This page contains a Flash digital edition of a book.
21

STEINKRETS OG PROSESJONSVEI

I tillegg til mektige gravhauger og store bautasteiner finnes en krets med ni steiner rundt en midtstein. På feltet ligger også en gruppe med fire store steinblokker systematisk plassert i forhold til hverandre. For lang tid tilbake fantes to lave firkantede steinlegninger som kan ha hatt en spesiell funksjon. Mellom de største gravhaugene, fra Ormshaugen og i retning Helgeshaugen, har det tidligere gått en steinlagt vei. Ingen spor av denne veien er bevart, men vi antar at det har vært en slags prosesjonsvei. Inn mot gravfeltet lengst i vest ligger restene etter en ca 2,5 m bred mur stedvis kantet med større stein, og lengst mot sør er det observert rester etter en steinbygd voll. Disse tre steinrek- kene peker inn mot et felles område, som omtrent tilsvarer stedet der gamle Helge gård mange århundrer senere ble anlagt. Hvem vet? Kanskje har det ligget et gudehov nettopp her?

TIDFESTING

Det er sparsomt med funn fra gravfeltet. Trekull fra steinkretsen er datert til slutten av eldre jernalder, 550-560 e Kr. I et brannlag nær den gamle stuebygningen på Helge, der bare grunnmuren er å se i dag, er det funnet et knivblad av jern, datert til yngre jernalder. I nærheten av gravfeltet er det funnet bruddstykker av et såkalt spannformet leirkar samt fire huløkser av jern. Dette er funn fra henholdsvis eldre- og yngre jernalder.

ADKOMST

Ta av til Fv 762 fra E6 ved Måsørbrua. Følg skilting til Ogndal. Ta av mot gravfeltet etter ca. 2 km. Du ser feltet på venstre hånd etter ca. 5 minutter. P-plass like inntil nord-enden av feltet, og høyere opp, ved veien til Helgesmarka. Alternativt kan du velge Fv 763.

OPPLEVELSE

Storslagne gravhauger og høye bautasteiner. Stort informasjons- skilt ved P-plassen lengst nord, og flere mindre skilt inne på feltet. Rasteplass.

ILL.: KARI STØREN BINNS

FOTO: ERIK STENVIK Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com