This page contains a Flash digital edition of a book.
Het leidingsysteem speelt eveneens een belangrijke rol bij een veilige distributie van hygiënische perslucht. Het leidingnet moet schoon zijn, corrosiebestendig, qua drukval goed zijn gedimensioneerd en inwendig zo glad mogelijk zijn.


soren ook worden bereikt door waterinjec- tie, wat echter betekent dat er in de com- pressorblokken andere materialen moeten worden toegepast zoals brons of RVS. Scha- kelt men om redenen van persluchtkwaliteit over van een oliegesmeerde compressor naar een olievrije compressor, dan zal men erop bedacht moeten zijn dat de perslucht op het eindpunt alsnog oliedeeltjes kan bevatten die uit het persluchtnet afkomstig zijn. In dat geval zal dus ook het leidingnet moeten worden aangepast (gereinigd/ vernieuwd), of zal men fi lters moeten instal- leren bij de gebruikerspunten waarbij 100% olievrije perslucht is vereist. Belangrijk is, wanneer een oliegesmeerde compressor wordt toegepast, dat na de compressor door middel van fi ltratie de in de perslucht aanwezige oliedeeltjes eruit worden gefi l- terd. De hoeveelheid olie die extra door een oliegesmeerde compressor wordt meege- geven aan de perslucht ligt tussen de 3 en 10 mg/m3


. Alhoewel deze olie er goed


is uit te fi lteren, houdt men altijd het risico van doorslag, zodat in kritische toepassingen ook altijd een foodgrade olie voor de compressorsmering moet worden toegepast.


Voor een optimale microbio- logische veiligheid kunnen steriele fi lters in het perslucht- net worden opgenomen. De hier getoonde uitvoering heeft een volledig RVS behuizing die samen met het fi lter door middel van stoom kan worden gesteriliseerd.


44 | nummer 1 | 2019


Perslucht conditionering Door de compressor aangezogen lucht be- vat naast stof- en vuildeeltjes ook water. Dat kan bij 25ºC en een relatieve luchtvochtig- heid van 80% oplopen tot 18 g/Nm3


. Bij het


comprimeren raakt de lucht oververzadigd. Daardoor ontstaat er vloeibaar condensaat dat corrosief kan zijn en bacteriën kan be- vatten waardoor schade kan worden veroor- zaakt aan componenten in het distributie- systeem en machines en systemen die door deze vochtige lucht worden aangestuurd. Het gecondenseerde water dient direct na de compressie dan ook zo snel en volledig mogelijk uit de perslucht te worden verwij- derd. Dat kan bijvoorbeeld met cycloon- afscheiders. Deze voeren 99% van het in de lucht aanwezige vochtdruppeltjes af en bo- vendien wordt de lucht door een cycloon- fi lter ook in zekere mate ‘gewassen’ waar- door vuildeeltjes tot afmetingen van zo’n 5 micron al grotendeels uit de lucht worden gehaald. Daarna zal de perslucht ver- der behandeld moeten worden teneinde zo droog mogelijke lucht te krijgen. Vocht is im- mers een van de grootste vijan- den van een veilige voedselbe- reiding. Bacteriën houden van vocht en gedijen slecht en worden zelfs onschadelijk in zeer droge lucht. Hoe droger de lucht, des te veiliger dus.


Met behulp van drukdauwpunt- sensoren kan het vochtgehalte van perslucht worden bewaakt.


Perslucht drogers Door het comprimeren loopt de luchttem- peratuur op naar zo’n 70 tot 180°C. In de nakoeler, die vaak onderdeel uitmaakt van de compressor-unit, wordt de lucht direct na de compressor afgekoeld naar maximaal zo’n 40°C. Door die afkoeling haalt de na- koeler ook al tot zo’n 80% van het vocht uit de gecomprimeerde lucht. Maar voor een veilig en hygiënisch gebruik van deze pers- lucht zal deze nog verder gedroogd moeten worden. Dat gebeurt met koel-, membraan- of adsorptiedrogers. Met een koeldroger kan de perslucht worden afgekoeld tot circa 3°C. Deze laagste temperatuur waar verzadi- ging is opgetreden en waar de afscheiding plaatsvindt, is het zogeheten drukdauw- punt. Perslucht kan bij 3°C en volledige verzadiging niet meer dan 5,95 g/m3


water-


damp bevatten. Bij lagere temperaturen zal het vocht in de lucht verder condenseren. Aangezien bacteriën onschadelijk worden


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48