This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


De Trias Aquatica: vuistregels voor duurzaam gebruik van water..


Na de energietransitie ook een watertransitie?


lopen zomer liet een heel ander beeld zien. Sloten en beken stonden lange tijd droog, soms tot aan het begin van de winter aan toe. Bomen en planten hadden het zwaar: door de aan- houdende droogte en warmte verdorden hele rijen jonge aan- plant, maar ook de oude reuzen hadden fors te lijden. In Zwolle ontstond ophef over de nood- gedwongen kap van de Groene Kathedraal, een laan met zestig jaar oude Populieren. De bomen verkeerden door de extreme hitte in zo’n slechte staat, dat de takken spontaan afbraken en een gevaar vormde voor de verkeersveiligheid.


W


Henk Krols Henk Krols is partner en adviseur bij BMD Advies, de fullservice QHSE partner voor bedrijven.


16 | nummer 1 | 2019


Een neveneffect van de aanhou- dende hoge temperaturen en droogte zijn de prijsstijgingen op verschillende vlakken. Groente, aardappelen, brood, het werd allemaal fors duurder omdat de gewassen maar am- per tot volwassen grootte kon- den uitgroeien. Wist u echter dat de extreme weersomstandig- heden van deze zomer ook z’n effect heeft gehad op de ener- gieprijzen? De elektriciteitsvraag nam flink toe omdat airco’s op volle toeren draaiden. Daarbij zorgde de droogte voor een laag waterpeil in de rivieren. Het gevolg daarvan was dat er min- der koelcapaciteit beschikbaar was voor de elektriciteitscentra-


ater: in januari leken we er weer genoeg van te heb- ben, maar de afge-


les en zij dus minder energie konden leveren. Toenemende vraag in combinatie met ver- minderd aanbod is natuurlijk het recept voor prijsverhogin- gen.


Wereldwijd staat de beschik- baarheid van voldoende en schoon zoet water al langer onder druk. Door een zomer als die van 2018 worden we echter weer met de neus op de feiten gedrukt: ook in Neder- land moeten we zuinig zijn op onze zoetwaterbronnen en ze goed in de gaten houden. Grondwater wordt schaarser als gevolg van klimaatveran- dering en daarmee samenhan- gende veranderende patronen in neerslag en verdamping, maar ook door intensivering van landgebruik. Bovendien leidt tekort aan zoetwater in droge tijden tot verziltingspro- blemen, waardoor de beschik- baarheid van zoet grondwater en oppervlaktewater in kustge- bieden wordt bedreigd.


Daar waar de overbekende en inmiddels al bijna 40 jaar oude Trias Energetica basisregels bevat voor het zuinig omgaan met energie, is er een vergelijk- bare methode voor duurzaam gebruik van water: de Trias Aquatica. Deze gaat net als de Trias Energetica, uit van drie basisvuistregels: 1) Wees zuinig met zoet water. 2) Ontwikkel of zet nieuwe zoetwaterbronnen in.


3) Stel de klassieke zoetwater- bronnen veilig. Wanneer we dat vertalen naar bedrijfsbeleid, kom je op de volgende punten: 1) Monitor uw watergebruik. Net als voor elektriciteit zijn er ook slimme meters die inzicht geven in uw waterverbruik. 2) Voorkom verspilling van water door bijvoorbeeld door- stroombeperkingen in kranen aan te brengen en exacte dose- ringen toe te passen. 3) Een lekkende kraan of toilet? Laat deze gelijk repareren. 4) Gebruik geen hoogwaardig drinkwater als er duurzamere alternatieven zijn. 5) Onderzoek of u door aanpas- singen aan machines, produc- tieprocessen en/of productie- ketens slimmer om kunt gaan met water. 6) Ook samenwerken met om- liggende bedrijven loont vaak: wellicht kunt u samen de water- kringloop sluiten. 7) Als je dan toch gebruik maakt van drinkwater voor de resterende waterbehoefte, doe dat dan zo efficiënt moge- lijk. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor intern hergebruik.


Als we niet alleen zuiniger gaan omspringen met onze energie, maar ook ons watergebruik aan banden leggen, dan is mis- schien te voorkomen dat we na de energietransitie direct moeten doorstomen naar een watertransitie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48