search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


29 Nestor Willem Vos ontroert tijdens kick-off campagne ‘Breng de Batavia aan Land’


Een miljoen euro is er nodig. Ongeveer drie ton is al binnen.


LELYSTAD De oude scheepsbouwmees- ter Willem Vos ontroerde zaterdag 29 juni met zijn persoonlijke toespraak: “Maak een mooie comfort stoel voor de oude dame, ver- geet de stuurlast niet, bescherm haar tegen de regen”. Vos was samen met wethouder Ed Rentenaar en directeur Jan Vriezen één van de sprekers tijdens de kick-off van de cam- pagne ‘Breng de Batavia aan Land’.


De zon staat hoog aan de hemel, het belooſt een warme dag te worden. De familie Vos komt de steiger oplopen en wordt hartelijk begroet door oud-medewerkers die ook aan- wezig zijn om de campagne te ondersteunen. Want het gaat niet goed met de Batavia, die met haar 25 jaar een bejaarde dame is. Jan


Vriezen, directeur van Batavialand, verwoordt het kort en bondig: “Rot en schimmel moet een halt worden toegeroepen”. Het tij kan al- leen gekeerd worden door het schip defini- tief aan land te brengen en haar te bescher- men tegen hemelwater. Daarmee wordt voor een duurzame oplossing gekozen en zal de Batavia een toekomst krijgen.


Familiegebeuren Willem Vos haalt herinneringen op. Het bou- wen aan de Batavia was een familiegebeuren. Zijn vrouw Mada, zoon Jan en dochter Heleen zijn samen met hem de uitdaging aangegaan: “Als je het even niet meer zag zitten, kon je naar Mada. Ze haalde een glaasje water, gaf een aai over je bol en ging weer door met


Vlnr: Wethouder Ed Rentenaar, directeur Jan Vriezen en oud scheepsbouwmeester Willem Vos.


haar werk. Boodschappen regelen, de boek- houding doen”. Nu komt de tijd dat Willem de mensen die de Batavia willen redden, aan- moedigt en adviseert. Hij hoopt met heel zijn hart dat het geld bijeen wordt gebracht zodat de Batavia aan land komt.


Een miljoen euro nodig Een miljoen euro is er nodig. Ongeveer drie ton is al binnen, mede dankzij de provincie Flevoland. Ed Rentenaar, wethouder van de gemeente Lelystad, onderschrijſt het belang van de Batavia voor Lelystad en de provin- cie. Het schip is een sociaal monument: meer dan 1200 mensen hebben eraan meegewerkt. Sinds 1985 hebben meer dan 1000 deelne- mers een scholingstraject gevolgd en een vak


geleerd. Vele vrijwilligers uit stad en regio werken mee aan de instandhouding van het schip. Rentenaar: “De Batavia op het land zal een geweldige landmark zijn met een grote aantrekkingskracht voor dit hele gebied, dat met de naam Bataviakwartier vernoemd is naar het schip”.


Twee kanonschoten en een lied van het Shantykoor ‘Kantje boord’ geven het start- sein voor de campagne. Eind 2019 hoopt Batavialand het beoogde bedrag binnen te hebben. Particulieren, fondsen en bedrijfsle- ven worden actief benaderd. Er wordt alles op alles gezet. Jan Vriezen: “Samen gaat het ons lukken!”


Captain AI ontvangt UNIIQ-investering North Sea Port kent beste halfjaar ooit


voor ontwikkeling autonoom varen ROTTERDAM Captain AI, ontwikkelaar van soſtware om veilig autonoom te kunnen va- ren, ontvangt een investering van 300.000 euro van investeringsfonds UNIIQ voor de verdere ontwikkeling van de eerste volle- dig autonome schepen. De investering werd donderdag 4 juli bekendgemaakt door Paul Smits, oud CFO Havenbedrijf Rotterdam, tij- dens het Future Flux Festival.


De toenemende drukte binnen havens en de moeite bij het vinden van voldoende gekwa- lificeerd scheepvaartpersoneel, vormen een belangrijke uitdaging voor veel havens en schipeigenaren. Captain AI speelt hierop in door het ontwikkelen van soſtware om vei- lig autonoom te kunnen varen. Door gebruik te maken van simulatiesoſtware en Artificial Intelligence (AI), kan Captain AI aan miljoenen gecompliceerde situaties worden onderwor- pen. Hierdoor leert de soſtware zichzelf om de juiste beslissing te nemen.


Eerste testen met volledig autonoom schip Captain AI is opgericht in 2018 door Vincent Wegener, Gerard Simons, Gerard Kruisheer en Niels Stamhuis en heeſt al in- vesteringen ontvangen van Vstep en Post & Co, twee Rotterdamse bedrijven actief in


respectievelijk maritieme simulatoren soſt- ware en maritieme verzekeringen. De eerste testen worden momenteel uitgevoerd op het Floating Lab van het Havenbedrijf Rotterdam. Vincent Wegener, CEO Captain AI: “Door de investering van UNIIQ wordt het mogelijk om voor het eerst een schip volledig auto- noom te laten varen in een testomgeving in de Rotterdamse haven. Het is van belang om te kunnen laten zien dat onze algoritmes be- slissingen net zo goed, zo niet beter, neemt als een menselijke kapitein”.


Investeren in innovatie in de Rotterdamse haven Voor UNIIQ is dit de eerste investering in de havensector. Fondsmanager Liduina Hammer: “De zeehaven van Rotterdam is niet alleen de grootste van Europa, maar ook toon- aangevend op het gebied van innovatie. Wij zijn trots om in de samenwerking tussen Rotterdamse partijen zoals het Havenbedrijf, VSTEP, Post & Co en Captain AI te kunnen in- vesteren. Met deze investering in het team van Captain AI hopen wij bij te kunnen dra- gen aan de toekomst van de scheepvaart in het algemeen en aan de toekomst van de Rotterdamse haven in het bijzonder”.


voor goederenoverslag via zeevaart ROTTERDAM North Sea Port boekte in het eerste halfjaar van 2019 een totale maritieme goede- renoverslag van 36,6 miljoen ton. Met een groei van 2 procent in vergelijking met dezelfde pe- riode in 2018 is dit het beste semester ooit.


De groei van 2 procent in het eerste semester van dit jaar ligt in de lijn van de verwachtingen en de begroting. North Sea Port is een echte ‘bulkhaven’, dit is driekwart van de goederen- overslag via zeevaart. De groei bevindt zich met name in het segment van de droge bulk. Ook de overslag van containers ging er sterk op vooruit.


In tonnages neemt het segment van de droge bulk met 17,5 miljoen ton het grootste deel van de goederenoverslag in. De groei van 9 procent laat zich vooral zien in de sterke bouwmarkt (zand) en ijzererts. De containeroverslag kent met een toename van 550.000 ton (81 procent)


weer eens een zeer sterke groei en komt op 1,2 miljoen ton. Een aantal bedrijven in North Sea Port wist de laatste twee jaar nieuwe (lijn)dien- sten aan te trekken, wat zich in de groeiende overslagcijfers laat zien.


De vloeibare bulk kent een daling van 4 procent - nadat het vorig jaar weliswaar een stevige stij- ging kende – die zich voornamelijk voordoet bij de petroleumbrandstoffen en energiegas- sen. Het segment natte bulk komt op een totaal van 10,4 miljoen ton. De overslag van stukgoed daalt met 10 procent tot 5,6 miljoen ton. Steeds vaker wordt ervoor gekozen om goederen per container te vervoeren, zoals in de voedingssec- tor, waardoor het aandeel stukgoed afneemt. De overslag van rollende lading ging er 11 pro- cent op achteruit (totale overslag 1,7 miljoen ton).North Sea Port is voorzichtig positief voor de tweede jaarhelſt.


Studenten zoeken praktijkopdrachten


ROTTERDAM Teams van vierdejaars hbo- studenten Maritieme Techniek van de Hogeschool Rotterdam willen graag aan de slag met onderzoeksopdrachten van bedrij- ven. In teams van vijf studenten werken ze acht weken lang aan het beantwoorden van een onderzoeksvraag.


Denk aan onderzoeksvragen op het gebied van: • Maritieme techniek (of ‘Natte werktuigbouwkunde’) • Duurzaamheid / Efficiëntie op de Noordzee • Nieuwe materialen • Slim onderhoud • Decommissioning / Installatie • Schepen van de toekomst


V.l.n.r. rij 1: Paul Smits (oud CFO Havenbedrijf Rotterdam), Vincent Wegener (Captain AI), Liduina Hammer (UNIIQ) en Duko Drijfhout (UNIIQ/EMC). V.l.n.r. rij 2: Team Captain AI en investeerders. Foto Angie Moonen Peralta © Daniel Verkijk


De onderzoeksvraag moet voldoen aan min- stens twee van de hierboven genoemde on- derwerpen. Voorbeelden zijn:


• Hoe kan de kwaliteit van composieten scheepsrompen worden gemeten met be- hulp van verlijmde sensoren?


• Hoe kunnen de productiekosten van een {off- shore energie generator} worden verlaagd?


• Hoe kunnen composieten LNG tanks worden toegepast in de binnenvaart?


Doe je mee met jouw bedrijf? Lever dan een beschrijving van de onderzoeks- vraag aan bij coördinator Johan Antonissen via j.antonissen@hr.nl of neem contact op via 06- 20776732. De studenten gaan vanaf 18 novem- ber aan de slag en er wordt van jou als bedrijf circa een uur begeleidingstijd per twee weken verwacht (hoe meer inhoudelijke begeleiding van het bedrijf, des te beter het resultaat). Er is een afsluitende bijeenkomst waar ieder team studenten hun onderzoek aan de bedrijven medestudenten en docenten presenteert.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60