search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
34 Varen door de tijd van de Bijbel


waren van dennenhout, de riemen waren van ei- kenhout en de zeilen van geborduurd Egyptisch linnen. In de Psalmen wordt met respect ge- sproken over hen die de zee bevaren: “Zij zien de wonderwerken van God, zij maken de stor- men mee zodat hun scheepje danst en waggelt als een dronkenman maar als zij tot de Heere roepen in hun benauwdheid, voert hij hen uit hun angsten”.


schipbreuk heeſt geleden. Daarbij wordt ver- teld dat zij het schip omgordden. Omgorden werd gedaan door bij slecht weer touwen om de scheepsromp te spannen die dan strak ge- trokken werden om de houten romp bij elkaar te houden. Met deze schepen zijn de apostelen meegevaren op hun zendingsreizen en heeſt het evangelie ons uiteindelijk bereikt.


De Bijbel.nl, WWW.bu.edu, Cultureleholland.blogspot.com


Het eerste schip dat in de Bijbel wordt ge- noemd is de Ark van Noach, 150 meter lang, 25 meter breed en van de kiel tot boven 15 meter hoog. Net effe groter dan de grootste binnenvaarttanker.


Voor het biezen kistje waarin Mozes als baby werd gelegd in het riet langs de Nijl om aan de genocide van de Israëlieten door Egypte te ont- komen, wordt in de Hebreeuwse taal hetzelfde woord gebruikt als voor de Ark van Noach.


Het volgende moment dat er sprake is van schepen in de Bijbel is tussen 900 en 1000 voor Christus toen Koning Salomo regeerde. In het boek Spreuken wordt het schip door Salomo ge- noemd als een wonder zoals het zijn weg door


“En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij”. – Joh. 17: 11


“Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewa- ren die de Geest u geeſt: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is”. – Efeziërs 4: 3 - 5


De afgelopen tijd heb ik vaak nagedacht over de vraag waarom het zo moeilijk is om een- heid onder Christenen en in de gemeente te


de zee vindt. In die tijd waren de Feniciërs de belangrijkste zeevarenden. Het waren veelal schepen met een massieve houten kiel en een hoogoplopende voorsteven. Het was vooral kustvaart met een gemengde lading van goede- ren en passagiers. Deze schepen werden tegelijk ook gebruikt als oorlogsschepen met hoge schil- den aan de zijden. Naast zeilen was roeien voor- al voor oorlogsschepen een middel van voort- bewegen. Een beschrijving over de soort lading die destijds vervoerd werd omvat goud, zilver, elpenbeen, apen en pauwen maar ook ceder- en dennenhout.


Ongeveer 400 jaar later in ± 600 voor Christus, lezen we ook over ijzer en tin als lading. In deze tijd waren er ook luxe schepen die gemaakt


OVERDENKING


‘Eenheid – één Heer, één Bijbel, één doop, één gemeente, één Kerk’.


bewaren. Het volgende artikeltje is van bijbel- jaar.nl en sprak me echt aan:


“Jaren geleden sprak ik een vriend die zelf geen christen is. Hij zei tegen me: ‘Ik begrijp het niet. Jullie protestanten en katholieken, jullie zien er voor mij precies hetzelfde uit. Jullie hebben allemaal kerkgebouwen die er hetzelfde uitzien. Jullie bidden allemaal het Onze Vader en doen iets met brood en wijn.


In de tijd na Christus lezen we in de Bijbel voor- al over de schepen waarmee de apostelen reis- den en over de vissersschepen op het Meer van Galilea waar Jezus mee over het meer heeſt ge- varen en die Hij als ‘preekstoel’ heeſt gebruikt om de menigte toe te spreken. Deze vissers- bootjes waren maar heel klein en er werd voor- al gevist met werpnetten die naar het strand werden gesleept. De schepen die over zee voe- ren waren groter. Ze voeren meestal op zeil met graan en passagiers. Er kon ook worden geroeid maar dat was meer bij het manoeu- vreren en bij verkeerde- of geen wind. De ton- nage lag tussen de 50 en 250 ton. De snelheid waarmee werd gevaren is natuurlijk afhanke- lijk van de wind, maar uit een reisbeschrijving van Paulus in de Bijbel is te herleiden dat de gemiddelde snelheid op die reis 1,5 mijl was. Paulus vertelt ook nog van een reis waarin hij


Waarover jullie het ook oneens zijn (en ik zou echt niet weten wat dat was), het heeſt alle- maal niets te maken met mijn leven. Zolang jullie onderling ruziemaken kan het mij niet interesseren’”.


Op dat moment drong het tot me door hoe- veel schade de kerk en onze getuigenis aan de wereld oploopt door onze verdeeldheid... Eenheid is de kern van ons geloof. We geloven in één God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de Drie-eenheid. Verdeeldheid daarente- gen, is de vloek van de mensheid sinds de eer- ste zonde van Adam en Eva. Jezus is gestor- ven om verzoening en eenheid te brengen. In deze zaak wil ik bij mezelf beginnen. Als Jezus bidt om eenheid, wil ik dat heel serieus


Ook voor binnenwater waren er schepen. Via de Rijn zijn er schepen naar hier gekomen en opgravingen bij de Meern en Zwammerdam la- ten zien dat dit platte vaartuigen waren waar- mee goederen en personen werden vervoerd. De afmetingen waren met een lengte tus- sen 20 en 35 meter en een breedte tussen 2,5 en 4,5 meter niet spectaculair. Veel van deze schepen waren ook maar voor een enkele reis gebouwd en werden na aankomst gebruikt als oeverversterking. In mijn ogen waren de Egyptische schepen in die tijd met afmetin- gen van 55 bij 14 meter en een laadvermo- gen van 1250 ton meer een staaltje van echte scheepsbouwkunst. Het grootste schip dat ik ben tegengekomen uit de tijd van ± 250 jaar voor onze jaartelling, is een schip dat is gebouwd voor Hiëron 2 van Syracuse. De beroemde architect en natuur- kundige Archimedes was in zijn dienst en heeſt meegewerkt aan een schip van 90 meter lang met een waterverplaatsing inclusief eigen ge- wicht van 6000 ton. Met de bouwmaterialen en de kennis van toen moet dat een gedurfd staal- tje van bouwkunst zijn geweest waarbij de ken- nis van Archimedes van enorm belang is ge- weest bij het berekenen van de stabiliteit.


Bas Goudriaan


nemen. Ik wil niet langer de kerkelijke ver- deeldheid als ‘normaal’ of zelfs begrijpelijk beschouwen. Nee, er is slechts één Kerk in Nederland… slechts één Kerk in de wereld: de Kerk van Jezus Christus, die zijn leven voor ons heeſt gegeven, en die ons uitverkoren heeſt als zijn Bruid.


Dat is me genoeg. En wat een onuitsprekelijk voorrecht dat Hij mij uitverkoren heeſt om tot die ene Kerk te behoren! Dus, kort gezegd: als we de eenheid waar Jezus om heeſt gebeden heel zwaar laten wegen, zullen we als Kerk en als Gemeente van Christus ongetwijfeld win- nen aan geloofwaardigheid.


Louis Krüger


915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


Voorbereiding bouw nieuwe sluis Zeebrugge begint in september


ZEEBRUGGE De Vlaamse Regering heeſt het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart- site wordt bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. In de komende twee à drie jaar zal de Vlaamse Overheid het project verder uitwerken in samenspraak met alle betrokken partijen.


Er wordt al meer dan 15 jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visartsluis (°1907) vol- doet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis (°1984), die stilaan ook op leeſtijd komt en re- gelmatig stilgelegd moet worden voor onder- houdswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwets- baar. Een nieuwe sluis geeſt uitzicht op nieuwe groei en extra jobs.


De Vlaamse Regering heeſt nu het voorkeurs- besluit voor een nieuwe sluis definitief vast- gelegd. Concreet betekent dit dat het project- team in september van start kan gaan met de zogenaamde ‘uitwerkingsfase’, die twee à drie jaar in beslag zal nemen. In die periode wordt


het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit en worden de nodige vergunningen bekomen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen.


Investering in economie en lokale mobiliteit Het nu definitief vastgelegde voorkeursbe- sluit voorziet een nieuwe sluis op de loca- tie van de antieke Visartsluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende genera- tie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grote autoha- ven. Maar het voorkeursbesluit bevat ook ste- vige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand auto- verkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een ver- bindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rij- den en zullen dus geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.


Feestelijke doop FlexFueler001


AMSTERDAM Op 26 juni heeſt Titan LNG sa- men met Port of Amsterdam het LNG- bunkerponton de FlexFueler001 feestelijk gedoopt. Met de doop is het efficiënt bunke- ren van LNG voor de binnenvaart in het ARA- gebied officieel van start gegaan, aldus Niels den Nijs, CEO van Titan LNG.


Het evenement werd bijgewoond door sta- keholders, zakenpartners en bouwers van de FlexFueler. Het was een officieel moment om alle partners te bedanken, met uiteraard de ceremoniële tewaterlating door het stukslaan van een fles champagne tegen de boeg. De doopspreuk werd uitgesproken door Yvonne Brouwer, partner van Den Nijs, die daarmee de FlexFueler001 doopte en haar een behou- den vaart toewenste.


Den Nijs: “Wij zijn de Kooiman Marine Group, Cryovat en MSN erg dankbaar voor hun aan- deel in de totstandkoming van dit schip. Verder willen wij Beequip, AKEF en de provin- cie Noord-Holland bedanken voor de finan- ciering en het mogelijk maken van dit project. En tot slot zijn wij Port of Amsterdam zeer er- kentelijk voor de thuishaven en verdere on- dersteuning van het project op vele manieren. Ik geloof in LNG als dé schone brandstof van de toekomst, en wij zijn enorm trots op het


ecosysteem waar wij samen met onze part- ners aan bouwen. Zo maken wij toegang tot LNG eenvoudig”.


Femke Brenninkmeijer, directeur Energy, Cargo & Offshore, Port of Amsterdam: “Wij zijn erg enthousiast over de FlexFueler die het mo- gelijk maakt om in onze haven LNG te bunke- ren. Als eerste bunkerponton specifiek voor LNG in Europa, draagt zij bij aan het realise- ren van ons doel om uit te groeien tot een van de schoonste en meest duurzame havens ter wereld”.


De FlexFueler001 is de eerste in een reeks van schepen. Titan LNG zal de FlexFueler002, mo- menteel in aanbouw en gereed medio 2020, in de haven van Antwerpen in gebruik nemen. De aankondiging van het derde schip volgt binnen enkele maanden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60