search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
maal geen belasting heft, of juist honderd procent belasting heft. En dat doe je dus ook voor arbeidsregulatie. Aan de ene kant heb je dus een scenario waarin iedereen 40 uur werkt in loondienst en er niets anders kan. Aan de andere kant laat je arbeid totaal vrij.” In de scenario-analyse krijg je vier kwadran- ten. Twee van deze kwadranten vallen meteen af. Nauwelijks belasting heffen en minimale arbeidsregulatie is onhaalbaar. Maximaal belasting heffen en maximale arbeidsregulatie leidt ook direct tot een negatieve neerwaartse spiraal, dus ook dat kwadrant valt af (zie kader). “Die andere twee kwadranten leveren echter wel interessante inzichten op”, meent Jonker. “Je kunt met dit onderzoek op een vrij compacte manier ont- dekken wat diverse maatregelen aan effecten kunnen sorteren. Dat is handig, want zo’n analyse is nooit eerder gemaakt.”


Hondenbrokkenfabriek Het EIT Digital-rapport is vooral interessant voor mensen die op executive of strategisch niveau werkzaam zijn in de procesindustrie. “Het rapport is geen blauwdruk voor hoe je je hondenbrokkenfabriek ombouwt naar Indus- trie 4.0, maar het levert wel extra inzicht op waarmee je beslissingen kunt sturen. Als jij net van plan bent om te investeren in robo- tisering, is het verstandig om te beseffen dat er een kans is dat er een belasting komt op robots. Die kennis kan invloed hebben op je beslissing: het kostenplaatje wordt namelijk echt anders. En bovendien, wat zijn de gevol- gen als zo’n robottax er alleen in Nederland komt? Het veelgenoemde level playing field komt dan naar voren. Kijk, sommige maat- regelen kan je prima nationaal invoeren. Als de NS de prijzen van treinkaartjes verhoogt, is er niemand die dan maar met de Deutsche


Bahn gaat treinen, maar als KLM extra gaat belasten, rijden de mensen naar Wezep en vliegen ze vanaf daar. De ketenindustrie is vrijwel altijd grensoverschrijdend. Dat soort maatregelen moeten dus in Europees verband op elkaar worden afgestemd. Het pulsvissen is een goed voorbeeld van dat dit dus niet altijd goed gaat.”


Volgens Jonker is het cruciaal dat bedrijven op een andere manier gaan kijken naar markten en concurrentie. “Voorheen kwam de grootste bedreiging voor Shell van con-


currerende olieproducenten. Nu komt de dreiging van het feit dat olie straks wellicht niet meer relevant is. De bedreiging voor de Duitse auto-industrie komt niet meer van General Motors, maar van een totaal nieuwe speler: Tesla. Met andere woorden, de markt en de concurrentie veranderen ingrijpend.”


Meer lezen? Het complete rapport (pittige kost) en een ‘executive summary’ zijn op www.processcontrol.nl te downloaden onder het artikel ‘Industrie 4.0 volgens EIT Digital’.


Twee scenario’s en de gevolgen


1: Het ‘Ultra sociale’ scenario Doel: technologische innovatie ombuigen naar sociale innovatie door technologie, economie en sociale factoren zoveel mogelijk te integreren. Middelen: Een nieuwe belasting, de Digital intermediary Tax (DIT), het behouden van (machine gerelateerde) R&D belasting, plus het invoeren van ‘Flexicurity’ (flexibele contracten met behoud van sociale zekerheid). Daarnaast wordt er geïnvesteerd in sociale initiatieven en wordt de loonbelasting verlaagd. Verwachte uitkomst: De invoering van een DIT heeft geen negatieve gevolgen voor bedrijven, vooral omdat die gecompenseerd wordt door de R&D belasting. Het beleid maakt het bovendien mogelijk te investeren in mensen. Economische groei en verho- ging van productiviteit is het gevolg.


2: Het ‘Ultra liberale’ scenario Doel: Technologische innovatie stimuleren en focus op economische mogelijkheden. Middelen: Verlaging van belastingen voor bedrijven en het behoud van, of verhoging van R&D (machine gerelateerde) belasting. Geen nieuwe belastingen en geen nieuwe sociale investeringen. Verwachte uitkomst: De combinatie van lagere belastingen voor bedrijven en het be- houden van machine gerelateerde R&D belasting zet aan tot technologische innova- tie. Vergeleken met het ‘ultra sociale’ scenario kan een hogere productiviteit worden verwacht. Het wordt aantrekkelijker om mensen te vervangen door machines, echter dat kan een vermindering in sociale cohesie opleveren.


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48