This page contains a Flash digital edition of a book.
delijk welke partij het project mag uit- voeren. Het gaat voor de eerste fase om een investering van 58 miljoen euro voor zogenoemde land- en luchtzijdige infra- structuur. In totaal is een bedrag van 90 miljoen door Schiphol Group begroot. De planning is halverwege 2016 met de werkzaamheden te beginnen. We ver- wachten in het voorjaar van 2018 in de startblokken te staan, omdat dan het zomerseizoen begint en de meeste toe- risten te verwachten zijn.”


Wat moet in die korte periode allemaal gebeuren om van Lelystad Airport een leisure airport te maken? “Om de stroom passagiers goed te kun- nen bedienen, is een nieuwe, grotere terminal nodig, die we op een andere plek op het terrein bouwen. Dat doen we vanwege de betere ontsluitingsmo- gelijkheden en er komt meer parkeerge- legenheid. Daarnaast wordt de start- en landingsbaan verlengd naar 2400 me- ter. Bovendien moet die sterk genoeg zijn om B737 en A320 vliegtuigen veilig te kunnen laten landen en opstijgen. In de eerste fase hebben we vier opstel- plaatsen nodig om anderhalf miljoen passagiers te vervoeren met de beoog- de tienduizend vluchten die we jaarlijks uit willen voeren. Dat zijn de belangrijk- ste fysieke veranderingen. Daarnaast is de eerder genoemde introductie van de verkeersleiding een uitdaging, net als het op orde krijgen van alle ICT. Uit- eindelijk willen we een moderne en zo duurzaam mogelijke luchthaven bouwen tegen een zo laag mogelijke prijs.”


In hoeverre is de ontsluiting van de uitgebreide luchthaven geregeld? “De terminal komt te liggen aan de pro- vinciale weg N302 – de langste N-weg van Nederland – die bij Lelystad tien jaar geleden is verbreed naar 2x2 rijstro- ken. Daarnaast komt er een nieuwe ver- bindingsweg naar de A6 toe. Daardoor hebben automobilisten meer keuze om naar ons toe te komen of juist weer te vertrekken. Die verbindingsweg is ook de toegang naar het nieuwe bedrijven- terrein dat tegenover de terminal komt te liggen. Ook is openbaar vervoer van belang; er komt een vrije busbaan die onze klanten in tien minuten tijd ver-


8 Nr.7 - 2015 OTAR


voert tussen station Lelystad Centrum en de luchthaven. Uit de studies die in de MIRT gedaan zijn om te beoorde- len of Lelystad Airport goed bereikbaar zal zijn, blijkt dat dat voldoende zal zijn. Overigens is de provincie met het Rijk in gesprek over uitbreiding van het project SAA tot Lelystad. Als dat doorgaat, dan wordt de A6 – vanuit Amsterdam gezien – niet alleen tot Almere verbreed, maar tot aan Lelystad. Op die manier ont- staat meer capaciteit. Dat is op termijn van belang omdat wij verwachten dat de meeste passagiers uit de regio Am- sterdam zullen komen. Schiphol Group draagt overigens ook financieel bij aan de kosten voor de infrastructuur, ook al zijn de meeste kosten voor het Rijk.”


Uitbreiding van de luchthaven heeft consequenties voor de omgeving. Hoe wordt daarmee omgegaan? “Hinder voor de omgeving, voor mens en natuur is een belangrijk punt. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan, maar er gaat natuurlijk ook iets veran- deren. Daarom evalueren we de effecten ook goed. In de afgelopen jaren hebben we uitgebreid met alle mogelijke betrok- ken partijen gesproken en zijn vlieg- routes afgesproken die de routes van Schiphol mijden en zo min mogelijk im- pact op de omgeving hebben. Bij om- wonenden kan dat evengoed soms tot emotionele reacties leiden, maar over het algemeen hebben mensen hier een beetje hinder wel over voor meer werk- gelegenheid.”


Want de werkgelegenheid zal sterk toenemen in de regio? “De Flevopolder is van origine een agra- risch gebied, maar die sector is sterk geautomatiseerd. Veel jonge mensen willen hier blijven wonen, maar hebben ook werk nodig, iets wat er niet veel is. Uit onderzoek blijkt dat de verwachting is dat een miljoen passagiers goed is voor vierhonderd arbeidsplaatsen. Om de regio daarvan zo goed mogelijk te la- ten profiteren, betrekken we lokale be- drijven nauw bij de vernieuwing van de luchthaven. Op die manier hopen wij dat zij gemakkelijker in beeld komen als be- kend is welk consortium de aanbeste- ding wint. Daarnaast zien we nu al dat bedrijven anticiperen op de uitbreiding


van Lelystad Airport. Zo zijn er meer on- derhoudsbedrijven voor vliegtuigen ge- komen, ook een belangrijke functie van onze luchthaven.”


Net als Eindhoven moet Lelystad Airport een leisure airport worden. Is het een tegenslag nu Ryanair besloten heeft vanaf Schiphol te gaan vliegen?


“Wij richten ons op toeristische vluch- ten binnen Europa en vlak daarbuiten. Zoals Noord-Afrika bijvoorbeeld. Om goed in beeld te krijgen wat luchtvaart- maatschappijen verwachten van een ei- gentijdse luchthaven en wat voor vlieg- tuigen zij in de komende jaren gaan gebruiken, zijn wij in gesprek met ver- schillende partijen. Wij zijn er van over- tuigd dat wij een aantrekkelijke lucht- haven voor meerdere maatschappijen zullen zijn. Dat Ryanair nu voor Schiphol heeft gekozen, is niet vreemd. De mees- te maatschappijen bepalen pas een jaar van tevoren op welke luchthavens ze willen vliegen. In ons geval is dat pas in 2017 aan de orde. Er vinden overigens wel al oriënterende gesprekken met di- verse maatschappijen plaats.”


Wat is zoal van belang bij het vormgeven van een vliegveld in de eenentwintigste eeuw? “Veiligheid staat voor ons voorop. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die hier het vliegtuig nemen. Maar voor hen is hun vakantie al begonnen als ze hier in de terminal staan. Dat betekent dat we een prettige, huiselijke sfeer wil- len creëren voor onze passagiers. Zeven dagen per week van zes uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds. Daarnaast zullen we er alles aan doen om een efficiën- te luchthaven te maken die onze pas- sagiers snel en goed bedient. Een een- voudig, modern en prettig vliegveld, dat is wat we neer willen zetten. Voor ons is het daarnaast ook van belang om zo duurzaam mogelijk te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld de ambitie om gebruik te maken van de meest energiezuinige ver- lichting en veel zonnecellen op het ter- rein.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48