This page contains a Flash digital edition of a book.
betaalt het waterschap 1,7 miljoen voor de aanpassing en sloop van spuiwerken. Ook de bedrijven dragen ruim 1 mil- joen bij met de heffing van havengelden. Zwierzina: “Het bij- zondere van deze overeenkomst is dat is afgesproken dat de gemeente en de provincie risicodragend zijn, terwijl Rijkswa- terstaat, die de uitvoering voor zijn rekening neemt, er voor een vast bedrag in zit.”


Design & Construct Op 1 maart 2012 werd het project aanbesteed in de vorm van een Design & Construct-contract en op 30 mei van datzelf- de jaar gegund aan de Combinatie Heijmans-Boskalis voor een bedrag van circa 43,5 miljoen euro. In februari 2014 ging de uitvoering van start. Dat het geen DBFM-contract is ge- worden, zoals toen de policy van Rijkswaterstaat was, is vol- gens Zwierzina te verklaren uit het feit dat Tilburg en Noord- Brabant risicodragend in de stichtingskosten waren. “Daarom hadden zij er geen belang bij om te investeren in Maintain.” Ter toelichting: normaliter besteedt RWS aan op basis van ‘Life Cycle Costs’ (LCC). Over het algemeen resulteert dat erin dat de stichtingkosten wat hoger uitvallen, maar dat dat be- drag, door bijvoorbeeld besparingen op onderhoud, kan wor- den terugverdiend door de beheerder; in dit geval Rijkswater- staat. Zwierzina: “Begrijpelijk dat de twee andere partijen er weinig voor voelden daar geld in te steken, terwijl Rijkswater- staat het zou terugverdienen. Om LCC toch vorm te geven, is Rijkswaterstaat met de aannemer na gunning om de tafel gaan zitten om na te gaan welke eventuele toepassingen kun- nen leiden tot besparing op het onderhoud in de toekomst en welke extra kosten daarmee gemoeid zouden zijn. Die extra kosten heeft Rijkswaterstaat vervolgens als beheerder voor zijn rekening genomen.”


Verlaging kanaalpand Behalve verdieping en verbreding van het Wilhelminakanaal, bestaat het ‘opwaarderingsproject’ ook uit een aantal ingrij- pende andere maatregelen. Zo wordt Sluis II, tussen Sluis Oosterhout ten westen van Tilburg en Sluis III, inclusief de spuiroute afgebroken. Het kanaalpand II-III wordt daarmee verlaagd met ruim 2,5 meter. De sloop van sluis II heeft on- dermeer tot gevolg dat de scheepvaart meer dan een half uur aan wachttijd kan winnen. Door het nemen van mitigerende maatregelen worden de nadelige effecten van de kanaalpeil- verlaging op de omgeving voldoende beheerst.


Verval sluis ruim zeven meter Naast de oude sluis III met twee kolken (rijksmonument) wordt een nieuwe sluis gebouwd met één grote kolk van 115 x 10,50 x 3,80 meter. Omdat, door het wegvallen van Sluis II, het ver- val van de nieuwe sluis toeneemt tot ruim zeven meter, moest bij het ontwerp rekening worden gehouden met de bouw van een woelkelder waarmee het vele water gelijkmatig de sluis- kolk instroomt. Zwierzina: “Door het grote verval kom je niet meer uit met een traditioneel nivelleersysteem in de sluis via de opening in de deuren. Vooral voor de recreatieschepen – meer dan 4000 per jaar – zou dat een te onstuimige kolkvul- ling geven. Het nivelleersysteem heeft wat dat betreft in het ontwerp zijn uitdagingen gekend. Dat wil zeggen dat de ef-


14 Nr.7 - 2015 OTAR


fectiviteit van het nivelleersysteem eigenlijk niet goed te be- rekenen is zonder modelonderzoek. De experts hebben daar- om naar Sluis Panheel gekeken, dat een soortgelijk systeem heeft, en dit systeem verschaald om tot een goed ontwerp van de nieuwe Sluis III te komen.”


Composietsluisdeuren


Een behoorlijke doorbraak, vooral voor de natte sector, is de toepassing van composiet (vezelversterkt kunststof) sluisdeu- ren in de nieuwe Sluis III. 10 oktober zijn de eerste puntdeu- ren van het bovenhoofd geplaatst, elk met een afmeting van 6 (hoog) x 6,2 (breed) meter per stuk. De veel grotere deuren van het benedenhoofd, 13 x 6,2 meter, worden later geplaatst. Afmetingen die in de wereld nog nergens worden aangetrof- fen. Zwierzina: “De directe initiatie daartoe was het gegeven van Life Cycle Costs, de mogelijke besparingen op het onder- houd. Met dergelijke composiet sluisdeuren is in Nederland nog maar nauwelijks ervaring opgedaan. Enkele waterschap-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48