This page contains a Flash digital edition of a book.
Het kleine Lelystad Airport groeit de komende jaren uit tot een volwaardige regionale lucht- haven. Lelystad Airport zal dan vergelijkbaar zijn met het vliegveld in Eindhoven. Erik Lager- weij geeft leiding aan die transformatie. “Over een paar jaar vertrekken hier toeristen naar va- kantiebestemmingen in heel Europa.”


Tekst: Joost Zonneveld O


p een grijze herfstdag is het nog moeilijk voor te stellen dat over een paar jaar grote groe- pen toeristen op Lelystad Airport aan hun vakantie beginnen. Het themapark Aviodrome lijkt zelfs groter dan de ge- bouwen van de luchthaven zelf, zwer- men vogels bewegen over de groene velden naast de landingsbaan en een klein pleziervliegtuigje landt nauwelijks hoorbaar naast de kleine verkeersto- ren. Toch zal dat beeld van de luchtha- ven, die ooit is aangelegd voor de aan- voer van bouwmaterialen in de nieuwe polder en later werd gebruikt voor het besproeien van omliggende akkers met water en bestrijdingsmiddelen, snel ver- leden tijd zijn.


Het vliegveld bij new town Lelystad is tot op de dag van vandaag van beperk- te omvang. In 1993 nam Schiphol Group het terrein over van het Rijk, nadat een paar jaar eerder de landingsbaan ver- lengd was naar de huidige 1250 meter met de bijbehorende baanverlichting. Momenteel bestaan de activiteiten op de luchthaven uit vliegtuigonderhoud, recreatieve-, les-, zaken- en historische luchtvaart. Volgens Erik Lagerweij is Le- lystad Airport momenteel het grootste vliegveld voor kleine vliegtuigen, ook wel general aviation genoemd. Vanwege de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van Schiphol en de wens de luchtvaart in Nederland wel te blijven ontwikkelen, heeft de overheid besloten Eindhoven en Lelystad aan te wijzen als groeiloca- ties. Tot 2020 groeit de behoefte naar verwachting tot 580.000 vliegbewegin- gen per jaar, maar is het aantal vluch- ten op mainport Schiphol vastgezet op maximaal 500 duizend. Satelliet-lucht- haven Lelystad Airport moet daarom


voorzien in een deel van de behoefte die Schiphol zelf niet kan bieden. In 2018 moet daarmee al een serieus begin ge- maakt worden. Directeur Erik Lagerweij licht de grote veranderingen die op Le- lystad Airport op stapel staan toe.


Waarom moet Lelystad Airport groeien?


“De luchtvaart blijft de komende jaren groeien. Om te blijven concurreren met omliggende landen, waar ook fors is ge- investeerd in nieuwe en grotere vlieg- velden, is het van belang dat Nederland ook investeert en zijn positie, met res- pect voor de omgeving, als distributie- land versterkt. Dat heeft het Rijk in 2009 vastgelegd in de Luchtvaartnota. Uit- breiding op Schiphol is vanwege de hin- der in stedelijk gebied ingewikkeld; de Flevopolder is nog redelijk leeg. Er is veel ruimte en Lelystad Airport ligt lan- delijk heel centraal. Uit onderzoek is ge- bleken dat uitbreiding hier een verstan- dige keuze is.”


Hoeveel vluchten kunnen wij de komende jaren van en naar Lelystad Airport verwachten? “We hebben gekozen voor een gefa- seerde groei. In eerste instantie gaat het om 25 duizend vluchten per jaar in 2023. Na een uitgebreide evaluatie kan een volgende stap naar uiteindelijk 45 duizend vliegbewegingen per jaar in 2032 gemaakt worden. Bij die evaluatie wordt gekeken of de beoogde effecten op de natuur, de hinder voor omwonen- den, de voedselproductie en werkgele- genheid uitpakken zoals is voorzien. Dat is wat tijdens het overleg aan de Alders- tafel – genoemd naar de voorzitter Hans Alders – is afgesproken. Wij hebben daar nog een derde, of eigenlijk eerste,


fase aan toegevoegd. We beginnen met tienduizend vluchten per jaar.”


Wat is de reden om wat rustiger te beginnen?


“Dat heeft te maken met de verschillen- de soorten vliegverkeer. Lelystad Airport krijgt een luchtverkeersleiding die er nu nog niet is. Voor het eerst in veertig jaar tijd stapt een vliegveld over van ‘onge- controleerd’ naar ‘gecontroleerd’. Dat is ook nodig want als er nu te veel mist is, kan een vliegtuig niet vertrekken en dat is ook de reden waarom het aantal za- kenvluchten is achtergebleven. Nieuw voor de luchtverkeersleiding, en voor ons, is dat ook klein vliegverkeer van onze luchthaven gebruik blijft maken. De combinatie van verschillende soor- ten vliegverkeer en vooral de grote hoe- veelheid klein verkeer is voor de lucht- verkeersleiding een extra uitdaging. Veiligheid gaat vanzelfsprekend voor al- les en daarom kiezen we in die periode voor een beheerste groei. De luchtver- keersleiding verwacht ongeveer vijf jaar nodig te hebben om alles goed in te re- gelen. De microlight vliegtuigen zullen overigens elders terecht moeten. Re- creatieve vliegers blijven welkom, maar onze luchthaven zal minder aantrekke- lijk worden voor deze doelgroep door- dat Lelystad Airport een gecontroleerde luchthaven wordt. De drempel om even een stukje te vliegen, wordt daardoor hoger.”


Het jaar 2018 komt snel dichterbij. Het lijkt alsof er nog veel moet gebeuren. “We zijn natuurlijk al een tijd bezig met de voorbereiding en de Europese aan- besteding van de eerste fase loopt nu nog. Aan het eind van dit jaar wordt dui-


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48