search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column


Denk niet dat energie- monitoring alleen bij grootverbruikers loont...


Energiemonitoring: stap voor stap verfijnen


Henk Krols Henk Krols is partner en adviseur bij BMD Advies, de fullservice QHSE partner voor bedrijven.


12 | nummer 3 | 2019


u hebt het idee dat het niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat is. Er zijn nog steeds veel ondernemers die ook wat energie-efficiency be- treft het gevoel hebben dat ze geen stap verder komen. Voor het uitvoeren van energie- monitoringen werken we nauw samen met een hierin gespecialiseerde adviseur. Hij vertelde afgelopen winter dat hij een enthousiaste amateur- wielrenner is en voor de ronde van Vlaanderen trainde. Een tijd lang fietste hij zijn rondjes, een aantal keer per week, maar had daarbij niet het idee dat hij vooruit ging. Hij besloot het eens bij te houden en kocht een kilometerteller. Al snel bleek dat hij wel degelijk meer kilometers maakte. Hij stapte over op een uitge- breider model, dat naast de af- stand ook de snelheid bijhield. Toen hij na een maand de resul- taten naast elkaar legde, bleek dat niet alleen het aantal kilo- meters toenam, maar ook zijn gemiddelde snelheid omhoog ging. Vervolgens schafte hij een hartslagmeter aan, om te kijken of hij zijn trainingsarbeid efficiënter kon inzetten en zijn energie beter verdelen. Om het zichzelf gemakkelijk te maken, maakt hij nu gebruik van een app om alle gegevens te verzamelen en te analyseren.


H


erkent u dat? U treft maatregelen om iets efficiënter uit te voeren, maar


Zo weet hij met welke hartslag hij het beste presteert, op wel- ke momenten hij zijn krachten moet sparen of juist extra moet aanzetten om tot de beste eindtijd te komen. Energiemonitoring is niet an- ders. Rücksichtslos allerlei infor- matie verzamelen heeft weinig zin, een stap-voor-stap aanpak is veel nuttiger. Begin simpel- weg met de hoofdmeters: hoeveel kW per uur verbruikt u? Volg het energieverbruik gedurende een langere periode op de voet en verfijn de gege- vensverzameling gaandeweg. Op welke momenten verbruikt u het meeste? Deelmeters laten direct zien waar de energieslur- pers in uw bedrijf zitten. Hoe ver u wilt gaan, hangt af van uw specifieke situatie. Er zijn bij- voorbeeld ook systemen op de markt die gekoppeld zijn aan de klimaatomstandigheden en continu het actuele energiever- bruik laten zien. Door de voor uw bedrijf rele- vante gegevens te verzamelen, kan het gemiddelde verbruik worden berekend en worden afwijkingen direct zichtbaar. Zijn er fouten in de productie gemaakt, waardoor het ener- gieverbruik steeg? Is er sprake van energieverspillend gedrag? Op welke wijze draaien de installaties het meest energie- efficiënt? Met energiemonito- ring haalt u het boven water en kunt u bijsturen. Kijk daarbij niet alleen naar de primaire processen, maar neem ook


de facilitaire processen mee. Vaak blijkt verlichting een substantieel deel van het ener- gieverbruik, terwijl dat verbruik relatief eenvoudig kan worden verlaagd. Ook blijken instellin- gen van verwarming, koelingen en luchtbehandelingen door uitbreidingen of wijzigingen in bedrijfsvoering niet altijd meer energie-efficiënt te zijn. Denk niet dat energiemonito- ring alleen bij grootverbruikers loont. Net als amateurwielren- ners gebaat zijn bij het ver- zamelen van data, is energie- monitoring ook zinvol voor de bedrijven met kleinere aan- sluitingen. Alleen al door ener- giemonitoring en eenvoudige acties is 15% winst te boeken. Dat zijn toch resultaten die de moeite waard zijn. Tot slot: bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, zijn verplicht alle energiebesparen- de maatregelen te treffen die in maximaal vijf jaar terugver- diend kunnen worden. Er is een nieuwe informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, waar- mee ieder bedrijf moet aange- ven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De eerste melding moet uiter- lijk 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag binnen zijn en moet elke vier jaar geactualiseerd worden. Energiemonitoring geeft een eerste richting aan voor de meest effectieve energiebespa- rende maatregelen, maar laat vooral zien of u altijd nog op de juiste weg zit.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48