search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


INVESTERING AUTONOOM VAREN


34 LEKKER STOER SCHIP 19


ROTTERDAM Tjerk Bruinsma, oud-burge- meester van Vlaardingen, gaat bemidde- len in het hoog opgelopen conflict tussen de bemanning van de veerdienst Maassluis- Rozenburg en hun werkgever Ottevanger. “Dit is een eerste, positieve stap om te wer- ken aan herstel van verhoudingen”, zegt Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen. “Maar we zijn er nog lang niet. De druk is nog niet van de ketel, er is te veel gebeurd”.


Volgens Van de Mheen is er op dit moment sprake van een onwerkbare situatie en totaal verstoorde verhoudingen. “Een rechtstreeks gesprek tussen werkgever en bemanning is niet mogelijk, er is in de loop van de tijd veel boosheid en wantrouwen opgebouwd”.


Bemiddelaar In een brandbrief aan zowel Ottevanger als aan de provincie (in haar rol als opdracht- gever) drong CNV Vakmensen daarom aan op een gesprek, onder leiding en toezicht van een derde, onafhankelijke partij. Die be- middelaar is nu gevonden, in de persoon van Tjerk Bruinsma, oud-burgemeester van Vlaardingen. Ottevanger heeſt hiermee inge- stemd, zegt Van de Mheen. “We zijn blij dat hij aan onze oproep gehoor heeſt gegeven. We gaan nu werken aan herstel van verhoudingen en starten zo snel mogelijk met de gesprek- ken. Dat zal tijd kosten. De bemanning heeſt begrijpelijkerwijs nog de nodige reserves,


SCHEEPVAART IN DE BIJBEL


PARTNER VOOR ZEEKADETTEN


“EERSTE STAP IN HERSTEL VAN VERHOUDINGEN” Bemiddelaar gevonden voor conflict veerdienst Maassluis-Rozenburg


29


49


17


De autopont van Maassluis-Rozenburg.


gezien alles wat er is gebeurd”. Nu er een bemiddelaar aan het werk gaat, zijn acties bij de veerdienst voorlopig niet aan de orde, zegt Van de Mheen. “Als blijkt dat de be- middeling niets oplevert, bekijken we de situatie opnieuw. Maar laten we nu eerst maar


van het positieve uitgaan en hopen dat er daadwerkelijk iets ten goede verandert”.


Rol provincie De opstelling van de provincie noemt de CNV- onderhandelaar intussen “teleurstellend”.


Foto CNV Vakmensen


“Wij hebben de provincie geïnformeerd over de zorgelijke situatie bij de veerdienst en het risico op acties. Toch blijven ze aan de zijlijn staan. Ik vind dat teleurstellend. Uiteindelijk is de provincie opdrachtgever en daarmee ook verantwoordelijk dat het hier goed loopt”.


Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart blijkt succesvol te zijn


die gemeenten waar Quick Win-projecten zijn uitgevoerd. Dit terwijl de containergroei in gemeenten zonder Quick Wins-project op 10 procent is uitgekomen. De derde tranche was dan ook gericht op het versterken van containerfaciliteiten. Bij de bulkprojecten kan worden geconstateerd dat de binnen- vaart-overslag op peil is gebleven door het mogelijk maken van schaalvergroting, waar- door de bereikbaarheid van deze havens is veiliggesteld.


De aanbevelingen van de onderzoekers zijn: - Stel gekwantificeerde beleidsdoelen op, om eenduidig vast te kunnen stellen wanneer de beleidsdoelen behaald zijn;


- Vanuit het oogpunt van projectbeheersing is meer aandacht voor projectmanagement of omgevingsmanagement nodig;


- Stel al in een vroeg stadium convenanten met bedrijven op met daarin duidelijke af- spraken over investeringen en het gebruik van de faciliteiten;


ZOETERMEER Panteia heeſt in het voorjaar de Tijdelijke Regeling Quick Wins Binnenvaart geëvalueerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Conclusie is dat de regeling in veel gevallen succesvol lijkt te zijn, ook al moet een deel van de baten in sommige gevallen nog worden gehaald.


Deze in 2008 opengestelde regeling kwam voort uit de Rijksambitie om decentrale over- heden te stimuleren om hun binnenhavens en vaarwegen op te waarderen en hiermee een modal shiſt richting de binnenvaart te stimuleren.


In drie tranches zijn uiteindelijk 59 projecten gerealiseerd met een rijksbijdrage van 76 mil- joen euro. Door de cofinanciering door de- centrale overheden is er in totaal 150 miljoen euro geïnvesteerd.


Het doel van deze evaluatie is om inzicht te verschaffen in de volgende zaken: - De doelmatigheid en doeltreffendheid waarmee de gemeenten en provincies hun werkzaamheden hebben verricht;


- De mate van implementatie van de resul- taten en de bijdrage aan beleidsdoelen van het ministerie van Infrastructuur en


Waterstaat, zoals opgenomen in het Quick Wins-beleid;


- De mate van implementatie (kwalitatief en indien mogelijk kwantitatief) van de maat- schappelijke kosten en baten zoals opge- nomen in de specifieke maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-berekeningen van individuele subsidieprojecten die zijn toegevoegd bij de subsidieaanvragen.


De grootste maatschappelijke baten zijn ge- boekt bij de projecten gericht op uitbrei- ding van containeroverslag. Deze is in de pe- riode 2011-2016 met 40 procent gegroeid in


- Maak het aantrekken van nieuwe wa- tergebonden bedrijvigheid integraal on- derdeel van plannen op het gebied van havenontwikkeling;


- Kom tot een visie op belangrijke knoop- punten en bedrijvigheid in relatie tot het vaarwegennet;


- Geef vooraf richtlijnen mee om de kwaliteit van MKBA’s te borgen.


Gehele rapport lezen? Download deze dan via https://bit. ly/323bpEB


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60