This page contains a Flash digital edition of a book.
GåRDSNAVN Bøla

Trolig avledet av bekkenavnet Haldopøla (red. anm.)

Bardal

Berudalr, sms. med Gen. af det hyppige Elvenavn Bera. Overgang af e til a foran r er ikke sjelden, navnlig foran rd og rt. Jfr. Bartnes ovf. GN. 108 og Inderøen GN. 220. Der gaar en Bæk forbi Gaarden, som efter at have forenet sig med en større, der kommer østenfra, falder ud i Fjorden ved Hammeren.

Toldnes

Toddanes, hvori 1ste Led udentvivl er Mandstilnavnet toddi. Dette findes brugt som saadant en Gang paa Island og 2 Gange i Norge; i det ene Tilfælde er det en Grímrtoddi, der AB. 14 nævnes som eiende Oksur (GN. 19) i Spar- buen eller en Del af denne Gaard. Gaardnavnet er dog rimeligvis ældre end ham; men der kan vel være Grund til at tro, at det samme Tilnavn ogsaa tidligere har været brugt i Bygden. Det betyder maaske: den lille, korte.

Egge

Egg f., Jordryg, langstrakt Høide. Gaarden ligger paa en saadan. Nutidsfor- men maa forklares som en Dativform fra senere Tid, jfr. oppa Egge DN. XIV 178, 1506.

Trana

Maa hænge sammen med Fuglenavnet trani m. eller trana f. Dette kan dog ikke vel umiddelbart være brugt som Gaardnavn. Men man kan antage et deraf dannet Elvenavn (ligesom Hegra af hegri), som kunde have tilhørt den lille Bæk, som her gaar ud i Figga, og være gaaet over til Gaardnavn. Navnet forekommer ikke andensteds.

Gjævran

28

Navnet er enestaaende og vanskeligt at forklare. Som en Formodning vil jeg nævne, at det kunde være et opr. *Gefarin, af et Elvenavn *Gef, Gen. Gefar, sms. med vin. Dette Elvenavn, hvortil der findes flere Spor i Gaardnavne, maa være dannet af den Stamme, vi har i gefa, at give, og betyder maaske: den givende (Ldsbl. 341). Mellemvokalen kunde være faldt bort ved Sammendrag- ning. Og der findes flere Exempler paa, at Stedsnavne, sammensatte med vin og heimr, nu har Flertalsendelsen -an. Denne synes efter Skriftformerne og- saa her at være af sen Oprindelse. Der gaar en større Bæk søndenfor Gaarden.

Helge

Helgeið. Sidste Led er eið n., her som ofte brugt om et Sted, hvor man maa tage Veien over Land paa Grund af en Fos i Elven; Gaarden ligger ved den store Byfos. 1ste Led maa være Adj. heilagr, og Tillægget deraf sigte til, at Stedet har staaet i et eller andet Forhold til hedensk Gudsdyrkelse. Det kan merkes, at der paa Gaarden har været mange Gravhauger, og der staar endnu her 2 ualmindelig høie Bautastene. Om Svækkelsen af sidste Led jfr. Ytterøen GN. 14.

Skei

*Skeið n., hyppigt Gaardnavn, som vel oftest maa opfattes i Betydning af Bane til Kapløb eller Kapridning eller dertil skikket Grund (Indl. S. 75).

Mære

Mærin, en Sms. med vin. Findes ogsaa som Gaardnavn i Hobøl og i Lier; deri- mod er Mære i Skatval (GN. 66) et forskjelligt Navn. 1ste Led antages at være Adj. mærr, herlig, priselig, berømt (Bd. I S. 385).

Mokk

Sannsynligvis av samisk Mokke som betyr krok, omvei eller bukt. I denne sammenhengen i elva som renner gjennom området (red.anm.).

Gårdsnavn: Hentet fra: O. Rygh: Norske Gaardnavne

FOTO: KARI STØREN BINNS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com