search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Methaanlekken ontdekken bij leidingen en installaties


Meetapparaat BH12 van het Finse techbedrijf Aeromon gemonteerd op een drone, wat meetinspanningen veel minder arbeidsintensief maakt (en dus goedkoper).


Noordzee binnen vijf jaar verdwijnen. Dat is geen tovertruc. De sector wil zijn grootste emissiebronnen bij de gaswinning aanpak- ken, namelijk het fenomeen van ‘venting’. De winningsbedrijven op het Nederlandse deel van de Noordzee blazen hun methaan af in plaats van affakkelen (in andere EU-landen is ‘flaren’ wel toegestaan), om de vogels tijdens de trek te beschermen. Medio jaren tachtig is dat opgedragen door het Staats- toezicht op de Mijnen (SodM), een tijd waar- in het klimaat nog niet op de agenda stond. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft de sector gevraagd in overleg te treden met natuurorganisaties, om van venting over te gaan op flaring. Dat is echter helemaal niet nodig, stelt Tacoma. “We streven naar het elimineren en her- gebruiken van methaanstromen, die we nu afblazen.” De middelen daartoe zijn het


methaan te hercomprimeren en terug te voeren in het proces en een deel ter plekke in te zetten voor het opwekken van energie voor de productieinstallaties zelf. Het Offshore Methaan Reductieprogramma, opgesteld door de volgens Tacoma prikke- lende onafhankelijke experts van advies- bureau MACH10, beoogt een reductie van 4,5 kiloton in 2023. Het stappenplan met de meest kosten-effectieve ingrepen ligt klaar. De grootste klapper kunnen de NOGEPA- bedrijven maken met een investering van 20 euro per te reduceren ton CO2


-equiva-


lent. “Daarmee kan onze branche meer dan de helft van het emissiereductiedoel voor methaan realiseren. We hebben hiervoor geen subsidies van de overheid nodig”, vertelt Tacoma. Dat bedrag van 20 euro komt bovendien overeen met de CO2


-prijs, die bedrijven binnen het Europese emissie-


De sector wil zijn grootste emissiebronnen bij de gaswinning aanpakken, namelijk het fenomeen van ‘venting’...


Naast het meten van methaanemissies in lucht en water wordt specifieke meetapparatuur ingezet voor lekdetec- tie bij leidingen en installatieonderde- len (flenzen en kleppen). Onderzoekers lopen rond met een draagbare FID (vlam-ionisatiedetector), om vast te stellen of installatieonderdelen lekken. Dit gebeurt in het licht van het LDAR- programma (Leak Detection And Repair). FID is in de olie- en gassector de standaardtechnologie voor gaschro- matografie. In deze detector brandt een waterstofvlammetje dat tussen twee elektroden is geplaatst. Bij het verbran- den van methaan worden ionen ge- vormd, die voor een elektrisch stroom- pje tussen de elektroden zorgen. De geregistreerde stroomsterkte is maat- gevend voor de hoeveelheid methaan. Shell zet infrarood-gasdetectiecamera’s in die concentraties van methaan kun- nen scannen en zo de emissiewaarden hiervan bepalen. De laatste ontwikke- ling op het vlak van sensortechnologie komt van het Finse Aeromon, dat ver- schillende sensorcomponenten bundelt in één apparaat om meerdere emissies tegelijkertijd te meten. Het vernuft zit hem in de eigen software, die de kruis- effecten van de verschillende sensoren kan elimineren (een aantal sensoren is namelijk gevoelig voor dezelfde type gassen). Het piepkleine en lichtgewicht meetinstrument BH-12, inmiddels in gebruik bij beheerder Gasum van het Finse gasnet, is prima op een drone te installeren, wat meetinspanningen veel minder arbeidsintensief maakt (en dus goedkoper). Volgens Aeromon is sen- sortechnologie veel nauwkeuriger dan op laser gebaseerde metingen en kun- nen emissiebronnen als lekkende lei- dingen en installatieonderdelen exact worden bepaald (op 2D of 3D-kaarten), omdat de modus om luchtmonsters te nemen uiterst fijn is af te stellen. FID en chromatografie zijn eveneens erg nauwkeurig, maar meestal kunnen ze niet in een klein apparaat worden geïntegreerd.


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48