This page contains a Flash digital edition of a book.
TRANA

en gård rik på kulturminner og tradisjoner

KULTURMINNER

1. Gravfeltet på Sneppahaugen 2. Trana gård

3. Tranamarka med flere gravfelt, gamle veifar og åkermark 4. Oftenåsen

2. TRANA GåRD

Veiene sørfra, både Gamle Kongevei og veien fra Verdal over Henning gikk rett forbi Trana gård. Hovedbygningen, borgstua, verkstedbygningen og låven danner et firkanttun, og hele gårds- anlegget er fredet. Trana ligger på en morenerygg, et topografisk særtrekk som var høyt skattet både av fortidens gravarkitekter og senere tiders jordeiere. Et gravfelt ligger rett ved gården, og i 1796 fant man et steinsatt gravkammer i en av haugene. Under en stor dekkhelle lå restene av menneskebein og to spydspisser av jern. Sørøst for gården, og i skråningen opp mot Oftenåsen, ligger tre gravfelt på rad og rekke. Opprinnelig har disse trolig vært et sam- menhengende gravfelt. Arkeologiske funn kan føre Tranas historie tilbake til eldre jernalder (0 – 570 e. Kr), og i middelalderen var gården erkebispegods, men gikk senere over i privat eie.

Storaunet

14

1. SNEPPAHAUGEN

I et skogholt, godt skjult av høye trær, ligger gravfeltet på Sneppahaugen. Her kan man se 10 gravrøyser, tre av dem uvanlig store. Gjennom deler av gravfeltet er det bygd opp en ‘gate’ av kuppelstein som er kantet med temmelig store steinblokker. Slike langstrakte steinleg- ginger kan forekomme inne på gravfelt, og blir ofte tolket som ‘prosesjonsveier’ til bruk i forbindelse med ritualer og seremonier. At denne ‘prosesjonsveien’ er gammel forstår vi fordi en av gravrøysene er lagt over steingata og må derfor være yngre enn denne. ‘Prosesjons- veien’ førte opp mot en stor offerstein som nå er fjernet. Den befant seg i bakken rett ovenfor Sneppahaugen. Ved denne steinen ble det funnet en skafthulløks fra bronse- alder og en ringspenne av nyere dato. Ingen funn er gjort på selve gravfeltet, derfor er det vanskelig å si noe sikkert om alderen. Feltet kan ha blitt etablert allerede i bronse- alderen og vært i bruk opp gjennom jernalderen.

KART: NTFK

ILL.: KARI STØREN BINNS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com