This page contains a Flash digital edition of a book.
maakt een hoop verschil in niet-lineaire effecten, zoals het vrijkomen van zeer reac- tief methaan door het verdwijnen van de permafrost.”


Vast in structuren “Maar wat moet u als industrie en als bur- ger nu met dit verhaal?” vervolgt Terlouw. “Wel, u dient deze kennis serieus te nemen. Diezelfde wetenschap laat ons ook zien dat het probleem oplosbaar is, bijvoorbeeld door een CO2


prijs van zo’n 50 tot 75 euro


per ton in te voeren. Dan wordt het ineens lucratief om duurzame energie in te zetten. Technisch is het probleem best op te lossen. Economisch is het ook te behappen. Ja, je krijgt te maken met grote desinveste- ringen in de fossiele sector, maar er worden daartegenover ook weer nieuwe markten gecreëerd. De moeilijkheden zitten hem vooral op maatschappelijk en politiek ni- veau. We zitten vast in structuren en de belangen zijn ontzettend groot.”


je impopulaire maatregelen neemt, word je niet herkozen.” Het is daarom cruciaal dat de maatschappij steeds meer doordrongen raakt van het pro- bleem. En dat is ook precies wat er volgens Terlouw gaande is. “Ik zie veel ondernemers die het beter lijken te begrijpen dan de poli- tiek. Je ziet steeds vaker ondernemers die voorop willen lopen om die Parijse akkoor- den versneld uit te voeren. Zij roepen echter om regels en een gelijk speelveld vanuit de politiek. Die moeten er komen.”


Kernenergie


Er is gelegenheid om vragen te stellen en die wordt direct goed benut. Want wat vindt Terlouw nu eigenlijk van kernenergie met zijn achtergrond als kernfysicus? “Op zich is het idee niet verkeerd”, begint Terlouw. “Je kunt in ieder geval vrijwel CO2


-vrij energie


opwekken. Het veroorzaakt dus minder slachtoffers dan bijvoorbeeld de mijnbouw. Echter, de techniek is nu niet meer relevant.


Diezelfde wetenschap laat ons ook zien dat het probleem oplosbaar is, bijvoorbeeld door een CO2


prijs van zo’n 50 tot 75 euro per ton in te voeren...


Blijvend duurder Terlouw ergert zich enorm aan de vaak ge- hoorde stelling dat verduurzaming ‘de bur- ger niet teveel mag kosten’. “Daarmee zeg je dus eigenlijk dat de toekomst van nieuwe generaties je niks mag kosten. Wat een vre- selijke onzin is dat. We leven al jaren op de pof bij onze kinderen en kleinkinderen.” Terlouw draagt graag een steentje bij in de toekomst: “Ik wil best als marktmeester op- treden, waarbij producten die niet op een duurzame wijze tot stand zijn gekomen, niet op de markt worden toegelaten. Dat bete- kent dat voedsel duurder wordt. En blijvend duurder. Niet catastrofaal duurder, maar wel merkbaar duurder. Maar wat geeft het? We gooien nu een groot deel van ons voedsel weg. Ook voor de export zijn de veranderin- gen niet catastrofaal, zolang die in stappen worden uitgevoerd.”


Versneld uitvoeren Volgens Terlouw is niet alleen de politiek verantwoordelijk voor de toekomst van de planeet. “Ik heb genoeg ervaring opgedaan in de politiek om te weten dat dit soort ver- anderingen moeilijk zijn door te voeren. Als


20 | nummer 1 | 2019


De meeste kerncentrales die nu operationeel zijn, bevinden zich aan het einde van hun levensduur. Om dan nu weer die enorme kosten te maken, terwijl er andere duurzame energie voorhanden is, lijkt me niet slim.”


Een andere vragensteller vraagt zich af in hoeverre de CO2


-emissie in minder ontwik-


kelde landen in verhouding staat tot de besparing die we hier in Nederland kunnen realiseren. “De nieuwe president van Brazilië is een goed voorbeeld van dat er nog heel veel werk te verzetten is”, geeft Terlouw toe. “Maar ook daar zal men op termijn de andere kant op moeten werken.”


Applicatie Toch is de zaal redelijk optimistisch. Een aan- tal toehoorders vertelt dat ze zelf al maatre- gelen hebben genomen om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele energie. “Wij maken apparatuur die bepaalde ingre- diënten voor de procesindustrie verhit. Die applicatie werkte eerst volledig op aardgas en nu hebben we een applicatie ontwikkeld die met elektriciteit opwarmt”, zo legt een deelnemer enthousiast uit.


Dat Terlouw na afloop een daverend applaus krijgt, is niet heel bijzonder. De beste man is nu eenmaal een begenadigd spreker, ook al zal niet iedereen het op elk punt met hem eens zijn. Dat er op een netwerkevent in de procesindustrie iemand wordt uitgenodigd die komt vertellen over klimaatverandering en daar zo’n duidelijke mening op nahoudt, dát is wel bijzonder.


Kijk op www.processcontrol.nl voor onze video-interviews met Jan Terlouw, Jort Kelder en Mathijs Bouman, eveneens tijdens Machevo Connect 2018.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48