This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Meer aandacht voor d andere vormen van duu


JANNIE VISSCHER


wethouder verkeer & vervoer van de gemeente Eindhoven (SP)


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Meer aandacht voor de fiets, het openbaar vervoer en andere vormen van duurzaam vervoer. Dat is de kern van het beleid dat ik als wethouder Verkeer en Vervoer in Eindhoven wil voeren. Onze integrale mobiliteitsvisie Eindhoven op Weg laat zien welke routes we daarbij inslaan.”


“Hoe maken we Zuid-Nederland beter bereikbaar? Voor deze uitdaging staan we niet alleen als Eindhoven. Ook de provincie, de regiogemeenten, de grote steden in Brabant, het ministerie en be- langengroepen doen mee.”


“Als gemeente waren wij tegen de aan- leg van ‘de Ruit’; een nieuw aan te leg- gen weg tussen Eindhoven en Helmond door het ‘Dommeldal’. Deze nieuwe wegverbinding zou een onomkeerbare doorsnijding van een kwetsbaar natuur- gebied betekenen, zonder de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Wij von- den het tegenhouden van de Ruit een innovatieve keuze. Want meer asfalt is niet de enige optie om de bereikbaar- heid te bevorderen. De provincie Noord- Brabant heeft inmiddels ook een streep


34 Nr.7 - 2015 OTAR


gezet door ‘de Ruit’. Dat maakt de weg vrij voor andere oplossingen. Alterna- tieven die zowel de bereikbaarheid van de economische toplocaties in de regio verbeteren, het milieu ontzien en goed zijn voor bewoners. Soms kies je voor nieuwe infrastructuur, maar met slimme mobiliteit is eveneens veel te bereiken.”


“Samen met provincie en regio pakken we het probleem van de bereikbaar- heid over een breed front aan. Dat wil ook de Tweede Kamer, getuige de mo- tie Hoogland, die in juli van dit jaar werd aangenomen door het parlement. Er is dus werk aan de winkel. Niet alleen wil- len we een aantal knelpunten in het re- gionale wegennet wegwerken, we zoe- ken ook naar nieuwe innovaties om overlast en onveiligheid tegen te gaan.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48