search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
waarbij computer en fysiek naadloos met elkaar geïntegreerd zijn. In de medische toepassingen moet je dan denken aan een bionisch oog, een zenuw implantaat, enzo- voorts. In de industrie zou je kunnen den- ken aan virtual reality en augmented reality. Een monteur ziet op een tablet of door een Google glass precies welke onderdelen er gemonteerd moeten worden - en in welke volgorde dat moet - door een virtueel beeld over de fysieke werkelijkheid te projecteren.” Bij de pijler Smart Factories is het volgens Jonker belangrijk om onderscheid te maken tussen een geautomatiseerde fabriek en een slimme fabriek. “Een fabriek waar producten worden gemaakt met een robotarm is wel geautomatiseerd, maar hoeft niet slim te zijn. Als het te maken product net vijf centi- meter verder naar voren staat en de panelen er dus op de verkeerde plek aan worden vast gelast, is geen smart factory. Als zo’n robot ziet dat het product niet goed staat en zijn werkwijze daarop aanpast, is dat wel slim.”


Bangmakerij Industrie 4.0 komt er aan, of je het nu wilt of niet. Dat staat vast voor Jonker. En die ontwikkeling zal voor bedrijven, of soms voor complete ketens disruptief zijn. Maar wat voor gevolgen hebben dit soort ontwik- kelingen voor onze maatschappij? Gaan er banen verdwijnen, of komen ze er juist bij? Worden ‘gewone’ producten duurder, of juist goedkoper en wat voor gevolgen zijn er voor het belastingstelsel? Is dat überhaupt wel geschikt om met Industrie 4.0 om te gaan? “Om te beginnen: het rapport dat wij ge- maakt hebben is geen typische bangmake- rij. Je hoort en leest nogal eens dat AI onze


28 | nummer 3 | 2019


banen gaan overnemen, maar zo werkt dat niet. Het ligt veel genuanceerder. Wij hebben in dit rapport scenario’s geschetst en becijferd hoe je als beleidsmaker kunt interveniëren in dit soort scenario’s. Dat is dus een nuchtere en analytische werkwijze, waarbij je je niet laat leiden door bangma- kerij over banenverlies, maar feitelijk gaat rekenen met de verschillende scenario’s.”


Gele hesjes Scenario analyse is een veelgebruikte methode bij dit soort ontwikkelingen. “Je begint daarbij met jezelf de vraag te stel- len: ‘Waarin ben je geïnteresseerd?’. Het antwoord in deze scenario’s is daarop dat we niet willen dat digitale innovaties onze maatschappij ontwrichten. Hoe kan je een maatschappij ontwrichten? Bijvoorbeeld door een maatschappij economisch ten gronde te richten. Economie is een drijven- de factor van een maatschappij. Op het mo- ment dat er te weinig geld wordt verdiend, krijg je onrust en chaos. Maar alleen geld verdienen is niet voldoende: het geld moet ook op een maatschappelijk acceptabele manier verdeeld worden over de populatie, op zo’n wijze dat daar een draagvlak voor is. De gele hesjes zijn een goed voorbeeld van wat je krijgt als men vindt dat die verdeling oneerlijk is.”


Reguleren Samenvattend hebben we dus enerzijds geld (BNP) en de verdeling van het geld. “Correct”, beaamt Jonker. “En als je dan gaat kijken naar hoe je aan de knoppen kunt draaien om zowel dat BNP als de verdeling te sturen, kom je vanzelf bij belastingen uit. Door met die belastingen te schuiven kan de overheid heel effectief sturen in allerlei ontwikkelingen. Daarnaast heb je de knop arbeidsregulatie. Hoe ga je met arbeid om? Kijk maar naar de consequenties van de opkomst van de ZZP’er. Het pensioenstelsel komt onder druk te staan, mensen raken in de problemen als ze te weinig reserve hebben en niet verzekerd zijn voor arbeids- ongeschiktheid. Het systeem wijzigt en het komt de sociale cohesie niet ten goede. De overheid kan daarin reguleren door flexibel werken alleen op bepaalde voorwaarden toe te staan, door verzekeringen te verplich- ten, enzovoorts.”


Kwadranten In de scenario-analyse die aan het EIT Digi- tal-rapport ten grondslag ligt, zijn vier sce- nario’s onderzocht, waarin aan de ‘knoppen’ belastingen en arbeidsregulatie gedraaid is. “Wat je dan vaak doet is op zoek gaan naar de extremen”, legt Jonker uit. “We hebben dus onderzocht wat er gebeurt als je hele-


Je kunt met dit onderzoek op een vrij compacte manier ontdekken wat diverse maatregelen aan effecten kunnen sorteren. Dat is handig, want zo’n analyse is nooit eerder gemaakt...


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48