This page contains a Flash digital edition of a book.
ET POPULÆRT KULTURMINNE

Bardalfeltet er internasjonalt kjent og blir årlig besøkt av flere tusen turister fra inn- og utland. Ristningsberget fremstår som en stor og en mindre flate, atskilt av en skråttløpende bergsprekk. Disse to bergflatene utgjør hovedfeltet på Bardal, men på gården ligger flere mindre ristningsfelt langs dalføret lenger mot nord-øst. De er helt overgrodd og vanskelig tilgjengelig for allmennheten.

T.v.: Nattbelyst ristningsberg på Bardal i Steinkjer.

7

ADKOMST

Avkjørsel til Fv 285 fra E6 i Steinkjer rett etter tunnelen nord for sentrum (se skilt). Feltet ligger ca 15 km NV for Steinkjer, nær tunet på gården Bardal. Gode parkeringsmuligheter rett ved ristningene.

OPPLEVELSE

Ristningsberget utgjøres av en stor SV- hellende bergflate som er omkring 20 m lang og 5 m høy. Her vrimler det med figurer. Disse har tidligere vært synliggjort med maling som stedvis fremdeles kan ses. Den gule fargen angir steinalder, den røde bronsealder. Informasjonsskilt på stedet.

Steinkjer sentrum

T.v.: Den største av de to ristningsflatene på Bardalfeltet. Av figurene fra steinalderen er det elgen som dominerer. I bronsealderen var båten et hyppig brukt motiv. Her ser vi at de fleste båtene stevner mot øst, fra sjøen og inn mot land. Legg også merke til den store hvalfiguren som dekker en stor del av feltets øvre del. En bjørnefigur sees til høyre.

Helleristningene på Bøla og Bardal er ikke de eneste av sitt slag i Steinkjer kommune. Det finnes ristninger også på Tessem, Benan, Hammer, Skjevik, Lagtu, Homnes og By med et samlet antall på 41 lokaliteter og minst 3 000 enkeltfigurer. Disse stedene ligger i en på- fallende nærhet til hverandre når en ser dem i forhold til kommunen under ett. Området mellom Reinsvatnet og Fossemvatnet i øst og Beitstadsundet i vest må ha stått i en særstilling på den tiden ristningene ble laget. I dette miljøet lå Bardalristningene sentralt plassert.

KART: NTFK

FOTO: BERGKUNSTMUSEET Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com