This page contains a Flash digital edition of a book.
De zin en onzin van blockchain


luisteraar mee naar de wereld van bitcoins en blockchain. Voor een ieder die niet precies weet wat blockchain inhoudt, licht hij eerst het begrip uit. “Blockchain gaat over data, maar ook over het gedrag van data. Met blockchain is het, net als met andere cryto’s, mogelijk dat partijen die geen machtspositie hebben toch op een gecoördineerde manier met elkaar samenwerken.”


A Proofs


Bij blockchain is er sprake van gedistribueer- de data, dat wil zeggen dat de data op ver- schillende plekken aanwezig is en zich niet uitsluitend op één plek bevindt. Bovendien is blockchain decentraal. Beije: “Waar je in traditionele manieren van samenwerken vaak één centrale coördinerende partij hebt, bijvoorbeeld een bank, of een importeur, is er bij blockchain inzicht in de samenwerking


ljosja Beije, auteur van het boek ‘Blockchain and the Supply Chain: concepts, strategies and practical applications’, neemt de


door alle partijen die meedoen in die block- chain.” En dat beperkt zich niet alleen tot inzicht, maar ook tot bewijsvoering. “Binnen de blockchain heb je te maken met proof of identity, proof of integrity en proof of be- havior. We kijken daarbij met z’n allen naar dezelfde geverifi eerde data. Er is dus sprake van een enkelvoudige, op consensus geba- seerde waarheid.”


Fraude Beije haalt er een voorbeeld bij wat de theo- rie wat tastbaarder maakt. “Misschien kunt u zich nog de casus herinneren waarbij de eigenaar van een schip met zijn bill of lading (een document waaruit blijkt welke goede- ren op een transportmiddel zijn geladen en dat er voor zorgt dat de afnemer z’n goede- ren krijgt en de leverancier zijn geld, red.) naar de bank ging om de waarde van lading in geld op te nemen. Dat kan namelijk. Wat er ook kon, en wat met de blockchain niet zou kunnen, is dat die man nog zes kopieën had van die bill of lading en daarmee naar


zes andere banken ging, waar hij ook de waarde in geld incasseerde. Die man is nooit meer teruggevonden, maar dat geld was wel weg. In dat systeem wordt cruciale data niet door de deelnemende partijen gedeeld en kan er dus gefraudeerd worden.”


Interessant allemaal, maar wat kan je er nou echt mee? Een van de meest interessante (en voor de procesindustrie) relevante voorbeel- den is Komgo SA, een samenwerking tussen onder andere industriële en fi nanciële bedrij- ven. In februari 2017 werd voor het eerst een olietransactie via de blockchain uitgevoerd. ING en Shell rapporteren dat er signifi cante verbeteringen zijn behaald op het gebied van snelheid, kosten en risico’s. “En er zijn meer projecten inmiddels met succes uitgevoerd”, vertelt Beije. “In de traditionele manier van samenwerken zie je dat partijen van min of meer dezelfde grootte erg veel vertrouwen in elkaar moeten hebben om succesvol te kunnen samenwer- ken. Met blockchain maak je de samenwer- king tussen partijen inzichtelijk en speelt dat vertrouwen een veel minder grote rol.” Volgens Forbes Magazine vormt AI (artifi cial


De techniek bestaat nog maar een jaar of vier en voordat industriële partijen dit echt tot op IoT-niveau kunnen inzetten en het cybersecure weten te krijgen, zijn we nog jaren verder...


Cybersecurity in de procesindustrie belangrijk onderdeel bij PPA evenement


Tijdens het PPA event heeft Hudson Cybertec een presentatie gehouden over cybersecurity in de procesindustrie. Een volle zaal met toehoorders werd inzicht gegeven in hoe de implementatie van een Cyber Security Management System (CSMS), opgesteld volgens de internatio-


nale norm IEC 62443, binnen de proces- industrie kan verlopen. Duidelijke voordelen van een CSMS waaronder het aanbrengen van structuur in cybersecurity en het in ba- lans brengen van factoren mens, organisatie en techniek werden behandeld. Er werden een groot aantal praktijkvoor- beelden gegeven van zaken die men tijdens de implementatie van een CSMS kan tegen- komen. Zo werd dieper ingegaan op hoe men om kan gaan met weerstand vanuit de organisatie, hoe men keuzes dient te maken en op welke wijze men het beste kan aan- sluiten bij cybersecurity gerelateerde zaken die al elders binnen de organisatie geregeld zijn. Toehoorders kregen inzicht in belangrijke succesfactoren voor implementatie van een CSMS. Draagvlak binnen de organisatie is belangrijk om de benodigde veranderingen


door te kunnen voeren. Weten waar je staat als organisatie en wat je op gebied van cybersecurity wil bereiken met het gestructureerd managen van cyberse- curity daarbij essentieel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Beiden aspec- ten blijken belangrijke uitgangspunten. Cybersecurity is een proces, dus voortdu- rende commitment daaraan is essentieel voor het succesvol slagen van een CSMS. Ter afsluiting werd een aantal takeaways gedefi nieerd om het publiek ook na het PPA event te laten nadenken over hoe zij kunnen beginnen met het effi ciënt mana- gen van cybersecurity binnen hun eigen organisatie.


Voor meer informatie: www.hudsoncybertec.com


32


| nummer 1 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48