This page contains a Flash digital edition of a book.
Heftet er blitt til gjennom et samarbeid mellom:

Steinkjer kommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

EGGE MUSEUM

Egge museum er Steinkjer kommunes f remste kompetanseinst i tusjon i formidl ingen av dens mange små og store histor ier. Museet l igger i et vakkert miljø som også er av naturhistorisk interesse. Ved å levendegjøre fortellinger med utgangspunkt i det gamle høvdingsetet Egge og de tal l r ike kul turminnene på området , får vi spennende historier knyttet til makt og sam- funnsutvikl ing i et f ler tusenår ig perspekt iv. Egge museum er en del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

+47 74134490 www.eggemuseum.no

TURISTINFORMASJON

Turistinformasjonen i Steinkjer huser Kystriksveien Reisel iv AS og Innher red Reisel iv AS. Sistnevnte driver felles helårsåpent turistkontor for Innherreds- kommunene; Levanger, Verdal , Inderøy og Steinkjer. Her t i lbys skreddersydde pakker og rundtur forslag for hele Innher red, sykkelut leie og butikk med souvenirer, postkort og kart.Turist- informasjonen holder t i l på ‘Pr ikken’ - et særegent bygg ved E6 - l ike innt i l Amf i Steinkjer og ret t ved jernbanestasjonen.

+47 74401716 www.visitinnherred.com

Utgitt med støtte fra:

Bildeler Steinkjer AS

Direktoratet for naturforvaltning

NAMSOS - STEINKJER - ORKDAL

Støttet av følgende overnattingssteder:

www.steinkjerkurssenter.no www.follingstua.no

www.rv17.no/guldbergaunet

2010 • INNHERRED REISELIV AS | DESIGNTRYKK AS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com