopen 20 jaar en benadrukte dat de op- richting van RDM Rotterdam een grote prikkel was voor innovatie in de haven. “Hier wordt de toekomst gemaakt”, zei de onderwijsman en voegde er aan toe dat hij trots is op het onderwijs dat op RDM Rotterdam wordt ge- boden: “Mijn opvolgers zullen over tien jaar net zo trots zijn”. Aansluitend gaf de haven- econoom Bart Kuipers een overzicht van de ontwikkelingen in de haven in het afgelopen


decennium. Hij wees vooral op de versnelde groei van de schepen, containercarriers wor- den groter en groter tot over 20.000 TEU. Dat heeſt consequenties voor allerlei systemen in de haven. Hij is blij met de ontwikkelingen op informatiegebied, zoals het project Pronto. “Wij moeten de betrokken bedrijven overtui- gen van de noodzaak van innovatie”, was zijn doel voor de toekomst.


Tot slot presenteerde Dr. André Schiele zijn bedrijf X Laboratory. Schiele is robotica ex- pert, ondernemer en uitvinder. Als hoogleraar is hij verbonden aan de TU Delſt en heeſt het project Rosetta van de ESA geleid. Zijn presen- tatie ging over zijn initiatief ‘the puppeteer’, waarbij hij robotica kennis uit de ruimtevaart toepast in offshore. “Innovatie creëert niets nieuws, het lost problemen op die al bestaan”. In de afsluitende vragenronde gaf Castelein als antwoord op de vraag hoe de haven er vol- gens hem in 2029 uitziet: “Geheel anders en toch het zelfde”, daarbij kijkend naar enerzijds de ontwikkelingen en anderzijds het zelfde product, de overslag van jaarlijks honderden miljoenen tonnen lading.


Magical Tour Een bijzondere attractie voor de bezoekers was de Magical Tour door het RDM Innovation Dock. Onze gids Jack Kerklaan, gestoken in marine-uniform en omringd door rappe breakdancers, leidde ons door het Innovation Dock voor een afwisseling van kunst en tech- niek. De deelnemers brachten onder meer een bezoek aan:


- Genuine Engineering, een ‘start-up’, die in korte tijd is gegroeid van 2 naar 54 man per- soneel en die allerlei digitale oplossingen van lasrobots voor de spoorwegen tot pak- ketsorteerders voor postbedrijven maakt;


- Tetra Hedon, dat hijskranen ontwikkelt, die hoger kunnen hijsen;


- Concr3de, een bedrijf dat onlangs in het nieuws kwam omdat het 3D beton kan prin- ten, dit vanwege de brand in de Notre Dame en de daar nodige herstelwerkzaamheden;


- Robotica, een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van allerlei soorten robots.


Onderweg werden de deelnemers onthaald op optredens van acrobaten en een trom- melkoor en toegezongen door Carmen, de ‘af- valfee’, gekleed in een robe van petflessen en ander afval. Zo werd informatie en vermaak plezierig gecombineerd.


Schippers in houdgreep van vastgezette brug Oldenburg


situatie voor de binnenvaart. In het eerste week- end van juli is het hefgedeelte van de brug ‘de- finitief’ vastgezet op 1.60 meter hoogte - boven het reguliere wegdek. De brug kan weliswaar open tot 3.20 meter, maar op deze hoogte vast- zetten bleek niet mogelijk. De brug zou dan niet meer te gebruiken zijn voor het langzaam weg- verkeer. Daarnaast sluit het vastzetten zelf op problemen, door inklemming van het brugdeel tussen de schachten.


De Sofie nadert de nu vastgezette Caeciliënbrug.


OLDENBURG De overlast voor de binnenvaart groeit door het vastzetten van de Caeciliënbrug over getijdenrivier de Hunte in het Duitse Oldenburg. In de zomer kan de brug gere- geld niet draaien, vanwege uitzetting van het wegdek. Daarbij komt dat het Dortmund- Eemskanaal door een defecte sluis gestremd is en er veel meer binnenvaart via de Hunte moet.


“Het is haast een onwerkbare situatie gewor- den”, zegt schipper Jasper Kleine van de ce- menttanker Sofie (86x9.50 m). Uitgerekend in deze warme maanden heeſt hij een op- dracht voor zandleveranties tussen Bremen en Antwerpen. Dit werk is na een langdurig pro- ces aan hem toegewezen, waarbij de alterna- tieven lagen bij zeevaart en de vrachtwagen. Geregelde blokkades van de vaarweg betekenen een enorme kostenpost. Uit alle macht probeert Kleine enige verlichting te brengen in de netelige


Passeervenster Op 1.60 meter hoogte is er nu een voetgangers-/ fietsersovergang mogelijk. Het autoverkeer kan dan definitief niet meer over de brug; daar- voor zijn de twee andere bruggen in de buurt geschikt. De hoogte van 1.60 meter is 5.10 me- ter boven NN-peil, bij laag water is er circa 5.50 meter doorvaart mogelijk met een ‘passeerven- ster’ van 2 tot 3 uur per getijde. De brug wordt in loop van volgend jaar vervangen door een nieu- we brug, tussen de huidige Caeciliënbrug en de sluis. Die komt dan meteen op een hoger niveau te liggen.


Kleine: “De openingstijden van de sluis in com- binatie met tij zijn dusdanig karig dat het een hele toer is om er doorheen te komen. Dat kost ons per reis gemiddeld 2 dagen (1 dag heen en 1 dag terug)”. Kleine hoopt in samenwerking met de Internationale Afdeling van Koninklijke BLN- Schuttevaar de zaak in beweging te krijgen. Zo zou de hoogte van het vastgezette brugdeel als- nog kunnen worden verhoogd, of althans voor een gedeelte van de dag. Daarnaast denkt hij aan verruiming van de schuttijden van de na- bij gelegen sluis Oldenburg. BLN zet hierbij in op het beter afstemmen van de sluisbediening op de getijden van de Hunte.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60