search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


VOORKOMEN en binnenvaart ondertekenen actieplan bevaarbaarheid Rijn


In de toekomst zal de Rijn vaker dergelijke lage waterstanden kennen die hopelijk niet zo lang aanhouden als in 2018 het geval was. Het gaat er BASF en de andere chemiebedrijven om met de aangekondigde maatregelen daar- op voorbereid te zijn en te kunnen plannen, en tegelijkertijd daar waar het kan de laagwa- terstanden te voorkomen. De Rijn is Europa’s belangrijkste transportweg tussen Genua en Rotterdam. De Rijn staat garant voor de be- voorrading langs de route. “Wij industriemen- sen zijn daarvan afhankelijk, maar ook de bur- gers. Het is niet mogelijk de hoeveelheden die wij nodig hebben op een andere manier naar onze locaties te krijgen”, beschreef Heinz de situatie voor zijn branche. Hij maande echter dat alle transportwegen voor economische stabiliteit van belang zijn. De hele Duitse in- frastructuur heeſt, volgens Heinz, meer geld en snellere processen voor de aanbesteding nodig. Tot slot zei hij met directe en strenge blik naar de minister: “En nu aan de slag. Leuk deze handtekeningen, maar we moeten de boel realiseren”.


Foto verkeersministerie


minder diepgang moeten worden ontwikkeld. De logistieke processen moeten met meer di- gitalisering worden geoptimaliseerd, efficiënte gebruikmaking van capaciteiten gestimuleerd. De overheid wil de aanleg van opslagcapaci- teiten langs de Rijn voor reserves steunen. En natuurlijk gaat het ook om een snellere aan- passing van de vaargeulen in de Midden- en Nederrijn. Dat verlangt wederom een betere dialoog tussen overheid, industrie, binnen- vaart en burgers, die overheden beter moe- ten managen. “Het is tussen de oren van de gewone mensen aangekomen dat de binnen- vaart van levensbelang is. Dus wordt het ook makkelijker om te handelen”, verwacht Andy Scheuer, zoals de minister in informele kringen wordt genoemd. Op het kleine en zonovergo- ten schip ging het er relatief informeel aan toe. Afsluitend hoopte hij van het bedrijfsleven een commitment te krijgen dat ze met hun pro- ductie aan de Rijn en zijn zijrivieren en kana- len blijven.


Klimaatverandering een feit Uit de industrie kwamen twee vertegenwoor- digers aan het woord die geen doekjes won- den om de precaire situatie van de Rijn. Het ‘droge 2018’ betekende voor BASF een ver- liespost van 250 miljoen euro. En ook voor ThyssenKrupp Steel Europe ging het om een “merkbare, laag driecijferig miljoenen” verlies, aldus bestuursvoorzitter Premal Desai. Beide sprekers begonnen hun commentaar bij de on- dertekening bijna letterlijk met dezelfde uit- spraak: “De klimaatverandering is een feit en de gevolgen zijn voor ons voelbaar. Wanneer we niets doen heeſt dat enorme negatieve consequenties”.


Ook voor ThyssenKrupp is de Rijn van levens- belang met zijn eigen terminal in Rotterdam en zijn eigen scheepsvloot. De staalgigant is veruit Duitslands grootste gebruiker van de binnenvaart met per jaar meer dan 100 mil- joen ton. Daarvan zijn 30 miljoen ton grond- stoffen die voor 80 procent over de Rijn aan- komen. “Tijdens de laagwaterperiode in 2018 konden we zeggen en schrijven 5000 ton goe- deren die anders met het schip gingen, op een andere manier vervoeren. Dat is natuurlijk een druppel van het geheel,”, meldde Premal Desai en herhaalde enkele malen dat transport bij laagwater extreem duur is. “De standplaats Duisburg is voor ThyssenKrupp echter belang- rijk”, aldus Desai, “omdat we dicht bij de klan- ten zitten, met name de automobielindus- trie. Dat zijn relatief korte lijnen”. Maar ook hij benadrukte het belang van de andere trans- portmodi en de problemen rond tijdrovende Duitse reguleringen: “Trefwoord Betuwelijn, om maar één agendapunt te noemen, voor ThyssenKrupp heel belangrijk”.


3


Tijdens gesprekken bij de borrel onderstreep- te Heinz ook de enorme milieuschade wan- neer de Rijn niet meer genoeg water draagt. “Mensen beseffen niet dat ieder schip 180 vrachtwagens van de weg houdt. Dus als we moeten uitwijken op wegtransport - wat slechts deels te doen is, betekent dat een enorme toename aan belastende uitstoot”. En Gerd Deimel, lobbyist ‘infrastructuur’ bij het Verband der Chemischen Industrie (VCI), noemde nog eens het voordeel van de Rijnaanpassing: “Twintig centimeter meer vaardiepte betekent 200 ton meer vracht, per schip! Dat is enorm”. ThyssenKrupp’s Desai merkte echter op, “ook Nederland moet iets doen, daar bij Nijmegen moet uitgediept wor- den”. Maar de treurnis rond Duitslands in- frastructuur is groter en irriteert mateloos. Michael Heinz (BASF): “Werd er in de zeventi- ger jaren nog 4 procent van het bruto binnen- lands product aan infrastructuur uitgegeven, nu is het minder dan één procent. Dat moet veranderen. Het gaat niet alleen om de Rijn, het gaat om de bruggen, het spoor, de wegen”. Voor de industrie is het belangrijk dat flexi- bel van het ene transportmiddel naar het an- der kan worden geswitcht. Of bij laagwater,


van een groot naar een kleiner schip. Wie dan al die flexibele scheepsformaten aanschaſt en in stand houdt, daarop hadden de verladen- de industriebazen niet direct een antwoord. Zonder deze flexibiliteit is de standplaats Rijn een risico, was de ietwat vertwijfelde reactie. Angstgevoelens, of zijn het misschien gevoe- lens van hulpeloosheid, begeleidden het top- arrangement op de ms Mainz op meerdere fronten: het enorme klimaatmonster bijt en is voelbaar tussen Emmerich en Weil am Rhein. Met het aanpakken van de Rijnproblematiek alleen valt dat monster niet te temmen. “We blijven optimistisch, maar dat komt niet voor niets: aanpakken dus”, in de woorden van BASF-man Heinz.


Ms Mainz voor vertrek in Porz. Foto Judith Stalpers


Minister van verkeer, Andreas Scheuer en (rechts) Michael Heinz, bestuurslid BASF.


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl 2e Merwedehaven


Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


Foto Judith Stalpers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60