search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Methaanemissie Laatste loodjes voor methaanreductie


Gaswinning wil resterende methaanemissies elimineren


De Nederlandse olie- en gasindustrie heeft de emissies van methaan de afgelopen decennia aanzienlijk teruggebracht dankzij een goede bedrijfsvoering met volop aandacht voor lekverliezen. Nieuwe reductieambities staan op stapel. Ondanks het geringe aandeel in de nationale methaan- uitstoot blijft de maatschappelijke en politieke druk op de sector groot.


Pieter van den Brand


gaswinning terug te brengen, van 60 kiloton in 1995 naar 12 kiloton in 2017. De prestatie is niet alleen toe te schrijven aan de strenge regels voor het afdichten van leidingen en boorputten en de in de vergunning van bedrijven vereiste minimalisatie-inspanning bij de uitstoot van het 28 keer sterker broeikasgas dan CO2


D .


“De basis voor de reductie van tachtig procent die onze leden hebben bereikt ligt in de convenanten met de rijksoverheid, die juist tot bovenwettelijke inspan- ningen hebben geleid”, vertelt secretaris milieuzaken Aart Tacoma van NOGEPA op het kantoor van de bran- checlub van de Nederlandse olie- en gasindustrie in Den Haag, op een steenworp afstand van ministeries


e afgelopen decennia heeft de olie- en gasindustrie in ons land - on- en offshore – al vergaande reductiemaatregelen ge- troffen om de uitstoot van methaan bij de


en parlement. De 12 kiloton aan methaan-uitstoot die de gasproductiesector nog ‘over’ heeft, stelt Tacoma, bedraagt 1,8 procent van alle methaanemissies in ons land (195 Mton), waarin de veehouderij (67 procent) en de stortplaatsen (18 procent) dominant zijn. Toch heeft de sector haar zinnen op verdere reductie van methaanemissies gezet. Ze ziet aardgas als een transi- tiebrandstof. “In de overgang naar een duurzame energieopwekking heeft gas nog lange tijd een be- langrijke rol. We willen laten zien dat het gas dat we produceren zo schoon mogelijk is en zo min mogelijk impact heeft op het klimaat. Als sector willen we onze bijdrage leveren aan het halen van de doelen van Pa- rijs en we willen borgen dat onze ‘license to operate’ niet in het geding komt”, zegt Tacoma.


Venting


Op het beeldscherm van zijn pc laat Tacoma een dynamische grafiek zien, waarop de methaanplui- men van de acht grootste methaanuitstoters op de


Secretaris Milieuzaken Aart Tacoma van NOGEPA: ‘We streven naar het elimineren en hergebruiken van methaan- stromen, die we nu afblazen.’ (Foto: Andrea Ege Citysessie Photography).


6


Ondanks de inspanningen en het relatief geringe aandeel in de nationale methaanemissies blijft de maatschappelijke en politieke druk op de olie- en gassector groot. Op de foto het K14-platform van de NAM (Foto: NOGEPA).


| nummer 3 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48