This page contains a Flash digital edition of a book.
hebben ontworpen die makkelijk is aan te passen wanneer het proces verandert. Daar- om is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvou- dig een membraan toe te voegen of te ver- wijderen. Wanneer is het project in hun ogen geslaagd? Bologna: “Wij zijn nog bezig om hier criteria voor op te stellen. Maar het zou geweldig zijn als de concentratie natrium- chloride uit de verdamper hoog genoeg en zo puur is dat Evides Industriewater het zonder problemen in de ionenwisselaar kan gebruiken. Dat geldt ook voor het magne- sium en calciumzout dat uit de kristallisator komt. Hopelijk is het van zo’n hoge kwaliteit dat het verkoopbaar is aan de industrie.”


Dow Benelux heeft veel belangstelling voor uitkomsten ZERO BRINE project


Kern van het ZERO BRINE-project vormen de proefinstallaties bij vier bedrijven in Spanje, Turkije, Polen en Nederland


het bedrijf veel minder zout uit de mijn no- dig. Voor deze mogelijkheid in zicht komt, is eerst meer onderzoek nodig. In de gesloten kringloop kunnen zich immers verschillende stoffen ophopen die de ionenwisselaar kun-


nen beschadigen. Daarnaast kan door corro- sie lekkages in leidingen ontstaan door het verpompen van zout water. Uit de nanofiltratie-units van Lenntech komt ook concentraat vrij die magnesium en calcium-ionen bevat. De universiteit van Palermo heeft een membraankristalli- satiereactor ontworpen om de magnesium en calciumionen om te zetten in magnesi- umhydroxide en calciumhydroxide in vaste vorm. Het magnesium is in de toekomst verkoopbaar aan bijvoorbeeld de industrie. Bologna en Elgersma benadrukken dat ze een flexibele en modulaire proefinstallatie


Door slimme technologie in de verdamper is het mogelijk om met restwarmte het water voor een groot deel te verdampen en terug te winnen...


Dow Benelux in Terneuzen is zeer ge- interesseerd in de uitkomsten van het ZERO BRINE-project, stelt waterexpert Niels Groot van het chemiebedrijf. “Wij hebben hier ook processen waarbij zoute afvalwaterstromen vrijkomen. Gezien onze ligging dicht aan zee, hebben we een vergunning om de zouten te lozen in de Westerschelde. Maar dat geldt niet voor andere loca- ties van Dow.” Eén van de afvalwaterstromen in Ter- neuzen ontstaat bij een proces in de naftakrakers om zwavel, die meekomt met de voedingsstroom, te verwijde- ren. Daarvoor wordt onder meer loog en zuur gebruikt. De afvalwater- stroom bevat sulfaat dat Dow in Terneuzen vergund mag lozen. “Maar op andere locaties, bijvoorbeeld in Duitsland, hebben wij met lozings- limieten te maken”, legt Groot uit. “Het is natuurlijk mogelijk om van zwavel zwavelzuur te maken. Maar dat levert weinig op gezien het grote wereld- wijde aanbod.” Een andere afvalwater- stroom ontstaat in Terneuzen bij een fabriek die natriumchloride als bijpro- duct produceert. Dit zout gaat nu ook via de afvalwaterzuivering vergund de Westerschelde in. Dow Chemical of Evides Industriewater kunnen het wellicht gebruiken voor de regenera- tie van de ionenwisselaar. Een ander mogelijke toepassing is wegenzout.


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48