search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
armt Druk


Op veel van de exposities zullen bij het evenement nieuwe tech- nieken worden onthuld.


Naast het PEFTEC evenement zal het Congres voor Industriële Me- thaangasmetingen worden ge- houden, waarbij vertegenwoor- digers van beide evenementen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om de expositie van PEFTEC te bezoeken.


Methaangas is een belangrijk broeikasgas (BKG), dat signifi - cant meer energie absorbeert dan bijvoorbeeld koolstofdioxi- de, en dus speelt het een essen- tiële rol bij de opwarming van de aarde. Ook zijn concentraties van methaangas in de atmosfeer in de 10 jaar van 2006 tot 2016 gestegen, en daarom bestaat er veel zorg rondom de oorzaken van deze toename en ook de monitoringsmethode. Het con- gres rond methaangas-meting werd daarom opgezet om ex- perts van over de hele wereld de kans te geven hun ervaringen op het gebied van detectie, monitoring en vermindering/


voorkoming van methaangas- emissies te delen.


IMM en PEFTEC 2019 zijn twee evenementen die iedereen die te maken heeft met analytische chemie, kwaliteitscontrole, on- derzoek, procesontwikkeling en controle binnen de sectoren olie & gas en petrochemie zeker bij moet wonen. Toegang tot het Expositie- en Seminarpro- gramma van PEFTEC is gratis voor diegenen die zich vooraf hebben ingeschreven op www. peftec.com. De toegangsprijs voor de Congressen PEFTEC en IMM bedraagt €125/dag + BTW, of €200 + BTW voor beide dagen.


Meer informatie: • www.peftec.com • www.ilmexhibitions.com/ methane


www.klay.nl Niveau Analyse Temperatuur


advertentie


Proces Instrumentatie dP


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48