This page contains a Flash digital edition of a book.
gemaakt bij een drukdauwpunt van -26°C is het voor toepassingen in de voedingsmid- delenindustrie noodzakelijk om perslucht met een aanzienlijk lager drukdauwpunt toe te passen dan 3°C. Dit lagere drukdauwpunt kan bereikt worden met membraandrogers (tot ca. -30°C ddp) en adsorptiedrogers. Met deze laatste kunnen zelfs drukdauwpunten worden bereikt tot -70 °C. Door een koel- droger en adsorptiedroger in serie te zetten (hybride- of tandemdroger) kan worden bespaard op investerings- en energiekosten bij het realiseren van zeer lage drukdauw- punten.


Extra filtratie Na de drogers kunnen er verschillende filter- opstellingen worden toegepast om de pers- lucht verder te conditioneren. Zo zijn er filters om eventuele geurtjes en koolwater- stoffen uit de lucht te verwijderen, filters om olierestjes te verwijderen, sterielfilters om bacteriën, gisten en schimmels te verwijde- ren, etc. Alles heeft echter een prijs zodat een goede risico-inventarisatie belangrijk is teneinde een weloverwogen en economisch verantwoorde keuze van de noodzakelijke filtersystemen te kunnen maken.


Eisen aan leidingnet Het leidingnet is bij persluchtinstallaties vaak een ‘ondergeschoven kindje’. Meestal worden persluchtinstallaties door de jaren heen steeds verder uitgebreid, met als ge- volg dat sommige delen zeer oud zijn en mogelijk intern zijn vervuild met olie, roest en andere verontreinigingen. Het zal duide- lijk zijn dat in het kader van hygiënische perslucht een leidingnet geen vervuiling mag toevoegen aan de perslucht. Dat bete- kent dat het leidingmateriaal corrosie (roest) bestendig moet zijn. Bij olievrije compresso- ren geldt bovendien dat vóór de droger de met vocht verzadigde perslucht licht corro- sief is. In ieder geval voor dat stuk is een corrosiebestendige leiding uit bijvoorbeeld RVS noodzakelijk. Na de droger volstaat een leidingnet van aluminium, RVS of bijvoor- beeld kunststof. Belangrijk is dat de leiding zelf, maar ook en vooral de verbindingen, inwendig zo glad mogelijk zijn. Bij een bestaand leidingnet is er bovendien kans dat er reeds vervuiling in de leiding aanwe- zig is. In dat geval zal er of (deels) nieuwe leiding moeten worden aangelegd en/of eindfiltratie bij het verbruikspunt moeten worden toegepast teneinde de juiste pers- luchtkwaliteit te kunnen garanderen. Ook zal men bij de dimensionering van het lei- dingnet moeten letten op de drukval die de leidingweerstand veroorzaakt. Bij het verste gebruikspunt dient deze drukval minder te


Schematische opbouw van een Tandem droger, waarbij de eerste drukdauwpuntverlaging wordt gerealiseerd door een koeldroger en de voorgekoelde perslucht, vervolgens door een adsorptiekoeler naar een (instelbaar) drukdauwpunt (tot - 70°C) wordt gekoeld.


zijn dan 0,1 bar. Dit kan in de regel worden bereikt door in de hele fabriek een ringlei- ding te leggen met een zo groot mogelijke diameter en daar aftakkingen vanaf te ma- ken naar de eindgebruikers.


Een goede risico inventarisatie zal de ‘kritische plekken’ aanwijzen zodat hiervoor tijdig de juiste preventieve maatregelen genomen kunnen worden...


Kwaliteitscontrole Nieuw ontworpen persluchtsystemen zullen in de regel aan de geldende eisen voldoen. Maar blijft dit zo? Meestal niet. Vooral in kri- tische hygiënische situaties is het raadzaam om door middel van monitoring de pers- luchtkwaliteit continu te bewaken. Hiervoor zijn er verschillende oplossingen leverbaar voor het meten van in de perslucht aanwe- zige deeltjes, het werkelijke drukdauwpunt en het restoliegehalte. Waar goed naar ge- keken moet worden is op welke plekken in de installatie de metingen verricht worden. Vaak is dat in het centrale netwerk (de ring- leiding), maar het is zeker zinvol dit (ook) te


doen in persluchtleidingen die de aanvoer van lucht naar kritische processen verzorgen. Het kan voor voedselproducenten immers grote gevolgen hebben als ongemerkt voe- dingsmiddelen verontreinigd raken en dit pas zou worden ontdekt als de producten al in de winkel liggen. Een goede risico inven- tarisatie zal de ‘kritische plekken’ aanwijzen zodat hiervoor tijdig de juiste preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Meer informatie over hygiënische perslucht is ook te vinden op de website van de Safe Food Factory: www.safefoodfactory.nl


Wouter Burggraaf was dagvoorzitter en een van de sprekers tijdens de ‘Workshop Hygiënische Perslucht’, georganiseerd door de Safe Food Factory.


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48