This page contains a Flash digital edition of a book.
van Industrie 4.0


ject aanpak. Er zal een antwoord komen op de vraag of er bewuste keuzes gemaakt zijn met betrekking tot het communicatie- proto-col en de integratie van proceswaar- den, status en functionaliteit en wat voor eff ect hebben deze keuzes voor het onder- houd en beheer in de operationele fase.


TSN Wilt u zelf de kracht van TSN ervaren? Time-Sensitive Networking (TSN) is een noodzakelijke modifi catie en is eigenlijk niets meer dan een extensie op Ethernet. TSN staat aan het begin van haar ontwik- keling en dit brengt onzekerheid met zich mee, zoals dat altijd gaat met een nieuwe baanbrekende technologie. In de eerste fase lopen de technologische ontwikke- lingen uiteen (divergeren) omdat de tech- nologieleveranciers zoeken naar de juiste richting. Daardoor is de standaardisatie minder goed georganiseerd en dit ver- hoogt de onzekerheid over de richting en de uiteindelijke kenmerken van de techno- logie. Binnen het programma bieden wij meer duidelijkheid.


Rapportage en monitoring Meer en meer merk onafhankelijke aanbie- ders van open IoT-platformen bieden veel opties om aan rapportage en monitoring te doen van industriële apparatuur. Hoe dit eenvoudig kan met de nieuwste proto- collen OPC-UA, MQTT en REST Full proto- collen zal ook worden behandeld.


Handen uit de mouwen Er zullen veel algemene tips & tricks wor- den gegeven voor het opzetten van een netwerk en het kiezen en aansluiten van kabels en connectoren. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van het testen van een netwerk. Deze zaken zullen niet alleen theoretisch aan bod komen, ook kan men de handen uit de mouwen ste- ken in de workshop die hierna volgt. Een aantal veel voorkomende EMC- problemen zullen worden besproken met de daarvoor voorgedragen oplossingen. Ook zal er worden uitgelicht welke router er het best kan worden toegepast om preventief uw netwerk te beschermen. Ook worden er een aantal best practices aangaande architectuur, redundantie, ge- laagdheid, management en Cyber Security besproken.


Hiber Satelliet: Hiber heeft als missie connectiviteit bieden op de meest afgelegen plekken ter wereld. “Cybersecurity: de DNA match voor IT en OT”


Tijdens het Industrial Ethernet 2019 event op 26 maart 2019, gaat Hudson Cybertec, leveranciersonafhankelijke cybersecurity solution provider, in op de samenwerking voor cybersecurity tussen IT en OT, met de presentatie “Cybersecurity: De DNA-match voor IT en OT”. Door ontwikkelingen als implementatie van (I)IoT en toenemende afhankelijkheid van leveranciers en onderhoudsdiensten, zijn afdelingen binnen organisaties ge- noodzaakt om steeds nauwer samen te werken op het gebied van cybersecurity. Bij een onjuiste balans in de integratie van IT- en OT-afdelingen bestaat echter het ri- sico dat men onvoldoende rekening houdt met de specifi eke behoeften van OT en de verschillen met IT. Tijdens de presentatie worden de uit- dagingen toegelicht waarmee de IT- en OT-afdelingen te maken krijgen tijdens deze steeds nauwere samenwerking. Zo wordt uitgebreid ingegaan op de afhanke- lijkheden tussen de verschillende omge- vingen en hoe deze de integratie kunnen


beïnvloeden. Naast de verschillen tussen de omgevingen en de mogelijke impact hiervan, worden ook de overeenkomsten toegelicht. De toehoorders krijgen daarbij handvatten voor een optimale samen- werking tussen de IT- en OT-afdelingen en inzicht in het creëren van synergie op ge- bied van cybersecurity. Materie waarmee zij binnen hun eigen organisaties aan de slag kunnen gaan. Deze integrale aanpak van cybersecurity zorgt voor een DNA-match tussen IT en OT waardoor wederzijdse expertise op een optimale wijze kan worden ingezet zonder steeds het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. Op deze wijze realiseert men kostenbesparingen, meer begrip tussen IT en OT en een effi ciënte samenwerking tussen de IT- en OT-afdelingen binnen de organisatie.


Meer informatie: www.hudsoncybertec.com


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48