search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
HET THUISFRONT DOOR DE JAREN HEEN


Uit en thuis V


Door: Christ Klep


oor Britse criminelen was het thuisfront in Lon- den tijdens de Tweede Wereldoorlog letterlijk


een gouden tijd. Het aantal gerap- porteerde misdaden steeg in de jaren 1940-1945 tot bijna een half miljoen. De verklaringen voor dit fenomeen liggen voor de hand. De politierangen raakten uitgedund naarmate meer en meer agenten in militaire dienst moesten. Dan waren er natuurlijk nog de verduisterin- gen (blackouts) en de bomschade die moord, verkrachting en diefstal vergemakkelijkten. Een jonge lucht- machtmilitair vermoordde en ver- minkte vier jonge vrouwen, wat hem de veelzeggende bijnaam ‘blackout ripper’ opleverde. Rantsoenering van schaarse spullen resulteerde in een bloeiende zwarte markt, die een paradijs moet zijn geweest voor vervalsers. De Luftwaffe scoorde in 1941 rechtstreekse treffers op het luxueuze Café de Paris in Londen. Reddingswerkers moesten zich een weg banen door hordes plunderaars die ringen en juwelen van de slacht- offers rukten. Trouwens, brandweerlieden en militairen lieten zich dan vaak niet onbetuigd en snaaiden wat voor het grijpen lag. Een ondernemende Londenaar diende in drie maanden negentien afzonderlijke schadever- goedingen in voor bomschade aan


10 juni 2018


zijn huis. De autoriteiten kregen uiteindelijk argwaan: zó doelma- tig was Hitlers Luftwaffe toch ook weer niet? En ten slotte was daar de beruchte gangster ‘Mad Franke Fraser.’ Deze verzekerde doodleuk dat hij de Duitsers nooit zou ver- geven voor hun overgave in 1945. Want niet eerder hadden criminelen aan het Britse thuisfront het zo goed gehad!


Vechten aan het thuisfront Thuisfront is een typische en glib-


berige verzamelterm. Ruwweg is het de informele benaming voor de bur- gers van een land dat oorlog voert (of militairen op missies stuurt) en zijn militairen op uiteenlopende


geweest voor de Trojaanse Oorlog (dertiende of twaalfde eeuw voor Christus). Rondtrekkende en plun- derende legers doorspekken de krijgsgeschiedenis. Het verdrijven of doden van boeren was in de mid- deleeuwen een bekend en beproefd middel om de tegenstander te inti- mideren en verzwakken. De Franse Revolutie (1789) bete- kende een omslag. Vanaf nu was de staat méér dan voorheen ‘van het volk’. De oorlog die de staat voerde, was dus ook méér dan voorheen een zaak van iedereen. Langzamerhand deed de term ‘vechten aan het thuis- front’ ingang. Vooral de dienstplicht schakelde grote delen van de bevol- king in aan het front. De industriële


manieren ondersteunt. Burgers zijn natuurlijk altijd wel op een of andere wijze actief of passief bij oorlogsgeweld betrokken geweest. In de Griekse oudheid zou de mythi- sche ontvoering van de beeldschone Helena van Sparta aanleiding zijn


Van de Griekse oudheid tot de Tweede Wereldoorlog en Afghanistan, alle oorlogen en missies kennen een thuisfront. In grote oorlogen werd het thuisfront ingezet in de wapenindustrie, maar was het ook een recht- streeks doelwit van de tegenstander. Tegenwoordig zijn overheden zich steeds meer bewust van de betekenis van het thuisfront voor het moreel van hun militairen. Er wordt dus geprobeerd om het contact zo goed moge- lijk te onderhouden.


‘Laffe’ bombardementen versterkten de wil van het thuisfront om vol te houden


revolutie en de komst van de massa- media versterkten in de negentiende en twintigste eeuw het gevoel dat het thuisfront van groot, ja zelfs beslissend belang was. Thuisfront en militaire inspanningen overlap- ten meer en meer.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65