search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


47


“STAGE V MET OVERGANG VAN DIESELELEKTRISCHE AANDRIJVING NAAR EEN CONVENTIONEEL AANDRIJFSYSTEEM” Vink diesel BV levert Paccar Euro VI motoren voor de Stage V Nosce Orbis


SLIEDRECHT Ms Nosce Orbis is door Vink diesel recent uitgevoerd met twee duurzame Vink- Paccar MX dieselmotoren. Liam en Nelleke Feenstra pasten daarmee hun schip aan van dieselelektrische voortstuwing, waarmee het schip in 2015 door hen werd gekocht, naar conventionele voortstuwing zonder conces- sies te doen aan techniek en milieu.


Na een serie berekeningen op basis van het vaargebied, de kosten voor aanpassing en de terugverdientijd viel de keuze op de gemarini- seerde motoren die door Vink diesel zijn ont- wikkeld voor de binnenvaart op basis van de industriële Paccar/DAF Euro VI motor. Met de nieuwe emissienorm Euro Stage V in het ach- terhoofd werd in 2017 door dit bedrijf een toe- komstbestendige binnenvaartmotor ontwik- keld. De motoren zijn zowel in 10.8 liter als in 12.9 liter leverbaar. Hiermee loopt de vermo- gensrange van 210 tot en met 390 kW ofwel 280 tot en met 530 pk. Met deze motoren is Vink diesel er van overtuigd een passend antwoord te geven op de continuïteit van de schepen in de vermogens tot 390 kW.


We komen weinig hermotoriseringen tegen die van dieselelektrisch naar conventioneel gaan. Toch nam de familie Feenstra voor ms Norsce Orbis dit besluit toen bleek dat met een be- taalbaar en technisch haalbare aanpassing het schip met een uitstoot onder Stage V uit zou komen. Ms Nosce Orbis, dat in 2010 door de vorige eigenaar was omgebouwd van conven- tioneel (motor, keerkoppeling, schroefas) naar dieselelektrisch werd in 2015 door de familie Feenstra overgenomen. Met de dieselelektri- sche voortstuwing ondervonden zij echter veel storingen. Soſtwareproblemen zorgden steeds voor uitval en bleken niet opgelost te worden waardoor het besluit werd genomen te zoeken naar een betrouwbare oplossing. Hierin is ook gekeken naar de mogelijkheid de elektromoto- ren en dieselmotoren te behouden en alle ove- rige zaken aan te passen. “Je zoekt naar een oplossing die de milieubelasting van het schip niet verhoogt, maar ook is terug te verdie- nen”, stelt Liam Feenstra. “Met de veelvuldige inzet van het schip op de rivier levert een die- selelektrische voortstuwing niet de gewenste besparing. Het voordeel wordt alleen behaald


bij lagere vermogens. Een reis naar bijvoorbeeld Mannheim is echter vijf da- gen op hoog vermogen in de opvaart en twee dagen op laag vermogen in de af- vaart. Het voordeel weegt dan niet op tegen het na- deel”, zo licht Feenstra ver- der toe.


Het contact van Liam met de fami- lie Fernhout van ms Wantij bracht hem, vanuit de resultaten die met dit schip wor- den behaald bij Vink diesel voor een oplossing met duurzame Paccar/DAF MX13-390 kW Euro VI voortstuwingsmotoren inclusief af fabriek SCR en DPF nabehandelingsunit. “Met deze keuze in motoren en techniek die zich bij an- deren reeds bewezen, realiseren we een zeer lage uitstoot en is het brandstofverbruik naar verwachting tot meer dan 16 procent lager.


Daarnaast zal het ureumverbruik zeer laag uitvallen met 3 tot 5 procent ten opzichte van het brandstofverbruik en is het geluidsni- veau door de geluidskasten erg laag. Tijdens de proefvaart werden tijdens vollast daar- voor waarden gemeten tussen 96 en 98 dBA. Dankzij efficiënte en zeer stille ventilatie lukt het de machinekamertemperatuur goed on- der controle te houden. BB motor werd voor- zien van een hydraulische asgenerator van 40 kVA waardoor de stroomvoorziening aan boord dus ook schoon wordt opgewekt. “Met deze keuze hebben we nu een terugverdien- tijd van vijf tot zes jaar en behouden we ons voordeel naar het milieu. Win- win, ondanks de overstap naar een conventioneel voortstu- wingssysteem”, zo licht Feenstra toe.


DAF- Next Generation Engines The DAF-Paccar MX engine line-up excels in combining efficient and sustainable


technology with reliability and impeccable power: As a DAF specialist, Vink diesel offers customer specific high quality engine configurations, completed with technical advice, spare parts and after sales support.


DAF- Next Generation Engines The DAF-Paccar MX engine line-up excels in combining efficient and sustainable


Excellent performance at low cost


technology with reliability and impeccable power: As a DAF specialist, Vink diesel offers customer specific high quality engine configurations, completed with technical advice, spare parts and after sales support.


Engine typeP MX-11 220 MX-11 251 MX-11 270 MX-11 300 MX-11 330


220 kW/299 hp at 1675 rpm1 251 kW/341 hp at 1675 rpm1 270 kW/367 hp at 1600 rpm1 300 kW/408 hp at 1600 rpm2 330 kW/449 hp at 1600 rpm2


.350 Nm at 900-1400 rpmS .500 Nm at 900-1400 rpmS .900 Nm at 900-1125 rpmS .100 Nm at 900-1125 rpmS .300 Nm at 900-1125 rpmS


Emission level tage V/Euro VI tage V/Euro VI tage V/Euro VI tage V/Euro VI tage V/Euro VI


Steady state power and torque


Engine typeP MX-13 315 MX-13 355 MX-13 390


erformance


315 kW/428hp at 1600 rpm2 355 kW/483 hp at 1600 rpm2 390 kW/ 530 hp at 1675 rpm


Torque


.300 Nm at 900-1125 rpmS .500 Nm at 900-1125 rpmS 2.600 Nm at 1000-1400 rpmS


Emission level tage V/Euro VI tage V/Euro VI tage V/Euro VI


erformance Torque


Vink diesel bv Rivierdijk 76, 3361 AR Sliedrecht


+ 31 (0) 184 415 455 - info@vinkdiesel.nl - vinkdiesel.nl


In de afgelopen tijd werden door Vink die- sel een range aan motoren opgeleverd die in de praktijk nog betere resultaten geven dan in eerste instantie gedacht. Zo werd verleden jaar de hermotorisering van ms Wantij van de familie Fernhout met twee MX13-355 kW ge- realiseerd, kreeg ms Liane een MX11-240 kW ingebouwd en gaf Baggerbedrijf De Boer op- dracht voor de hermotorisering van ms Airset met twee MX 11 240 kW voortstuwing, twee MX 11 270 kW pompmotoren en één MX11-320 generator. In 2017 werden voor De Klerk ms Noord en ms IJmeer twee keer twee MX11-210 kW in bedrijf gesteld. In totaal werden sinds 2017 vijſtien Paccar/DAF Euro VI motoren ope- rationeel opgeleverd.


Met deze motoren geeſt Vink diesel een ant- woord op de problematiek van de noodzake- lijke vervanging of aanpassing van scheeps- motoren voor 2019 tot 300 kW en hoger dan 300 kW voor 2020 en de wens van onder meer opdrachtgevers, bevrachters, overheden en havendirecties naar schone oplossingen in transport door de scheepvaart. Het antwoord dat hiermee wordt gegeven geldt voorlopig nog voor vermogens tot 390 kW. Maar door toepassing van meerdere kleine vermogens, al dan niet in combinatie met diesel/elektri- sche of hybride oplossingen, is ook voor de vraag naar meer vermogen een schoon ant- woord te geven. “Met bestaande techniek is dit een goed antwoord dat in de praktijk tot volle tevredenheid van onze klanten wordt in- gezet”, zo vertelt Sander Langenberg van Vink diesel. “De investering is lager dan voor hy- bride oplossingen die een langere terugver- dienmodel kennen en waarvoor vaak subsidie moet worden aangevraagd om het betaalbaar te kunnen houden”. In de praktijk zijn de mo- toren zuiniger dan de rekenmodellen aange- ven, laat Langenberg zien. De geboden oplos- sing met deze motoren is daarbij niet alleen zuiniger, waardoor op de brandstofkosten wordt bespaard, maar geeſt door een lagere onderhoudsinterval ook een verlaging van on- derhoudskosten waardoor de ROI alleen maar beter wordt.


Stage V emissieniveau Vink diesel en DAF zijn al sinds 1958 met elkaar verbonden. Het volgen van de ontwikkelingen van motoren voor de ‘automotive’ legden de basis voor deze binnenvaartmotoren. De herin- troductie van DAF-motoren voor de ‘non-road’- markt door NPS Diesel, kwam voor Vink diesel dan ook precies op tijd. Het grote voordeel van ‘automotive’ motoren is dat de gebruikte mate- rialen en technieken door en door ontwikkeld en uitvoerig getest zijn. Grote productieaan- tallen staan garant voor een goede beschik- baarheid en een sterk prijsniveau. De MX-series hebben een NOx-uitstoot die circa drie keer la- ger is dan de grenswaarde zoals in Stage V ge- steld. Voor PM heeſt de motor een grenswaarde die tien maal lager ligt dan de gestelde norm, voor PN is deze waarde twee maal lager. MX- motoren zijn voorzien van een OBD (On Board Diagnostic) systeem. Deze is ontworpen om de prestaties van de emissie gerelateerde onder- delen te controleren waardoor de uitstoot aan boord wordt gegarandeerd.


Milieubewuste motor De - af fabriek geleverde – nabehandelingssy- stemen, bestaande uit een DOC/DPF filter en SCR katalysator, verminderen in de samenge- bouwde compacte Small-box (750mm x 750mm x 500mm) de uitstoot van schadelijke stoffen. De emissieniveau’s liggen ruim onder de Stage V li- mieten en zijn in deze samenstelling dus ook ge- makkelijk in kleinere machinekamers toe te pas- sen. Gebruik van 100 procent HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) waarvoor de motoren volledig geschikt zijn, vermindert de uitstoot van de CO2 met 89 procent in vergelijking met een EN590 brandstof.


Combinatie met Esco aandrijving De familie Feenstra heeſt ervoor gekozen de nieuwe motoren aan boord van de Nosce Orbis te combineren met de Quick Shiſt keerkoppelin- gen van Twin Disc welke geleverd zijn door Esco aandrijvingen. De Quick Shiſt keerkoppeling schakelt snel, zacht en comfortabel door onder andere de geavanceerde elektronische afstands- bediening en schakeltechnologie. De afstands- bediening geeſt drie verschillende bedienings-/ vaarmogelijkheden: cruis-, troll- en express mode. Het meest uniek is de express mode, een combinatie van cruis- en troll mode waarbij wordt ingeschakeld met een laag schroeſtoeren- tal van minimaal 50 toeren en van daaruit in een hendelbeweging een gelijkmatige overgang naar vol vermogen. Dit geeſt vele voordelen tijdens manoeuvreren bij kades, bruggen en sluizen. Op smalle rivieren en kanalen kan heel langzaam gevaren worden met daardoor continu een bete- re controle over het schip.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60