search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


49 Multimodaal Event 2019 Modal shiſt van weg naar water nader belicht


ROTTERDAM Met het Multimodaal Event + Expo stond het World Trade Center Rotterdam op 27 juni geheel in het teken van multimodaal vervoer. Via een gevari- eerd programma van presentaties en net- werkgelegenheid werden de diverse ver- voersmodaliteiten belicht en nader tot elkaar gebracht.


WILFRIED VELDHUIJZEN


De organisatie van Multimodaal 2019 had ge- kozen voor vijf presentatiestromen, waarin naast de vervoersmodaliteiten Wegtransport, Binnenvaart en Spoorvervoer ook de thema’s Vastgoed & Warehousing en IT & Digitalisering aan de orde kwamen. Gedurende het evene- ment vonden er voor elke stroom een viertal presentatiesessies plaats, waarin overkoepe- lende onderwerpen specifiek voor die bedrijfs- tak werden behandeld. Zo kwamen bijvoor- beeld Verduurzaming en nieuwe regels voor het wegtransport, het Klimaatakkoord en de Nieuwe Zijderoute voor het spoor en klimaat, laagwater en vergroening voor de binnenvaart aan de orde. Tussen de parallel gehouden pre- sentaties konden de deelnemers centraal met elkaar in contact komen en ook was er gele- genheid om een presentatie van een andere sector te volgen. Het doel van Multimodaal was immers om de verbinding tussen de ver- schillende modaliteiten tot stand te brengen.


Modal Shiſt Uw verslaggever koos uiteraard voor het vol- gen van het programma voor de binnen- vaart. De aſtrap werd daarin gedaan door Dominic Schrijer, voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer.


In zijn gloedvolle voordracht ging hij in op de modal shiſt van weg naar water en het com- bineren van verschillende soorten vervoer. Schrijer schetste in zijn portret van de bin- nenvaart hoe deze met een grote variatie aan schepen zowat alle Europese waterwegen bestrijkt, van de Noordzee tot de Zwarte Zee en van de Oostzee tot aan de Middellandse Zee. “Op het water is de ruimte om te groei- en”, zo hield hij de goed gevulde zaal in het WTC voor en hij stond stil bij de ontwikkelin- gen in de binnenvaart, zoals de behoeſte aan personeel (‘werken in de binnenvaart loont’). De voorzitter haalde ook de ‘Green Deal’ aan, waaraan zo’n zestig partijen hebben bijge- dragen en noemde het subsidiefonds van 15 miljoen euro voor Stage V motoren en nabe- handeling. Belangrijk is volgens hem ook het blijven aantrekken van nieuwe ladingstro- men, zoals de afvallogistiek. Een belangrijke rol hierin vervult het Bureau Maatwerk van


In 2020 vindt het Multimodaal Event plaats op 25 juni.


Bureau Voorlichting Binnenvaart. Afsluitend voorspelde Schrijer de binnenvaart een gou- den toekomst: “We moeten de logistiek ver- der verbeteren, verschillende soorten vervoer beter combineren en goederenstromen meer bundelen” gaf hij de zaal mee en besloot met “transport over water, niemand komt later!”


Kleine schepen Aansluitend ging Henk Schipper (ELV) in op de vraag naar kleinere schepen. “Kleine sche- pen in een grote markt”, volgens Schipper. Een kwart eeuw Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV) leerde hem dat de vraag naar kleinere schepen nooit stopt. De ELV brengt ze bij kleine én grote verladers en ontvangers voor de wal. Zo is Tata Steel een grote klant van het eerste uur, en zijn de rond 100 schepen van ELV’ers vooral te vinden op de kleinere vaarwegen van Nederland, België en Frankrijk. Door hun afmetingen bestrijken zij een groter vaargebied van kleine vaarwe- gen en vervoeren zij jaarlijks ruim een miljoen ton lading, waarvan zo’n 300.000 ton voor Tata Steel. Toch vertoont het aantal kleinere sche- pen in de markt al jaren een afnemende ten- dens. De ELV’er merkte daarbij op, dat de re- gelgeving niet altijd pro modal shiſt is. Toch is er perspectief en vindt er zelfs nieuwbouw van kleine schepen plaats. “Consistente regel- geving en samenwerken van verladers en bin- nenvaart” is zijn wens voor de toekomst.


Maatwerk In haar presentatie ‘Modal shiſt is maatwerk’ ging Miranda Volker (BVB) aan de hand van praktijkvoorbeelden in op de werkzaam- heden van het BVB en de rol die Maatwerk Voorlichting Binnenvaart daarin speelt. Een team van logistieke adviseurs met veel ken- nis van de binnenvaart en logistieke exper- tise werkt er aan om nieuwe (vaak complexe) goederenstromen naar de binnenvaart te ha- len. Hiervoor worden aan- en afvoerstromen


in kaart gebracht en logistieke scenario’s uit- gewerkt. Bij de transitie van ladingstromen van de weg naar het water staat maatwerk centraal. Ervaring leert dat het persoonlijk en rechtstreeks benaderen van verladers en lo- gistiek dienstverleners het meest succesvol is. Volker bekijkt samen met ladingaanbieders welke potenties er in de logistieke keten be- staan voor de inzet van binnenvaart. In haar presentatie schetste zij onder meer de lading- kansen in de bouwlogistiek, in de bio-energie en in poeders, granulaten en (semi-)vloeiba- re producten. Maar ook in de containers zijn volgens haar nog volop ladingkansen te ver- wezenlijken. Als voorbeeld noemde zij een project in Overijssel, waar 40 bedrijven goed zijn voor 10.000 containers, waarvan nu nog maar de helſt per binnenschip wordt vervoerd. Dus er zijn nog aanvullende mogelijkheden. Daarnaast zijn er ladingkansen met extra com- plexiteit, zoals organische meststromen en af- valstromen. Maatwerk zit vooral in voorlich- ting en betrekking van ketenpartners, zo geeſt de BVB-adviseur aan.


Containernetwerken De tweede sessie was gewijd aan de opbouw en exploitatie van containernetwerken. Anton van Rooij (BCTN) gaf uitleg over hoe je een terminalnetwerk opbouwt. In zijn geval dus BCTN. Dit bedrijf groeide sinds 1987 uit tot de grootste inland terminalgroep met termi- nals in Alblasserdam, Beringen (B), Den Bosch, Geel (B), Meerhout (B), Nijmegen, Roermond en Venray met een totaal terreinoppervlak van 350.000 m2


Matthijs van Doorn van het Havenbedrijf Rotterdam besprak vervolgens de afhan- deling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven en de systeemverande- ring in het Rotterdamse achterland. De contai- nerbinnenvaartsector maakt de transitie van uitdagingen naar oplossingen. Een systeem- verandering is ingezet in het Rotterdams ach- terland door gebruik van corridors en hubs in de haven om betrouwbare diensten te realise- ren, zo gaf Van Doorn aan. Hij schetste de uit- dagingen die de steeds grotere call sizes, met schepen tot wel 21.000 teu met zich meebren- gen. Aan de horizon ligt volgens de havenman nog de verbetering van de planning van de af- handeling in de haven. Daarin ziet hij een be- langrijke rol voor Nextlogic weggelegd. Ook de samenwerking door middel van bundeling in corridors en gebruik van achterlandhubs ziet hij als een grote vooruitgang.


Vergroening De binnenvaartsessies III en IV stonden geheel in het teken van klimaat en vergroening. Niels Kreukniet van het EICB ging in op de vraag ‘Wat is in de binnenvaart de brandstof van de toekomst? LNG, batterijen of waterstof?’ De EICB-projectmanager vergeleek de diverse mogelijkheden van brandstoffen van de toe- komst en hoe je een groene binnenvaart in de logistiek integreert.


Daarna trachtten Matthijs Otten (CE Delſt) en Paul van de Lande (TNO) antwoord te geven op de vraag ‘Wordt binnenvaart als groenste modaliteit ingehaald?’ Via een marktschets van de binnenvaart gaven zij aan welke sche- pen nodig zijn in de toekomst en hoe die ‘ver- groend’ kunnen worden. Vergeleken werd ook hoe de binnenvaart nu scoort en ten opzichte van andere modaliteiten in 2030. Vraag is of nu investeren in schone motoren een desinveste- ring is gezien toekomstige CO2-doelstellingen. Daarbij staat de binnenvaart voor een dubbele uitdaging, luchtkwaliteit en CO2-reductie.


en een full service logistiek (binnen-


schip-terminal-vrachtauto). Basis is volgens Van Rooij het verbinden van goederenstromen en het verbinden van terminals tot een net- werk. De BCTN-manager zette uiteen wat de eisen van de markt en de diepzeeterminals zijn en zette daar tegenover wat het terminalnet- werk van BCTN kan bieden.


Tot slot hielden Dominic Schrijer, Gerard Pols (ABN AMRO) en Jan Vogelaar (CBRB) onder lei- ding van dagvoorzitter Dirk van der Meulen een ronde tafelgesprek over het klimaat, laag- water en vergroening. Financiering speelt een sleutelrol bij de vergroening van de binnen- vaart. Marktpartijen hebben dan ook reikhal- zend uitgekeken naar de Green Deal van minis- ter Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Een vergroeningsfonds is nodig, want uit eigen middelen is de transitie naar elektrisch varen voor ondernemers niet be- taalbaar. De branchevertegenwoordigers en de bankier bespraken dit in dit slotdebat.


Quo Vadis nieuwe partner Zeekadetkorps Nederland


SLIEDRECHT Quo Vadis Personeelsdiensten wordt een nieuwe partner van het Zeekadetkorps Nederland. Het tekort aan personeel in de binnenvaart bracht bei- de partijen tijdens de arbeidsmarktagen- da binnenvaart in 2018 bij elkaar. Op 28 juni werd de samenwerking in de vorm van een sponsorovereenkomst tussen Quo Vadis personeelsdiensten uit Sliedrecht en het Zeekadetkorps Nederland bezegeld. Hiermee worden Quo Vadis en het ZKK Nederland na- drukkelijk voor een langere periode aan el- kaar verbonden.


De ondertekening vond toepasselijk plaats in het Binnenvaartmuseum in Dordrecht. Een groot deel van de medewerkers van Quo Vadis Personeelsdiensten was daarbij aanwezig. Namens het Zeekadetkorps Nederland waren drie leden van het hoofdbestuur vertegenwoor- digd. Tijdens de toespraken voorafgaand aan de ondertekening haalde Taeke Veenstra, directeur Quo Vadis, aan dat in dit museum door beide organisaties bij ondertekening nieuwe geschiedenis wordt geschreven.


Quo Vadis heeſt al langere tijd contact met het ZKK Nederland. De organisaties delen samen de passie voor het varen en het begeleiden van jongeren in hun passie voor water en techniek. Quo Vadis begeleidt zijn medewerkers in opleidin- gen en de groei van hun carrière. Vanuit deze vi- sie wil het bedrijf ook het Zeekadetkorps Nederland ondersteu- nen bij de opleiding en ontwikkeling van de zeekadetten. Niet alleen met geld maar ook met kennis vanuit expertise en ervaring van dit bedrijf in de bin- nenvaart. Met deze kennis kunnen de lessen en oplei- dingen binnen Zeekadetkorps Nederland en al hun korpsen worden geactualiseerd en geoptimaliseerd.


Het tekort aan personeel in de binnen- vaart, in februari 2018 ook besproken op de


arbeidsmarktagenda binnenvaart, werd met de opmerking van Gert van Beest “hoe krij- gen wij ZKK doorstroom naar de binnenvaart” aanleiding voor een concrete aanpak. Samen met het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps werd door Quo Vadis een voorzet ge- daan voor samenwer- king dat later aan het landelijk bestuur met alle korpsen werd ge- presenteerd. Naast een financiële bijdra- ge wordt door Quo Vadis ook kennis en kunde beschikbaar


gesteld en zal door beide partijen gebruik- gemaakt worden van hun netwerk in deze sector. Onder het Zeekadetkorps


Taeke Veenstra, directeur Quo Vadis (l), krijgt uit handen van Bart Escher, voorzitter Zeekadetkorps Nederland, niet alleen de vlag maar ook het schild van het korps.


Nederland vallen twintig korpsen vanuit heel Nederland. Doelstelling is jongeren, zowel jon- gens als meisjes, te interesseren voor en te be- geleiden naar de maritieme sector. Korpsen werken veel samen en organiseren een geza- menlijk zomerkamp.


Alle korpsen beschikken over een korps- schip. Naast voormalige mijnenvegers en boeienleggers ook enkele zee- en binnen- vaartschepen. Deze schepen dienen als op- leidingsplaats voor de Zeekadetten. Ze hou- den zelf hun schip in de vaart en in goede staat. Daarbij leren ze heel veel over het va- ren op deze schepen maar ook het doen van onderhoud, motortechniek, elektrotechniek en de vele andere technieken die aan boord van een schip worden gebruikt. Daarnaast le- ren ze veel over navigeren, logistiek en ande- re zaken. Nederland heeſt niet als enige land Zeekadetten. Via het ISCA worden wereldwijd bezoeken gebracht aan andere korpsen en deze korpsen komen ook in Nederland op be- zoek. Zo bracht een van de schepen van de Britse Seacadets onlangs enkele weken door op de Nederlandse wateren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60