This page contains a Flash digital edition of a book.
aar wordt (nog) weinig gedaan


Aardige berg Om de kans ‘ergens tegenaan te lopen’ gro- ter te maken, startte Welink met het organi- seren van seminars over reststromen voor bedrijven in de industrie. Kort daarna werd Welink door de Provincie Noord-Holland gevraagd een project uit te voeren om mid- dels uitwisseling van reststromen de totale hoeveelheid bedrijfsafval in Noord-Holland te verminderen. “Dat ging om alle bedrijven, behalve de ZZP’ers. Als je al dat afval bij elkaar brengt, heb je het over een aardige berg. We hebben allereerst de stromen on- derverdeeld in drie groepen. Wat algemeen afval, zoals papier en kunststof, daarnaast de middelgrote mono-stromen, zoals die versleten transportbanden en tenslotte de industriële reststromen, zoals natronloog en andere stoffen.”


Transporteren Bij industriële reststromen gaat het vaak om waterige oplossingen, zoals geconcen- treerd zoutzuur. Welink: “Als die oplossingen voldoende geconcentreerd zijn, loont het vaak de moeite om die oplossing te trans- porteren naar een bedrijf elders in het land, dat er behoefte aan heeft. Bij minder ge- concentreerde oplossingen wordt het vaak pas interessant als de twee partijen dicht bij elkaar zitten, of gebruik kunnen maken van al bestaande pijpleidingen.”


Raak schieten Maar het begint ermee dat partijen elkaar weten te vinden. Welink startte het Noord- Hollandse project door rondetafelsessies te organiseren. “In groepen van twaalf per- sonen bespraken we daar in twee uur wie welke stromen over had en wie welke stro- men kon gebruiken.” Een belangrijk punt bij dit soort besprekingen is dat de bedrijven relatief veel bedrijfsinformatie verstrekken die ongunstig kan zijn voor hun concurren- tiepositie. “Je kunt zo’n casus om die reden ook niet door een consultant laten uitvoe- ren. De rapporten die hieruit kwamen, zijn dus ook strikt vertrouwelijk en dat maakte dat die partijen inzicht konden en wilden geven in hun reststromen.”


Direct na de eerste sessie werden er al twee bedrijven aan elkaar gekoppeld die mogelijk reststromen zouden kunnen uit- wisselen. “Maar de kans dat je raak schiet,


wordt natuurlijk groter als je meer partijen aan tafel weet te krijgen”, vertelt Welink. “We organiseerden daarom een aantal landelijke sessies, waar goed op werd ingetekend.”


Excel lijstje Al inventariserend ontstond er een ‘excel lijstje’ met reststromen van Nederlandse bedrijven. “Momenteel staan er op dat lijstje 200 aangeboden stromen (half miljoen ton) en 60 gevraagde stromen (één miljoen ton)”, vertelt Welink. Ook afvalverwerkers toonden interesse in het project. “Ik moest die partijen echter uitleggen dat die reststromen niet als afval verwerkt diende te worden, maar opnieuw zouden worden ingezet als grondstof bij andere bedrijven.”


De afvalverwerking in Nederland is wellicht nog niet ingericht op het nieuwe, circulaire denken...


De afvalverwerking in Nederland lijkt nog niet ingericht op het nieuwe, circulaire den- ken. Welink: “Afvalverwerkingsinstallaties zijn wel ontzettend goed in hun werk, alleen al als je kijkt naar rookgasreiniging, maar in- stallaties die twintig jaar geleden zijn neer- gezet en echt nog niet afgeschreven zijn, waren gebouwd op volume en niet zozeer op het circulaire gebruik van grondstoffen.” Volgens Welink zijn afvalverwerkingsbedrij- ven vaak ook nog niet ingespeeld op het uitwisselen van reststromen vanwege an- dere redenen. “Die bedrijven weten enorm veel van afvalverwerking en hebben alle vergunningen en regelgeving keurig op orde, maar zitten nog niet goed in dat circu- laire denken. Grondstoffen en reststromen zijn simpelweg niet hun vakgebied.”


Beide winnen Bij het uitwisselen van reststromen komt meer kijken dan je in eerste instantie zou vermoeden. Allereerst is er kennis nodig, zowel bij de leverende als de ontvangende partij. Daarnaast is er ook inzicht nodig in


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48