This page contains a Flash digital edition of a book.
17

ADKOMST Sving av fra rundkjøring (E6) nord for Egge- tunellen og videre mot Bardal (Fv 285). Ta av til høyre inn Østbyveien til Gjævran gård. Herfra er det 2,5 km å gå langs en driftsvei. Det er også en gangsti til området fra gården Østby, like øst for Gjævran. Alternativt kan man ta av fra E6 nord for Steinkjer, mot pukkverket ved Rungstadvatnet og kjøre inn til Skogstad ved Vassaunvatnet. Derfra går det en sti ca 500 m opp til Gjævranslottet. Videre kan man følge en driftsveg ca 1 km til det store gravfeltet med hulvei og åker- reiner.

OPPLEVELSE Hyggelig skogsvandring på lettgagne stier. Store gravhauger og til dels særegne kulturminner. Delvis skiltet.

T.v.: Detaljkart som viser det store gravfeltet i Gjævranmarka, med graver både fra bronsealder og jernalder. Lengst i sør, og nord for bekken, ligger mange rydningsrøyser og flere åkerreiner. Husene på gården lå kanskje rett sør for bekken?

ILL.: KARI STØREN BINNS

FOTO: INNHERRED REISELIV AS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com