This page contains a Flash digital edition of a book.
HELGE

Helgeid, det hellige eidet

KULTURMINNER

1. Gravfelt med monumentale gravhauger og mektige bau- tasteiner

2. Steinkrets og mulige rester av prosesjonsvei

ET MAJESTETISK GRAVFELT

På fornminneområdet Helge ved Byafossen finnes et mektig gravfelt. Navnet Helge ”det hellige eidet” antyder at stedet har vært tillagt en spesiell religiøs betydning. Et ”eid” er en land- stripe med vann på begge sider som binder sammen to landom- råder. Navnet gir mening når vi ser for oss landskapet her i forhistorisk tid, da havet sto høyere og fjorden nesten gikk opp til Byafossen. Mellom sjøen og Reinsvatnet var det en land- stripe som utgjorde eidet. Dette stedet var et viktig knutepunkt for ferdsel og handel, og de mektige gravminnene er anlagt av mennesker som ville kontrollere dette strategiske punktet og synliggjøre sin ætts posisjon og hevdvunne rett til området.

I tidens løp har landskapet endret seg, og det har også bruken av området. Gårdsdrift avløste bruken som gravplass og kult- plass, og senere har boliger og ferdsel overtatt for gårdsdriften. Karakteristisk for feltet i dag er fem monumentale gravhauger, og flere mindre hauger i nærheten av disse. Svært markante er også tre (opprinnelig fem) store bautasteiner.

20

Over t.h.: Helge gravfelt med oversikt over eksisterende fornmin- ner (markert med fylte sirkler) og

fjernede fornminner (markert med åpne sirkler og striplede linjer).

T.v.: Opptrinn omtrent som dette kan man tenke seg har blitt utspilt på Helge i gravfeltets tidlige bruksfase. Gjennom det lange tidsrommet gravfeltet var i bruk har det endret utseende og karakter. På denne tegningen er hendelser og graver, hus og mennesker fra forskjellige tider blitt samlet på ett brett, delvis går de over i hverandre. I en slik sammenheng er de to representantene fra vår egen tid nederst til venstre på bildet ingen anakronisme.

ILL.: KARI STØREN BINNS

KART: NTFK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com