search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
24/7 Want zo simpel is het feitelijk. Door de enkel- wandige leidingen te vervangen door dub- belwandige leidingen ontstaat er een fysieke extra barrière tussen het personeel en de gevaarlijke vloeistoffen. Bovendien kan er op een eenvoudige manier een bewakings- systeem worden aangelegd, waarbij er direct alarm wordt geslagen op het moment dat de productvoerende leiding of de mantel van de dubbelwandige leiding ergens lekt. “Je hebt dan dus 24/7 controle op de product- voerende leiding en bent daardoor pas echt in controle”, verduidelijkt Klink. Lekkage van gevaarlijke vloeistoffen houdt niet op bij het incident zelf. Klink: “De gevol- gen voor de omgeving zijn veelal veel groter en complexer: voorkomen is beter dan ge- nezen.”


Onopzettelijk Lekkage wordt in veel gevallen door mecha- nische fouten veroorzaakt. Een onopzette- lijke tik van de vorkheftruck, metaalmoeheid, enzovoorts. Maar incidenten die rechtstreeks met de chemie te maken hebben, zijn ook niet uitgesloten. Het werken met bepaalde chemi-caliën is vaak complexer dan men zich realiseert. Klink: “Zowel concentraties als temperaturen, bij binnen- en buitenop- stellingen zijn cruciaal. Zwavelzuur van 98% bijvoorbeeld kan je prima in een RVS tank opslaan, maar bij een veel lagere concentra- tie dien je dit product in kunststof tank op te slaan. In de chemie is men er zich veel meer van bewust en is het gebruik van chemisch bestendige PBM’s een basis uitrusting. Binnen de voedingsmiddelenindustrie is men zich veel minder bewust van de aanwe- zige gevaren.”


Kosten Een dubbelwandige leiding kost ruim twee keer zoveel als een conventionele enkelwan- dige leiding. “Dat klinkt duur,” geeft Klink toe, “maar incidenten zijn nog een stuk duurder. Medewerkers die voor lange tijd ziek zijn, stilstand, reparaties, imagoschade, ga zo maar door. Los daarvan, je wilt het echt niet meemaken dat je medewerker blijvend let- sel oploopt.”


Klink komt met grote regelmaat over de vloer bij bedrijven die hem uitnodigen om een inventarisatie te maken van het leiding- werk. “We maken dan foto’s en laten de gevaarlijke situaties zien. Als de klanten dat zien, schrikken ze vaak enorm. Ik ben er ove- rigens van overtuigd dat dit soort risico’s niet willens en wetens worden genomen. Men staat er niet bij stil of is zich er veelal niet van bewust.” Toch worden er nog steeds nieuwe fabrieken gebouwd, waarbij om financiële redenen voor enkelwandige leidingen wordt geko- zen. En dat laatste vindt Klink geen goede ontwikkeling.


PGS31 Volgens Klink is het niet verstandig om de verantwoordelijkheid volledig aan het be- drijfsleven over te laten. “Je ziet een tendens waarbij de overheid zich steeds meer terug- trekt en de markt zelf dit soort zaken laat reguleren. Dat gaat bij veel partijen goed, maar niet iedereen blijkt in staat of beschikt over voldoende kennis om hierin een goede afweging te maken. De beoogde deregule- ring slaat soms door. In de nieuwe PGS31 richtlijn is het aspect van dubbelwandig leidingwerk onderbelicht.”


Aanzet van een dubbelwandige overgangs- koppeling aan een chemicaliën leiding.


Bedanken Klink krijgt met grote regelmaat de vraag een chemicaliëninstallatie te bouwen, in sommige gevallen voorzien van enkel- wandige chemicaliën-persleidingen. “Ik probeer potentiële klanten er altijd van bewust te maken dat er betere techni- sche oplossingen zijn”, legt hij uit. “Ook mijn eigen mensen moeten veilig aan die installatie kunnen werken in geval van onderhoud. Wanneer alleen de prijs van een installatie bepalend is, komt het voor dat je voor een opdracht moet bedanken. Je moet als installateur achter je product kunnen staan en veiligheid de hoogst mo- gelijke prioriteit geven, ook al kost dat je opdrachten.”


Afgeschermde chemicaliën doseerinrichting ten behoeve van dosering.


Afgeschermde chemicaliën doseerinrichting ten behoeve van een injectiepunt. 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48