search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


45 Welvaart in Nederland ondenkbaar zonder goederenvervoer


DEN HAAG De Logistieke Alliantie, een bond- genootschap van 18 verschillende partijen uit het bedrijfsleven, brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders, wil met een am- bitieus programma voor het nationaal- en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, vei- liger en duurzamer maken.


Om dit doel kracht bij te zetten, overhan- digden zij donderdag 4 juli aan minis- ter van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, hun ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Volgens de Logistieke Alliantie is het eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goe- deren ‘state of the art’ groen, veilig, met oog voor de mens en betaalbaar plaatsvindt. “Met concrete acties in ons logistieke systeem wil- len we de komende jaren samen met de over- heid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak.


Minister Van Nieuwenhuizen: “Ons logistie- ke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat het bedrijfsleven de handen ineen slaat om het nationaal en inter- nationaal opslaan en vervoeren van goede- ren de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat ver- schil bedrijfsleven breed te gaan maken”.


werken in logistieke functies echt uitdagend houden”.


Samen met topsector Logistiek De Logistieke Alliantie werkt met het minis- terie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logis- tiek-agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument top- sector Logistiek’, dat ook 4 juli door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangebo- den, onderschrijven het ministerie van IenW, de topsector en de Logistieke Alliantie hun ge- zamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.


Vlnr: Steven Lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie, minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek.


Goederenvervoer is overal “Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed nationaal en internationaal goederen- vervoer. We staan er als burgers echter te wei- nig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichterbij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krij- gen”. Daarbij constateren de 18 partners een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vlieg- tuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten


Teleurstelling bij Solar Boat Twente na zwaarbevochten WK


vinden en op een veilige manier. Dat gaat alle- maal nog niet vanzelf.


Keihard werken aan schoner en stiller vervoer Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeſt het hele bedrijfsle- ven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duur- zaam welvarend te houden. We gaan komen- de jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in bin- nen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het


De Logistieke Alliantie bestaat uit: evofe- nedex, Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlandse en Deltalinqs.


u


Als u de e-paper leest, kunt u hier de Visie Handel en Logis- tiek in 2040 bekijken.


GEZAMENLIJKE AMBITIE Logistiek en goederenvervoer in 2050:


concurrerend, duurzaam en veilig DELFT Op donderdag 4 juli ondertekenden minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek en Steven Lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie, hun gezamenlij- ke ambitiedocument ‘Logistiek en goederen- vervoer in 2050’. Hiermee ligt er een geza- menlijk pakket van uitdagende ambities en doelstellingen waar alle logistieke partijen zich achter scharen.


ROTTERDAM Studententeam Solar Boat Twente is dit weekend als vijfde geëindigd tijdens de Monaco Solar & Electric Boat Challenge, het officieuze wereldkampioen- schap voor zonneboten in Monaco. Het team van veertien studenten was sinds september bezig om de meest efficiënte draagvleugel- boot op zonne-energie te bouwen.


Podiumplek Elke race kwam Solar Boat Twente een stuk- je dichterbij het podium. De duurrace op vrij- dag ging wat stug, hier werd een vijfde plek behaald. Door een haperende mechaniek in de draagvleugels hing de boot constant schuin, wat resulteerde in een lagere gemid- delde snelheid. “Op papier hebben we hele goede kansen. Het is teleurstellend dat het niet helemaal uitpakte zoals gedacht”, aldus technisch manager Rob van Zee. Zaterdag ging het beter: een vierde plaats bij de slalom en een derde plaats bij de championship ra- ces, een afvalrace totdat de beste boot over- blijſt. “Eigenlijk had het wereldkampioen- schap twee dagen langer moeten duren. Dan hadden we de stijgende trend kunnen door- zetten naar een eerste plaats”, grapt Daniëlle Kruijver. Grote blijdschap was er toen het team de prijs won voor beste techtalk. Een van de doelen van Solar Boat Twente is de op- gedane kennis en innovaties die het team dit jaar heeſt gerealiseerd te delen met de buiten- wereld. “Afgelopen jaar heeſt de focus te veel


gelegen op innovatie en toch te weinig bij op- timalisatie. Dat heeſt uiteindelijk ervoor ge- zorgd dat de boot niet optimaal heeſt kunnen presteren”, is het team van mening.


Over de golven


Een heel jaar lang heeſt het team keihard ge- werkt om een betrouwbare en nog efficiëntere boot te bouwen. “De boot heeſt het op elk mo- ment goed gedaan, zonder echte problemen. Hier kunnen we ontzettend trots op zijn met z’n allen”, aldus Stan van der Wel, teammana- ger. Varend tussen de jachten wist Danielle de hoge golven goed te mijden. “Door de draag- vleugels kunnen we de punt van de boot over de golven laten glijden”. Het zoute water was geen probleem voor de ‘Blue Manta’, elke race werd met gemak uitgevaren.


Nieuw team Na de zomer mag het nieuwe team aan de slag met het bouwen van een nieuwe zonne- boot. Van der Wel: ‘’De opgedane kennis van afgelopen jaar wordt overgedragen zodat be- ter onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. We gaan er voor zorgen dat de nieu- we teamleden goed ondersteund worden”.


In september wordt de laatste race gevaren in Dordrecht.


Voor alle uitslagen zie https://mcsebc.org/ results/


“Met dit ambitiedocument leggen we de lat hoog. Dat is ook nodig willen we in Nederland een logistieke systeem hebben dat in 2050 concurrerend, emissievrij en veilig is”, aldus Aad Veenman. Minister van Nieuwenhuizen: “Nederland loopt voorop met innovaties die onze logistiek veiliger en schoner maken. Met dit pakket laten de sector en partners zien hiermee te blijven werken aan het transport van de toekomst”.


Snel veranderende wereld Nederland heeſt door de jaren heen een lo- gistiek systeem weten op te bouwen, dat ook internationaal in hoog aanzien staat. De toegevoegde waarde van logistiek en goe- derenvervoer door zowel logistiek dienst- verleners als handels- en productiebedrij- ven bedraagt 9,4 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dat betekent niet dat de logistieke sector op haar lauweren kan rus- ten. Ontwikkelingen zoals de groeiende vraag naar vervoer, verstedelijking, technologische innovaties en de inzet op het klimaatakkoord zorgen voor nieuwe uitdagingen. Als we als Nederland onze uitgangspositie op het gebied van logistiek en goederenvervoer blijvend be- nutten en uitbouwen, dan moeten we deze ontwikkelingen het hoofd bieden en de kan- sen grijpen die het biedt.


Zeven thema’s Om de gezamenlijke ambities te realiseren is een zevental thema’s geformuleerd. Zo zal worden gewerkt aan kennisontwikkeling en


innovatieve oplossingen onder andere op het gebied van elektrisch vervoer, horizontale ke- tensamenwerking en alternatieve energie- bronnen. Binnen het thema verduurzaming wordt gezocht naar een juiste balans tussen 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050 en het behouden van het concurrentievermo- gen van de sector. Op het gebied van veilig- heid wordt de komende tijd vanuit een ke- tenbenadering gewerkt aan een nog sterkere veiligheidscultuur.


Het thema multimodale knooppunten en ver- bindingen gaat in op de vraag hoe we onze be- schikbare infrastructuren beter kunnen benut- ten gezien de verwachte groei in vraag naar goederenvervoer.


Door de huidige ontwikkelingen is de ver- wachting dat het werk in de logistiek in de toekomst van aard zal veranderen. Binnen het thema menselijk kapitaal wordt bekeken hoe de duurzame inzetbaarheid en arbeids- productiviteit van medewerkers vergroot kan worden. Het effect van veranderingen in ons logistieke systeem binnen de internationale context waarin de sector opereert wordt on- derzocht binnen het thema internationalise- ring. Tot slot is het thema imago benoemd om het passende beeld over nut en noodzaak van logistiek bij het Nederlandse publiek te vergroten.


Samen de schouders eronder Omdat de geformuleerde ambities en doel- stellingen de slagkracht van de individuele partijen overstijgen is de inzet van alle betrok- ken partijen belangrijk. Bedrijven, kennis in- stellingen en overheid zullen al op korte ter- mijn afzonderlijke trajecten in gang zetten, gericht op het realiseren van de geformuleer- de ambitie.


Als u de e-paper leest, kunt u hier de Gezamenlijke Ambitie lezen.


u


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60