search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


37 Goederenoverslag Nederlandse zeehavens op recordhoogte


DEN HAAG De aan- en afvoer van goede- ren in en uit de Nederlandse zeehavens be- reikte in 2018 een recordniveau van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5 procent vergeleken met 2017. De overslag van containers steeg met 4,5 procent het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieu- we cijfers.


Twee derde van de goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens bestond in 2018 uit geloste goederen. Daarvan bestond drie kwart uit droge bulkgoederen (ertsen, kolen en landbouwproducten) of natte bulkgoede- ren (ruwe aardolie en aardolieproducten). De containeraanvoer groeide met 6 procent. Het gewicht van alle geladen goederen is toege- nomen met 1,3 procent.


Export voor havens steeds belangrijker In de afgelopen twintig jaar is de afvoer van goederen uit de Nederlandse zeehavens meer dan verdubbeld. De invoer is in die pe- riode met ruim een kwart gestegen. De over- slag van goederen vanuit Nederland naar het


buitenland vormt nu een derde deel van alle overgeslagen goederen in de Nederlandse zeehavens. Twintig jaar geleden bedroeg het aandeel van de export 21 procent. In twintig jaar is de uitvoer met ruim 100 miljoen ton toegenomen. Het overslagvolume passeerde in 2018 voor het eerst de grens van 600 mil- joen ton. In 2007 werd voor het eerst de grens van 500 miljoen ton gepasseerd.


Gestage groei containervervoer Het aandeel containers in de totale goedere- noverslag groeit gestaag, van 14 procent in 1998 tot 21 procent twintig jaar later. Hierbij gaan de inkomende en uitgaande stroom in omvang en ontwikkeling min of meer gelijk op. De containeroverslag steeg in 2018 met 4,5 procent. De aanvoer van containers groei- de met 6 procent en de afvoer met bijna 3 procent.


Van alle ingevoerde goederen in containers in 2018 kwam bijna 20 procent uit China. Rusland en het Verenigd Koninkrijk vol- gen met respectievelijk 7,4 procent en 5,7


procent. Vergeleken met 2017 nam de import uit China met 12 procent af. Deze daling be- trof voor een belangrijk deel textiel en leder- waren. De import in containers uit Rusland (met name hout en papier) en het Verenigd Koninkrijk steeg met 32 procent en 43 pro- cent. Dit laatste hangt mogelijk samen met de voorraden die bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk in ons land aanleggen in de aan- loop naar een Brexit.


Bulkvervoer stabiel in 2018 Het overgeslagen gewicht van bulkgoede- ren is in 2018 niet toegenomen. Het tonnage van geloste droge en van natte bulkgoede- ren is toegenomen, de afvoer van natte bulk steeg in 2018 met ruim 2 procent. De uitgaan- de stroom droge bulk daalde met bijna 12 procent.


De dominantie van bulk in de zeehavens neemt af. In 1998 was drie kwart van de af- gehandelde goederen bulk. In 2018 was dat aandeel 68 procent. De stroom droge bulk- goederen is in deze periode min of meer


stabiel en ligt rond de 140 miljoen ton. Jaarlijkse schommelingen worden veroor- zaakt door wisselende vraag naar kolen en ijzererts, die sterk samenhangt met de eco- nomische ontwikkelingen. De hoeveelheid geladen natte bulk verviervoudigde in de laatste twintig jaar. Dit zijn vooral geraffi- neerde olieproducten.


Lichte groei Rotterdam en Amsterdam, ster- ke groei Zeeland en Groningen In de havens van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren, wordt drie kwart van de goederen geladen en gelost. Vorig jaar namen beide stromen met ongeveer 1 pro- cent toe. Ruim 16 procent van de goederen gaat via het havengebied van Amsterdam (Amsterdam, Velsen/IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad). De overslag nam er met 1 pro- cent toe. De hoeveelheid geloste goede- ren in de zeehavens van Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven) zijn in 2018 met meer dan 10 procent gestegen.


COLUMN NAAM


Btw betaald in andere EU-landen? Vraag deze voor 1 oktober terug!


Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn columns behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.


Drs. Ad Verdoorn FB T 0184 414 766 I www.drv.nl


Naam Achternaam T 0123 456 789 I www.naam.nl


AD VERDOORN ACHTERNAAM


Dit is een compact stukje inleidende tekst over de specialiteit van de adviseur. Dit is een compact stukje inleidende tekst over de specialiteit van de adviseur.


In de internationale scheepvaart komt het regelmatig voor dat er kosten wor- den gemaakt in andere EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan havengelden, proviand of brandstof (ook voor de auto). Vaak wordt er buitenlandse btw in rekening gebracht over deze kosten. Deze kunt u niet terugvragen in de aangiſte omzetbelasting in Nederland. In dit artikel vertellen wij u hoe u de buiten- landse btw wél terug kunt vragen.


COLUMN NAAM ACHTERNAAM


Vóór 1 oktober 2019 terugvragen Buitenlandse btw moet worden terugge- vraagd via een apart teruggaafverzoek via de website van de Belastingdienst. Voor buitenlandse btw die betrekking heeſt op het boekjaar 2018 is de voorwaarde dat het teruggaafverzoek vóór 1 oktober 2019 wordt ingediend bij de Belastingdienst. Teruggaaf- verzoeken die te laat zijn ingediend, worden in principe niet in behandeling genomen. Zorg er dus voor dat u op tijd uw teruggaafverzoek indient.


Naam Achternaam T 0123 456 789 I www.naam.nl


Inloggegevens Om een teruggaafverzoek in te dienen heeſt u aparte inloggegevens nodig die alleen gebruikt kunnen worden voor het terugvragen van buitenlandse btw. Deze kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst. Houdt er rekening mee dat de verwerking van de aanvraag bij de Belastingdienst vier weken in beslag neemt.


Heeſt u al inloggegevens, maar bent u deze vergeten? Dan kunt u bellen met de belasting-


telefoon om de inloggegevens te resetten. In dat geval ontvangt u binnen één week nieuwe inloggegevens.


Dit is een compact stukje inleidende tekst over de specialiteit van de adviseur. Dit is een compact stukje inleidende tekst over de specialiteit van de adviseur.


Voorwaarden U kunt de buitenlandse btw terugvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: • Uw onderneming is in Nederland gevestigd. • U hoeſt in het EU-land waarvan u de btw terugvraagt geen btw-aangiſte te doen.


• U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste prestaties.


Zorg dat u de facturen waarop de buiten- landse btw staat vermeld goed bewaart. Veel EU-landen stellen als voorwaarde dat de ori- ginele facturen moeten worden meegestuurd met het teruggaafverzoek indien het factuur- bedrag boven het drempelbedrag uitkomt. De drempelbedragen zijn:


• Brandstofbonnen: 250 euro (exclusief btw). • Overige facturen: 1.000 euro (exclusief btw).


U kunt alleen een teruggaafverzoek indienen als het terug te vragen bedrag aan btw 50 euro of meer bedraagt. Dit bedrag geldt voor ieder land afzonderlijk.


Nadat u het teruggaafverzoek heeſt inge- diend, stuurt de Belastingdienst het terug- gaafverzoek ter beoordeling door naar het betreffende EU-land. De Belastingdienst van het betreffende EU-land kan een terug- gaafverzoek afwijzen indien u niet aan de voorwaarden heeſt voldaan. Bent u het niet


Drs. Ad Verdoorn FB Fiscalist en partner bij DRV Accountants & Adviseurs


Trapezium 150 3364 DL Sliedrecht T 0184 414 766 I www.drv.nl


Meld u nu aan voor de nieuwsbrief


COLUMN NAAM ACHTERNAAM


eens met de afwijzing, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.


Dit is een compact stukje inleidende tekst over de specialiteit van de adviseur. Dit is een compact stukje inleidende tekst over de specialiteit van de adviseur.


Geen teruggaaf buitenlandse btw? Indien het niet lukt om de buitenlandse btw terug te vragen, kunt u de buitenlandse btw als kosten in mindering brengen op uw resul- taat. Hierdoor bent u in Nederland uiteindelijk minder inkomstenbelasting of vennoot- schapsbelasting verschuldigd.


Naam Achternaam T 0123 456 789 I www.naam.nl


Wij helpen u graag Heeſt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeſt u hulp nodig bij het terugvragen van buitenlandse BTW? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60